Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2506121

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 20 czerwca 2018 r.
I CSK 189/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Dariusz Dończyk.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa E.K. przeciwko Skarbowi Państwa - Prezydentowi m. W. o odszkodowanie, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 20 czerwca 2018 r., na skutek wniosku pozwanego z dnia 14 czerwca 2018 r. o wyrażenie zgody na złożenie pisma procesowego, zezwala pozwanemu na złożenie pisma procesowego z dnia 14 czerwca 2018 r.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.