Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2721807

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 20 września 2019 r.
I CO 25/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Krzysztof Pietrzykowski.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku B. P.-W. o wyznaczenie Sądu właściwego do rozpoznania sprawy z powództwa M. W. przeciwko B. P.-W. przy udziale Rzecznika Praw Dziecka o rozwód, sygn. akt II C (...) Sądu Okręgowego w W. i sprawy z powództwa M. W. przeciwko B. P.-W. o unieważnienie małżeństwa, sygn. akt II C (...) Sądu Okręgowego w W. po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 20 września 2019 r., przekazuje sprawę do rozpoznania według właściwości Sądowi Apelacyjnemu w (...).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.