Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2761717

Wyrok
Sądu Rejonowego w Głubczycach
z dnia 11 kwietnia 2019 r.
I C 807/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: A. SR Kami Nowecki.

Sentencja

Sąd Rejonowy w Głubczycach, I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 11 kwietnia 2019 r. w Głubczycach na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w B. przeciwko T. B. o zapłatę

I. zasądza od pozwanego T. B. na rzecz powoda (...) Spółki Akcyjnej w B. kwotę 32.255,71 zł (trzydzieści dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt pięć złotych 71/100) z umownymi odsetkami za opóźnienie w wysokości dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie od dnia 3 listopada 2018 r. do dnia zapłaty;

II. oddala powództwo w pozostałej części;

III. zasądza od pozwanej na rzecz powoda kwotę 4.633,44 zł (cztery tysiące sześćset trzydzieści trzy złote 44/100) tytułem zwrotu kosztów procesu;

IV. wyrokowi w pkt 1 i 3 nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.