Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2721799

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 1 sierpnia 2019 r.
I CO 61/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Agnieszka Piotrowska.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa M. J. przeciwko K. A. G. o rozwód, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 1 sierpnia 2019 r., na skutek przedstawienia akt o sygn. III C (...) przez Sąd Okręgowy w W. celem oznaczenia sądu właściwego do rozpoznania sprawy, oznacza Sąd Okręgowy w W. jako właściwy do rozpoznania sprawy (art. 45 k.p.c.).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.