I C 995/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3093544

Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 21 lipca 2020 r. I C 995/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Karol Ike-Duninowski.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Łodzi I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu u lipca 2020 r. w Ł. na rozprawie sprawy z powództwa Towarzystwa (...) Spółki Akcyjnej w W. przeciwko K. Ł. i B. Ł. o zapłatę 1. oddala powództwo; 2. zasądza od Towarzystwa (...) Spółki Akcyjnej w W. solidarnie na rzecz K. Ł. i B. Ł. kwotę 10.834 (dziesięć tysięcy osiemset trzydzieści cztery) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 26 kwietnia 2017 r. Towarzystwo (...) S.A. w W. wystąpiła przeciwko K. Ł. (1) i B. Ł. o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym i zasądzenie solidarnie od tych pozwanych kwoty 575.059.05 zł, wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie:

- w stosunku do pozwanego - liczonymi od dnia 2 września 2016 r. do dnia zapłaty,

- w stosunku do pozwanej - liczonymi od dnia 13 kwietnia 2017 r. do dnia zapłaty.

Ponadto wniósł o zasądzenie od pozwanych solidarnie kosztów' procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według nom przepisanych.

Jako podstawę roszczenia wskazano w uzasadnieniu:

- umowę o udzielenie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych zawartą między stronami: (...) S.A. i K. Ł. (1), umowa ta zabezpieczała wykonanie umowy dotyczącej realizacji przez pozwanego inwestycji na terenie Gminy M. S.,

- gwarancję należytego wykonania i właściwego usunięcia wad, której beneficjentem jest Gmina M. S.,

- weksel in blanco stanowiący zabezpieczenie roszczeń powoda wobec pozwanego, wynikający z zawartej umowy, który-to weksel został poręczony przez B. Ł.

Powołano się jednocześnie na niewykonanie umowy zawartej pomiędzy pozwanym a beneficjentem i wypłatę sumy gwarancyjnej na rzecz beneficjenta, co w opinii powoda skutkuje powstaniem po jego stronie roszczenia o zwrot wypłaconej kwoty powiększonej o koszty realizacji gwarancji oraz odsetki ustawowe (pozew k. 3-6).

Pozwani wnieśli o oddalenie powództwa oraz zasądzenie od strony powodowej kosztów procesu. Potwierdzili fakt zawarcia z powodem umów' o udzielenie ubezpieczeniowych gwarancji na sumę gwarancyjną 676.401,60 zł w związku z zawarciem umowy' dotyczącej realizacji przez pozwanego inwestycji na terenie Gminy M. S. Zaprzeczyli twierdzeniu o ustanowieniu zabezpieczenia roszczeń z tej umowy w postaci weksla in blanco i poświadczeniu tego weksla przez pozwaną B. Ł. (odpowiedź na pozew k. 130-149. k.190-199).

Sąd ustalił, co następuje:

K. Ł. (1) prowadzi działalność gospodarczą pod firmą (...), przedmiotem tej działalności są roboty budowiane związane z wznoszeniem budynków' mieszkalnych i niemieszkalnych (wydruk - informacja z (...) k.14).

W dniu 10 grudnia 2015 r. K. Ł. (1) zawarł z Gminą M. S. umow?ę nr (...) o realizację inwestycji pod nazwą "budowa hali tenisowej przy Al. (...) w S.".

Zamawiającemu przysługiwało prawo odstąpienia od umowy w przypadku opóźnienia się wykonawcy bądź pozostawania przez niego w zwłoce z realizacją poszczególnych prac w sposób zagrażając)' terminowemu wykonaniu przedmiotu umowy lub opóźnianiu się o 30 dni w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do przedstawionego harmonogramu rzeczowego - po uprzednim wezwaniu wykonawcy do zakończenia danego elementu robót we wskazanym dodatkowym terminie (§ 14 ust. 1 pkt 3 umowy).

Prawo do odstąpienia od umowy mogło zostać przez zamawiającego wykonane w terminie 30 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających powitanie tego prawa (§ 14 ust. 2 umowy).

Zamawiający mógł odstąpić od umowy w przypadku nieprzystąpienia przez wykonawcę do zakończenia danego elementu robót (na podstawie (§ 14 ust. 6 umowy) w okresie dłuższym, niż 14 dni od daty wezwania (umowa k.94-109).

W dniu poprzedzającym zawarcie ww. umowy (t.j. 9 grudnia 2015 r.) Towarzystwo (...) S.A. w W. oraz K. Ł. (1) zawarli umowę o udzielenie ubezpieczeniowej gwarancji nr (...). Przedmiotem umowy było udzielenie przez ubezpieczyciela na gwarancji należytego wykonania i właściwego usunięcia wad na rzecz Gminy M. S. w związku z realizacją przez przedsiębiorcę ww. inwestycji. strony określiły górną granice udzielonej gwarancji - 676.401,60 zł, z czego suma gwarancyjna dotycząca odpowiedzialności gwaranta z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania robót wynosiła 676.401,60 zł, zaś suma gwarancyjna dotycząca odpowiedzialności gwaranta z tytułu nieusuniętych wad fizycznych wynosiła 202.920,48 zł. K. Ł. (1) zobowiązał się:

- ponieść pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki, jakie mogłyby wyniknąć w związku z wydaniem gwarancji,

- pokryć wszelkie wypłaty, których ubezpieczyciel dokona w związku z roszczeniami beneficjenta - Gminy M. S., wraz z kosztami realizacji gwarancji i odsetkami. Strony ustaliły, iż udzielenie przez (...) S.A. gwarancji nie zwalnia przedsiębiorcy z obowiązku wywiązania się ze zobowiązań w7obec beneficjenta zabezpieczonych gwarancją, a w razie zgłoszenia roszczenia przez beneficjenta (wezwania do zapłaty) - do zaspokojenia tego roszczenia.

W przypadku otrzymania pisemnego roszczenia od beneficjenta (...) S.A. był zobowiązany do bezzwłocznego poinformowania o tym fakcie przedsiębiorcy oraz do wezwania do go zaspokojenia roszczeń beneficjenta.

Z dniem dokonania płatności z tytułu gwarancji (...) S.A. miało przysługiwać roszczenie wobec przedsiębiorcy o zwrot wypłaconej kwoty, powiększonej o koszty realizacji gwarancji oraz odsetki ustawowe, za każdy dzień, licząc od dnia wypłaty z gwarancji. K. Ł. (2) był zobowiązany do zapłaty na rzecz ubezpieczyciela ww. należności w terminie określonym w wezwaniu, także wtedy, gdy wszczęty został spór co do zasadności lub wysokości roszczenia beneficjenta.

Zabezpieczeniem roszczeń ubezpieczyciela wobec przedsiębiorcy z umowy o udzielenie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych miały być:

- dwa weksle in blanco wystawione przez przedsiębiorcę i poręczone przez, B. Ł. oraz dwie deklaracje wekslowe,

- umowa o ustanowienie kaucji w kwocie 100.000 zł (umowa k. 15-16).

W dniu poprzedzającym zawarcie ww. umowy (t.j. 9 grudnia 2015 r.) Towarzystwo (...) S.A. w W. oraz K. Ł. (1) zawarli umowę

* o ustanowienie kaucji w celu zabezpieczenia wierzytelności ubezpieczyciela, wynikających z:

- umowy o udzielenie ubezpieczeniowej gwarancji nr (...)

- ubezpieczeniowej gwarancji należytego wykonania i właściwego usunięcia wad nr (...).

K. Ł. (1) zobowiązał się złożyć kaucję w wysokości 100.000 zł na wskazanym w umowie rachunku bankowym. Strony umowy ustaliły, iż kaucja będzie obowiązywała od dnia całkowitej spłaty należności ubezpieczyciela wynikającej z umowy o udzielenie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych, wraz z odsetkami i wszelkimi kosztami. Przedmiot kaucji miał podlegać oprocentowaniu według stopy procentowej 1,4.

Składający kaucje przedsiębiorca zobowiązał się udzielić ubezpieczycielowi pełnomocnictwa do zaliczenia uzyskanej kwoty na spłatę swoich wymaganych wierzytelności. W przypadku niespłacenia w terminie części lub całości wierzytelności (...) S.A. wynikającej z umowy o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej, ubezpieczyciel był uprawniony do dokonania potracenia swojej wierzytelności ze złożonej kaucji (umowa k.18).

Pełnomocnictwa do zaliczenia uzyskanej z kaucji kwoty na spłatę wymaganych wierzytelności zostało ustanowione przez K. Ł. (1) na rzecz ubezpieczyciela i doręczone temu ostatniemu w dniu 18 kwietnia 2015 r. (bezsporne).

Kaucję wskazaną w umowie z dnia 9 grudnia 2015 r. złożono na rachunku bankowym ubezpieczyciela (zeznania pozwanej w protokole rozprawy z dnia 20 stycznia 2020 r. 00:12:22).

W' ramach tej umowy ubezpieczyciel wystawił na przedsiębiorcę ubezpieczeniowy gwarancję nr (...), w której jako beneficjenta gwarancji wskazano Gminę M. S. Gwarancja zabezpieczała zobowiązanie K. Ł. (1) wobec beneficjenta dotyczące:

- niewykonania lub nienależytego wykonania robót budowlanych objętych umową,

- roszczeń za ujawnione w okresie rękojmi i gwarancji jakości wady dotyczące należycie wykonanych prac budowlanych stwierdzonych protokołem odbioru końcowego, podpisanym przez przedsiębiorcę i beneficjenta, powstałych i ujawnionych w terminie ważności gwarancji. (...) S.A. zobowiązał się nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie beneficjenta do zapłaty kw

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.