I CSK 632/18 - Wyrok Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3060767

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 września 2020 r. I CSK 632/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Tomasz Szanciło.

Sędziowie SN: Jacek Grela (spr.), Beata Janiszewska.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa T. L. przeciwko F. sp. z o.o. w G. o ochronę dóbr osobistych, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 22 września 2020 r., skarg kasacyjnych obu stron od wyroku Sądu Apelacyjnego w (...) z dnia 26 kwietnia 2018 r., sygn. akt (...),

1. oddala obie skargi kasacyjne;

2. znosi wzajemnie pomiędzy stronami koszty postępowania kasacyjnego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.