Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1628900

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 13 czerwca 2014 r.
I CSK 639/13
Stan prawny właściwy dla oceny rodzaju sankcji wadliwej czynności prawnej.

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Tadeusz Wiśniewski.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa B. L. przeciwko Obywatelskiemu Komitetowi Budowy Szpitala Kardiologicznego w W. i Miastu W. z udziałem interwenienta ubocznego po stronie powodowej L. K.-L. o ustalenie, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 13 czerwca 2014 r., na skutek skarg kasacyjnych pozwanych od wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 12 czerwca 2013 r., odmawia przyjęcia obu skarg kasacyjnych do rozpoznania; zasądza od stron pozwanych na rzecz powoda kwotę 1.800 (jeden tysiąc osiemset) zł tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 3989 § 1 k.p.c., Sąd Najwyższy przyjmuje skargę kasacyjną do rozpoznania, jeżeli w sprawie występuje istotne zagadnienie prawne, istnieje potrzeba wykładni przepisów prawnych budzących poważne wątpliwości lub wywołujących rozbieżności w orzecznictwie sądów, zachodzi nieważność postępowania lub skarga kasacyjna jest oczywiście uzasadniona.

W sprawie skargi kasacyjne wnieśli obie strony pozwane: Miasto W. oraz Obywatelski Komitet Budowy Szpitala Kardiologicznego. Analiza treści obu skarg wskazuje, że nie zachodzi żadna z przesłanek uzasadniających przyjęcie ich do rozpoznania. Skarżący opierają wniosek o przyjęcie skarg kasacyjnych na występowaniu zbliżonego zagadnienia prawnego, sprowadzającego się do skutków prawnych ustanowienia użytkowania wieczystego na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przed 1990 r. z naruszeniem prawa pierwszeństwa byłych właścicieli nieruchomości i ich spadkobierców. Stanowiska skarżących nie sposób jednak podzielić. Jak bowiem wynika z niekwestionowanego przez skarżących stanowiska Sądu Apelacyjnego, umowa ustanowienia użytkowania wieczystego została wydana z naruszaniem prawa obowiązującego w chwili jej zawierania. Zagadnienie przedstawione przez skarżących zmierza do ustalenia, czy dla uchylenia sankcji nieważności umowy może mieć znaczenie fakt zawarcia jej w wykonaniu decyzji administracyjnej o oddaniu gruntu w użytkowanie wieczyste w czasie, gdy ustawa nie przewidywała prawa pierwszeństwa byłych właścicieli nieruchomości i ich spadkobierców. Zagadnienie to nie przedstawia jednak walorów nowości czy istotności. W orzecznictwie Sądu Najwyższego nie budzi wątpliwości, że dla oceny rodzaju sankcji wadliwej czynności prawnej rozstrzyga stan prawny obowiązujący z chwili jej obowiązywania. Poprzedzające je zdarzenia nie mają zaś w tym zakresie znaczenia prawnego, chyba że wynikałoby to z wyraźnej regulacji prawnej.

Z tych względów należało odmówić przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania (art. 3989 § 1 k.p.c. a contrario).

O kosztach postępowania kasacyjnego Sąd Najwyższy orzekł na podstawie art. 98 § 1 w zw. z art. 391 § 1 i art. 39821 k.p.c.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.