Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2647588

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 12 kwietnia 2019 r.
I CSK 168/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Dariusz Dończyk.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa G. B., K. w S. przeciwko redaktorowi naczelnemu tygodnika "(...)" o opublikowanie sprostowania, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 12 kwietnia 2019 r., na skutek skargi kasacyjnej pozwanego od wyroku Sądu Apelacyjnego w (...) z dnia 5 września 2017 r., sygn. akt VI ACa (...), prostuje oczywiste omyłki w postanowieniach Sądu Najwyższego z dnia 11 lipca 2018 r. oraz z dnia 27 marca 2019 r., sygn. akt I CSK 168/18 w ten sposób, że w miejsce oznaczenia pozwanego "T. L." wpisuje oznaczenie "redaktorowi naczelnemu tygodnika "(...)"".

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.