I CSK 378/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2609450

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 22 stycznia 2019 r. I CSK 378/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Bogumiła Ustjanicz.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Spółdzielni Mieszkaniowej "(...)" w W. przeciwko Z. S. i Z. M.-S. o zapłatę,

na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 22 stycznia 2019 r., na skutek skargi kasacyjnej pozwanych od wyroku Sądu Apelacyjnego w (...) z dnia 20 listopada 2017 r., sygn. akt V ACa (...),

przyjmuje skargę kasacyjną do rozpoznania.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.