Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1211818

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 25 maja 1999 r.
I CKU 52/98

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN B. Myszka.

Sędziowie: SN F. Barczewska (spraw.), S. Dąbrowski.

Przy udziale Prokuratora Prokuratury Krajowej J. Szewczyka.

Sentencja

Sąd Najwyższy Izba Cywilna po rozpoznaniu w dniu 25 maja 1999 r. na rozprawie sprawy z wniosku Marka R. o stwierdzenie nabycia spadku po Mariannie R. na skutek kasacji Ministra Sprawiedliwości od postanowienia Sądu Rejonowego z dnia 6 listopada 1997 r., postanawia:

uchylić zaskarżone postanowienie i wniosek odrzucić.

Uzasadnienie faktyczne

Sąd Rejonowy, uwzględniając wniosek Marka R. postanowieniem z dnia 6 listopada 1997 r. stwierdził, że spadek po Mariannie R. zmarłej w dniu 18 kwietnia 1993 r. na podstawie ustawy nabył w całości syn Marek R.

W kasacji wniesionej od wymienionego postanowienia na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Kodeksu postępowania cywilnego... (Dz. U. Nr 43, poz. 189 ze zm.) Minister Sprawiedliwości zarzucił rażące naruszenie art. 199 § 1 pkt 2 i art. 365 § 1 k.p.c. w związku z art. 13 § 2 k.p.c. Powołując się na powyższe skarżący wnosił o uchylenie zaskarżonego postanowienia i odrzucenie wniosku.

Uzasadnienie prawne

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po Mariannie R. został złożony mimo, że istniało już wcześniej wydane postanowienie z dnia 3 czerwca 1993 r. Sądu Rejonowego, sygn. akt II Ns 929/93 stwierdzające nabycie spadku po tej samej spadkodawczyni z mocy testamentu z dnia 20 grudnia 1992 r. przez Jadwigę T w całości. W tym stanie wniosek ten podlegał odrzuceniu na podstawie art. 199 § 1 pkt 2 k.p.c. w związku z art. 13 § 2 k.p.c. Wobec tego, że w niniejszej sprawie wnioskodawca nie ujawnił faktu istnienia wcześniejszego postanowienia, mimo że był uczestnikiem postępowania w sprawie II Ns 929/93, doszło do wydania zaskarżonego postanowienia w warunkach nieważności (art. 359 pkt 3 k.p.c. w brzmieniu obowiązującym do 1 lipca 1996 r.).

W tym stanie Minister Sprawiedliwości trafnie zarzuca, że zaskarżone postanowienie rażąco narusza prawo.

Istnienie dwóch prawomocnych postanowień w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku po tej samej spadkodawczyni nie tylko narusza prawo ale i powagę wymiaru sprawiedliwości a tym samym Interes Rzeczypospolitej Polskiej. Uzasadnia to uwzględnienie kasacji mimo, iż została, ona wniesiona po upływie terminu z art. 421 § 2 k.p.c. w brzmieniu sprzed 1 lipca 1996 r.

W tym stanie na mocy art. 39316 k.p.c. w związku z art. 13 § 2 k.p.c. należało postanowić jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.