Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2692724

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 10 lipca 2019 r.
I CSK 586/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Wojciech Katner.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa P. S.A. w R. przeciwko A. J. o zapłatę, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 10 lipca 2019 r., na skutek skargi kasacyjnej strony powodowej od wyroku Sądu Apelacyjnego w (...) z dnia 19 czerwca 2018 r., sygn. akt I AGa (...), przyjmuje skargę kasacyjną strony powodowej do rozpoznania.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.