Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2691573

Wyrok
Sądu Najwyższego
z dnia 7 czerwca 2019 r.
I CSK 240/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Dariusz Dończyk (spr.).

Sędziowie SN: Marta Romańska, Katarzyna Tyczka-Rote.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa C. M. przeciwko Miastu W. o zapłatę, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 7 czerwca 2019 r., skargi kasacyjnej powoda od wyroku Sądu Apelacyjnego w (...) z dnia 23 listopada 2017 r., sygn. akt I ACa (...), oddala skargę kasacyjną.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.