Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1211683

Wyrok
Sądu Najwyższego
z dnia 2 czerwca 1999 r.
I CKN 29/98

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: SSN E. Skowrońska-Bocian.

Sędziowie SN: M. Kocon (spraw.), H. Wrzeszcz.

Sentencja

Sąd Najwyższy Izba Cywilna po rozpoznaniu w dniu 2 czerwca 1999 r. na rozprawie sprawy z powództwa Agaty P. przeciwko Sławomirowi P. o zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej, na skutek kasacji pozwanego od wyroku Sądu Wojewódzkiego, z dnia 3 czerwca 1997 r., uchyla zaskarżony wyrok oraz wyrok Sądu Rejonowego, z dnia 25 lutego 1997 r., i umarza postępowanie.

Uzasadnienie faktyczne

Sąd Wojewódzki, wyrokiem z dnia 3 czerwca 1997 r., oddalił apelację pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego, z dnia 25 lutego 1997 r., którym tenże Sąd zniósł ustawową wspólność majątkową powódki Agaty P. i pozwanego Sławomira P., wynikającą z zawarcia przez nich małżeństwa w dniu 13 czerwca 1987 r., przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego-nr aktu małżeństwa 54/1987, z dniem uprawomocnienia się wyroku.

W kasacji wniesionej od tego wyroku, opartej na obu podstawach z art. 3931 k.p.c., pełnomocnik pozwanego zarzucił obrazę prawa procesowego - art. 241, 233, 382, 441 i 452 k.p.c. i prawa materialnego - art. 52 k.r. i op. W konkluzji wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.

Uzasadnienie prawne

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Sąd Wojewódzki, wyrokiem z dnia 4 grudnia 1997 r., prawomocnym z dniem 27 grudnia 1997 r., rozwiązał małżeństwo powódki Agaty P. z pozwanym Sławomirem P., zawarte w dniu 13 czerwca 1987 r., przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego-nr aktu małżeństwa 54/1987, przez rozwód.

Prawomocny wyrok rozwodowy, którym sąd orzeka rozwód, ma charakter konstytutywny i jest skuteczny erga omnes. W jego następstwie ustaje stosunek prawny małżeństwa, a tym samym z tą chwilą ustaje z mocy prawa wspólność majątkowa małżeńska. Wspólność ta bowiem oparta na stosunku osobistym między małżonkami, wynikającym z ich związku małżeńskiego, może istnieć tylko dopóty, dopóki trwa ich związek.

Orzeczenie przeto rozwodu, przed uprawomocnieniem się zapadłego w niniejszym postępowaniu wyroku rozstrzygającego pozew o zniesienie wspólności majątkowej, czyni bezprzedmiotowym całe postępowanie, to zaś uzasadnia umorzenie postępowania na podstawie art. 355 § 1 k.p.c.

Z tych przyczyn orzeczono jak w sentencji wyroku.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.