I C 878/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Legnicy

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3122479

Wyrok Sądu Rejonowego w Legnicy z dnia 2 grudnia 2020 r. I C 878/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Renata Mierzwicka.

Sentencja

Sąd Rejonowy w Legnicy Wydział I Cywilny po rozpoznaniu w dniu 2 grudnia 2020 r. w Legnicy, na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa (...) Spółka Akcyjna w B. przeciwko M. C. o zapłatę I.zasadza od pozwanej M. C. na rzecz strony powodowej (...) Spółka Akcyjna w B. kwotę 5.868,13 zł (pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem złotych 13/100) z odsetkami umownymi za opóźnienie w wysokości dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie, nie większymi niż odsetki maksymalne za opóźnienie, liczonymi od dnia 6 maja 2020 r. do dnia zapłaty;

II.zasądza od pozwanej na rzecz strony powodowej kwotę 2.217,00 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania, w tym kwotę 1.817,00 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Z

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.