Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1211698

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 20 maja 1999 r.
I CKN 367/98

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN T. Wiśniewski.

Sędziowie SN: H. Ciepła, M. Sychowicz (spraw.)

Sentencja

Sąd Najwyższy Izba Cywilna po rozpoznaniu w dniu 20 maja 1999 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Wiesławy B. o zawieszenie władzy rodzicielskiej nad małoletnim Damianem B. ojcu Arturowi B. na skutek kasacji Artura B. od postanowienia Sądu Wojewódzkiego z dnia 20 stycznia 1998 r., postanawia: umorzyć postępowanie kasacyjne; zarządzić zwrot uczestnikowi postępowania Arturowi B. przez Skarb Państwa (Sąd Okręgowy) połowy wpisu od kasacji w kwocie 30 (trzydzieści) złotych.

Uzasadnienie faktyczne

Wobec cofnięcia kasacji Sąd Najwyższy na podstawie art. 355 § 1 i 2 w zw. z art. 39319 i art. 391 k.p.c. postanowił umorzyć postępowanie kasacyjne w sprawie.

Skoro kasacja została cofnięta po wysłaniu jej odpisu wnioskodawczyni a przed rozpoczęciem posiedzenia wyznaczonego celem jej rozpoznania, stosownie do art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy o kosztach w sprawach cywilnych należało zwrócić skarżącemu połowę wpisu uiszczonego przez niego do kasacji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.