I C 839/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kielcach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2609445

Wyrok Sądu Rejonowego w Kielcach z dnia 10 września 2018 r. I C 839/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SR Renata Rosiak-Doroz.

Sentencja

Sąd Rejonowy w Kielcach I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 10 września 2018 r. w Kielcach na rozprawie sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. w W. przeciwko G. S. o zapłatę oddala powództwo.

Uzasadnienie faktyczne

Pozwem z dnia 25 stycznia 2018 r. powód (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością domagała się od G. S. zasądzenia kwoty 409,45 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty a także zasądzenia na jego rzecz kosztów procesu wg norm przepisanych. W uzasadnieniu wskazano, że pierwotny właściciel pojazdu zawarł z (...) S.A. umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pojazdów mechanicznych na okres 12 miesięcy. W związku z tym została wystawiona mu polisa ubezpieczenia OC nr (...) dla samochodu marki A. (...) o numerze rejestracyjnym (...). W dniu 23 stycznia 2015 r. samochód został zbyty i wydany pozwanemu będącemu jego nabywcą. Pozwany nie wypowiedział umowy ubezpieczenia. W wyniku przeniesienia własności pojazdu na pozwanego z mocy prawa przeszły na niego wszelkie obowiązki wynikające z zawartej umowy OC, co dotyczyło także obowiązku uiszczenia składki ubezpieczeniowej w kwocie 336,89 zł. Pomimo braku zapłaty całej składki, ubezpieczyciel (...) S.A. świadczył ochronę ubezpieczeniową do końca trwania polisy OC. W zamian za tą ochronę nie otrzymał jednak całości należnego wynagrodzenia. Powstałą w ten sposób wierzytelność (...) S.A. przelał na powoda - (...) Sp. z o.o. - na podstawie umowy cesji wierzytelności z dnia 18 grudnia 2015 r. Powód poinformował na piśmie pozwanego o cesji wierzytelności, zmianie wierzyciela i obowiązku świadczenia na rzecz (...) Sp. z o.o. i jednocześnie wezwał pozwanego do zapłaty przedmiotowej wierzytelności z zastrzeżeniem skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego w razie braku dobrowolnej spłaty. Pozwany G. S. należności nie spełnił (k. 1-4).

Nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym wydanym w dniu 7 lutego 2018 r. w sprawie sygn. akt I Nc 264/18 Sąd Rejonowy w Kielcach w całości uwzględnił żądanie objęte pozwem oraz zasądził na rzecz powoda od pozwanego koszty procesu (k. 29).

Przeciwko powyższemu nakazowi zapłaty sprzeciw złożył pozwany, który wskazał na nieistnienie umowy ubezpieczenia dotyczącej samochodu marki A. (...) o nr rej. (...) między nim a poprzednikiem prawnym powoda. G. S. podniósł brak legitymacji biernej po stronie pozwanego. Powołał się także na niewykazanie istnienia jakiegokolwiek swojego zobowiązania wobec powoda z tytułu umowy ubezpieczenia. Wyjaśnił, że w toku postępowania przygotowawczego prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową w Skarżysku - Kamiennej (RSD 48/16) przeprowadzony został dowód z opinii biegłego grafologa, z której wynika, że podpis złożony na umowie kupna samochodu, z której powód wywodzi że pozwany nie zapłacił należnej składki na OC dla (...), nie został nakreślony przez pozwanego G. S. Pozwany wniósł także o zasądzenie kosztów procesu na jego rzecz (k.55-57).

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 18 grudnia 2015 r. nastąpiła cesja wierzytelności pomiędzy (...) Towarzystwem (...) S.A. a (...) Sp. z o.o., na podstawie której (...) Sp. z o.o. nabyła wierzytelność wynikającą z nieopłaconej polisy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pojazdów nr (...) dla samochodu marki A. (...) o nr rej. (...). Według danych uzyskanych przy zawieraniu umowy cesji wierzytelności, osobą, która zobowiązana była do opłacenia brakującej części składki z wyżej wskazanej polisy OC, był nabywca samochodu - pozwany G. S. Z uwagi na tę okoliczność, pismem z dnia 11 stycznia 2016 r., został on zawiadomiony przez (...) Sp. z o.o. o cesji wierzytelności i wezwany do zapłaty nieopłaconej polisy.

Dowód: przedsądowe wezwanie do zapłaty (k. 25).

W dniu 25 stycznia 2016 r. G. S. złożył do Prokuratury Okręgowej w Kielcach zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa na jego szkodę polegającego na tym, że posłużono się jego danymi do zawarcia umowy sprzedaży samochodu A. (...) o nr rej. (...), podczas gdy on nigdy nie był właścicielem takiego samochodu. Sprawa została zarejestrowana pod sygnaturą RSD48-16.

W toku czynność śledczych przeprowadzony został dowód z opinii biegłego z zakresu badania dokumentów i pisma ręcznego na okoliczność ustalenia, czy podpis na umowie sprzedaży samochodu z dnia 23 stycznia 2015 r. (znajdującej się na karcie 48 akt prokuratorskich sprawy (...)-16) została nakreślona przez G. S. bądź inną osobę. Biegły z listy biegłych Prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach M. P. stwierdził, że zapis w funkcji podpisu o brzmieniu (...) nie nakreślił G. S.

Dowód: opinia biegłego z zakresu badania dokumentów i pisma ręcznego M. P. (k. 77-86 akt RSD-48/16).

Uzasadnienie prawne

Sąd zważył co następuje:

(...) Sp. z o.o. przeciwko G. S. jest niezasadne i jako takie podlega oddaleniu.

W świetle zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego w sposób nie budzący wątpliwości Sądu wynika, że powód nie udowodnił, by przysługiwała mu względem pozwanego jakakolwiek wierzytelność wynikająca z umowy (...) nr (...).

Nie było kwestionowane przez strony, że poprzednik prawny powoda świadczył ochronę ubezpieczeniową dla samochodu A. (...) o nr rej. (...). Strony również nie miały sporu co do tego, że samochód ten został zbyty w dniu 23 stycznia 2015 r.

Powód nie wykazał jednak, by nabywcą przedmiotowego samochodu był pozwany G. S., a tym samym, by ciążył na nim obowiązek zapłaty części składki ubezpieczenia OC. Tymczasem zdaniem Sądu powód wykazał okoliczność zgoła przeciwną - że nie był on nabywcą samochodu A. (...) o nr rej. (...). W prowadzonym przez Prokuraturę Rejonową w Skarżysku - Kamiennej postępowaniu przygotowawczym, wszczętym na skutek zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa złożonego przez pozwanego G. S., przeprowadzony został dowód z opinii biegłego z zakresu badania pisma ręcznego, który stwierdził, że podpis złożony na umowie sprzedaży samochodu A. (...) o nr rej. (...) nie został nakreślony przez G. S. Postępowanie przygotowawcze prowadzone w sprawie (...)48/16 zakończyło się wprawdzie wydaniem postanowienia o umorzeniu dochodzenia z uwagi na niewykrycie sprawców przestępstwa (k. 94 akt RSD-48/16), jednakże przeprowadzony tam dowód z przedmiotowej opinii ma kluczowe znaczenie dla rozpoznania niniejszej sprawy.

Zdaniem Sądu nie było konieczności przeprowadzania ponowienie przez Sąd rozstrzygający w niniejszej sprawie dowodu na tę samą okoliczność, co przeprowadzony w toku postępowania karnego - w sprawie (...)48/16, a dzięki temu możliwe było wyjaśnienie wszystkich okoliczności sprawy na pierwszym posiedzeniu i nastąpiło to bez szkody dla wyjaśnienia sprawy.

W związku z powyższymi okolicznościami nie sposób uznać za zasadne żądania pozwu, ponieważ pozwany G. S. nie zawarł umowy sprzedaży samochodu A. (...) o nr rej. (...), a zatem nie był zobowiązany wobec poprzednika prawnego powoda do zapłaty reszty składki z tytułu ubezpieczenia OC tego pojazdu. Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w wyroku.

Odpis wyroku wraz z uzasadnieniem doręczyć dla pozwanego G. S. pouczając o sposobach i terminie wniesienia apelacji oraz dla pełn. powoda - r. pr. M. A.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.