Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2506115

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 21 czerwca 2018 r.
I CSK 115/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Karol Weitz.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku A.S. i M.S. przy uczestnictwie K.J. o wpis, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 21 czerwca 2018 r., na skutek skargi kasacyjnej uczestniczki postępowania od postanowienia Sądu Okręgowego w W. z dnia 11 września 2017 r., sygn. akt V Ca.../17, przyjmuje skargę kasacyjną do rozpoznania.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.