Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2591098

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 13 grudnia 2018 r.
I CNP 15/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Marian Kocon.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie skargi M. T. o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w W. z dnia 12 września 2017 r., sygn. akt V Ca (...), wydanego w sprawie z powództwa M. T. przeciwko D. Z. o zapłatę, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 13 grudnia 2018 r., odmawia przyjęcia skargi do rozpoznania.

2

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 12 września 2017 r. Sąd Okręgowy w W. oddalił apelację powódki M. T. od wyroku Sądu Rejonowego w W., w sprawie przeciwko D. Z., o zapłatę.

Pełnomocnik powódki wniósł skargę na podstawie art. 4241 § 1 k.p.c., w której żądał stwierdzenia niezgodności z prawem tego orzeczenia.

Uzasadnienie prawne

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Orzeczenie niezgodne z prawem w rozumieniu art. 4241 k.p.c. w związku z art. 4171 k.c., to orzeczenie, które jest niewątpliwie sprzeczne z zasadniczymi i niepodlegającymi różnej wykładni i ogólnie przyjętymi standardami rozstrzygnięć. Niezgodność z prawem ma tu charakter kwalifikowany, elementarny i oczywisty.

Analiza sprawy będącej przedmiotem skargi wskazuje wyraźnie, że skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia jest oczywiście bezzasadna. W świetle poczynionych w sprawie ustaleń faktycznych nie sposób przyjąć, że zachodzą przesłanki z art. 4241 k.p.c.

Z przytoczonych względów należało orzec, jak w sentencji (art. 4249 k.p.c.).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.