Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1211783

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 20 maja 1999 r.
I CKN 1048/97

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN T. Wiśniewski (spraw.).

Sędziowie SN: H. Ciepła, M. Zychowicz.

Sentencja

Sąd Najwyższy Izba Cywilna po rozpoznaniu w dniu 20 maja 1999 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Fabryki Maszyn Rolniczych "A. – M." Spółki z o.o. przeciwko Gminnej Spółdzielni "S." o zapłatę na skutek kasacji pozwanej od wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 6 maja 1997 r., postanawia:

umorzyć postępowanie kasacyjne.

Uzasadnienie faktyczne

Od wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 6 maja 1997 r. pozwana Spółdzielnia wniosła kasację opartą na obu podstawach przewidzianych w art. 3933 k.p.c.

Po wyznaczeniu rozprawy kasacyjnej strona pozwana pismem z dnia 16 lutego 1999 r. cofnęła kasację.

W tym stanie rzeczy Sąd Najwyższy umorzył postępowanie kasacyjne (art. 355 § 1 w zw. z art. 391, 3933 i 203 k.p.c.).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.