Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2508111

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 22 maja 2018 r.
I CSK 24/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Bogumiła Ustjanicz.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa "D.." spółka jawna w Ł. przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej "P. " w W. o zapłatę, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 22 maja 2018 r., na skutek skargi kasacyjnej strony powodowej od wyroku Sądu Apelacyjnego w W. z dnia 31 sierpnia 2017 r., sygn. akt I ACa (...)/16, przyjmuje skargę ksacyjną do rozpoznania.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.