Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1211788

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 20 maja 1999 r.
I CKN 1136/97

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN T. Wiśniewski.

Sędziowie SN: H. Ciepła, M. Sychowicz (spraw.).

Sentencja

Sąd Najwyższy Izba Cywilna po rozpoznaniu w dniu 20 maja 1999 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Heleny J. i Józefa J. z udziałem Haliny Z., Janiny K., Apolonii i Tadeusza małż. G. o stwierdzenie zasiedzenia na skutek kasacji uczestników postępowania Apolonii i Tadeusza małż. G. od postanowienia Sądu Wojewódzkiego z dnia 15 maja 1997 r., postanawia: umorzyć postępowanie kasacyjne; zarządzić zwrócenie uczestnikom postępowania Apolonii i Tadeuszowi małż. G. przez Skarb Państwa (Sąd Okręgowy) połowy wpisu od kasacji w kwocie 102 (sto dwa) złotych.

Uzasadnienie faktyczne

Wobec cofnięcia kasacji Sąd Najwyższy na podstawie art. 355 § 1 i 2 w zw. z art. 39319 i art. 391 k.p.c. postanowił umorzyć postępowanie kasacyjne w sprawie.

Skoro kasacja cofnięta została po wysłaniu jej odpisu innym uczestnikom postępowania a przed rozpoczęciem posiedzenia wyznaczonego celem jej rozpoznania, stosownie do art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy o kosztach w sprawach cywilnych należało zwrócić skarżącym połowę wpisu uiszczonego przez nich od kasacji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.