Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1211786

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 20 maja 1999 r.
I CKN 1099/97

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN T. Wiśniewski (spr.).

Sędziowie SN: H. Ciepła, M. Sychowicz.

Sentencja

Sąd Najwyższy Izba Cywilna po rozpoznaniu w dniu 20 maja 1999 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Gminy S. przeciwko Gminie Miasta S. o zapłatę na skutek kasacji strony pozwanej od wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 27 czerwca 1997 r., sygn. akt I ACa 364/97 postanawia:

umorzyć postępowanie kasacyjne; zarządzić zwrócenie stronie pozwanej przez Skarb Państwa (Sąd Apelacyjny) połowy wpisu stosunkowego od kasacji tj. kwotę 1.357,50 zł (jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt siedem 50/100 zł).

Uzasadnienie faktyczne

Od wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 27 czerwca 1997 r. strona pozwana wniosła kasację, opartą na pierwszej z podstaw kasacyjnych przewidzianych w art. 3933 k.p.c. Kasację tę strona pozwana cofnęła pismem z dnia 18 marca 1999 r.

Wobec takiego stanu Sąd Najwyższy umorzył postępowanie kasacyjne (art. 355 § 1 w zw. z art. 391, 39319 i 203 k.p.c.).

Orzeczenie co do zwrotu połowy wpisu od kasacji znajduje oparcie w art. 36 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 24, poz. 110 ze zm.).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.