I C 683/16 - Wyrok Sądu Okręgowego w Płocku

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2747561

Wyrok Sądu Okręgowego w Płocku z dnia 6 listopada 2019 r. I C 683/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Małgorzata Tetkowska.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Płocku Wydział I Cywilny po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 października 2019 r. w Płocku sprawy z powództwa Banku (...) S.A. w W. przeciwko G. P. (1), A. P. i M. P. o zapłatę 1. uchyla nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym przez Sąd Okręgowy w Płocku w dniu 13 maja 2015 r. w sprawie I Nc 56/15;

2. zasądza od pozwanych G. P. (1), A. P. i M. P. solidarnie na rzecz powoda Banku (...) S.A. w W. kwotę 183.550,86 zł (sto osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych osiemdziesiąt sześć groszy) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 12 lutego 2016 r. do dnia zapłaty;

3. w pozostałym zakresie powództwo oddala;

4. zasądza od pozwanych G. P. (1), A. P. i M. P. solidarnie na rzecz powoda Banku (...) S.A. w W. kwotę 16.330 zł (szesnaście tysięcy trzysta trzydzieści złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu;

5. nakazuje pobrać od pozwanych G. P. (1), A. P. i M. P. solidarnie na rzecz Skarbu Państwa Sądu Okręgowego w Płocku kwotę 7.136,32 zł (siedem tysięcy sto trzydzieści sześć złotych trzydzieści dwa grosze) tytułem zwrotu kosztów postępowania w sprawie.

Uzasadnienie faktyczne

Bank (...) S.A. z siedzibą w W. wniósł o orzeczenie nakazem zapłaty, że pozwani: G. P. (1), A. P. i M. P. mają zapłacić solidarnie na jego rzecz kwotę 440.977,94 zł wraz z odsetkami w wysokości ustawowej od dnia 30 stycznia 2015 r. do dnia zapłaty oraz koszty postępowania, w tym koszty zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

W uzasadnieniu pozwu wskazano, że w dniu 7 listopada 2016 r. G. P. (1) prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Zakład (...) z siedzibą w P. zawarła z Bankiem (...) S.A. w W. umowę kredytu w rachunku bieżącym nr (...). Umowa ta była zmieniana aneksami nr od 1 do 8 zawartymi w okresie od 27 marca 2007 r. do 3 czerwca 2013 r. Na podstawie tej umowy bank udzielił pozwanej odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym na bieżące finansowanie działalności gospodarczej w ostatecznej kwocie 500.000 zł z pierwotnym terminem spłaty w dniu 31 maja 2014 r. Umowa ta była zabezpieczona wekslem in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawionym przez G. P. (1) i poręczonym przez A. P. i M. P. Ponieważ pozwani nie spłacili swoich zobowiązań w stosunku do powoda, to powód wypełnił weksel na kwotę 440.977,94 zł i wezwał ich do weksla, oznaczając termin płatności do dnia 29 stycznia 2015 r. Do dnia sporządzenia pozwu zadłużenie nie zostało spłacone, stąd wystąpienie z pozwem (pozew - k. 2 -4).

13 maja 2015 r. Sąd Okręgowy w Płocku w sprawie o sygn. akt (...) wydał nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, w którym nakazał pozwanym G. P. (1), A. P. i M. P. aby zapłacili solidarnie na rzecz powoda Bank (...) S.A. z siedzibą w W. kwotę 440.977,94 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 30 stycznia 2015 r. do dnia zapłaty oraz kwotę 12.747 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym 7.234 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego - w terminie dwóch tygodni od doręczenia nakazu zapłaty albo w terminie tym wnieśli zarzuty (k. 69).

Pozwani w ustawowym terminie wnieśli zarzuty od tegoż nakazu, wnosząc o jego uchylenie, oddalenie powództwa i zasądzenie od powoda na ich rzecz kosztów postępowania według norm przepisanych.

W uzasadnieniu przyznali, ze G. P. (1) zaciągnęła w Banku (...) S.A. w W. kredyt, którego zabezpieczeniem był weksel in blanco poręczony przez A. P. i M. P. Zakwestionowali oni jednak wysokość kwoty zadłużenia, która jest ich zdaniem zawyżona z uwagi na dokonane wcześniej spłaty (zarzuty od nakazu zapłaty - k. 73 - 74).

Postanowieniem z dnia 23 września 2015 r. Sąd Okręgowy w Płocku wydał stronie powodowej tytuł wykonawczy z zaznaczeniem, że nakaz nie jest prawomocny, ale natychmiast wykonalny oraz przyznał od pozwanych na rzecz powoda koszty postępowania w kwocie 66 zł. (tytuł wykonawczy - k. 5 akt k.m. (...)).

W odpowiedzi na zarzuty pozwanych od nakazu zapłaty, powód wniósł o utrzymanie w całości nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym w dniu 13 maja 2015 r. oraz zasądzenie od pozwanych na jego rzecz kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych (pismo - k. 300 - 306)

Sąd ustalił następujący stan faktyczny.

W dniu 7 listopada 2006 r. G. P. (1) prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Zakład (...) - G. P. (1) zawarła umowę kredytu w rachunku bieżącym nr (...) z Bankiem (...) S.A. w W. na kwotę 73.600 zł. Terminem spłaty kredytu miał być 31 października 2007 r. - z możliwością przedłużenia. Kredyt ten miał być przeznaczony na bieżące finansowanie działalności gospodarczej i był oprocentowany zmienną stopą procentową, ustaloną na bazie WIBOR 1M z każdego dnia. Od kapitału przeterminowanego bank miał pobierać odsetki w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP.

Dowód: umowa kredytu - k. 34 - 35.

Umowa kredytu zawarta w dniu 7 listopada2006 r. była zmieniana aneksami nr od 1 do 8, zawieranymi w okresie od 27 marca 2007 r. do dnia 3 czerwca 2013 r. Ostatecznie, na mocy aneksu nr 8 zawartego w dniu 3 czerwca 2013 r. powódce udzielono kredytu na kwotę 500.000 zł, a termin jego spłaty przypadał na dzień 31 maja 2014 r.

Dowód: aneksy do umowy kredytu - k. 36 - 57.

W celu zabezpieczenia spłaty kredytu w dniu 3 czerwca 2013 r. powodowy bank i pozwana G. P. (1) zawarły umowę przewłaszczenia ruchomości na łączna kwotę 729.900 zł.

Dowód: umowa k. 310 - 312.

Przedmiotowe ruchomości nie zostały sprzedane/ bezsporne/.

Zabezpieczeniem spłaty przedmiotowego kredytu był m.in. weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez G. P. (1) i poręczony przez A. P. oraz M. P.

Dowód: umowa wraz z aneksami - k. 34 - 57, weksel k. 5, deklaracja wekslowa - k. 6.

Deklaracja wekslowa uprawniała Bank (...) S.A. w W. do wypełnienia w każdym czasie weksla własnego in blanco na sumę opowiadającą kwocie wykorzystanego, a niespłaconego przez pozwanych w całości lub części kredytu wraz z odsetkami, odsetkami za opóźnienie, prowizją i innymi należnościami banku z tytułu kredytu w przypadku niedotrzymania umownego terminu spłaty zobowiązań z tytułu kredytu oraz we wszystkich tych przypadkach, w których służy bankowi prawo ściągnięcia swoich wierzytelności przed nadejściem terminu płatności.

Dowód: deklaracja wekslowa - k. 6.

W związku z zaprzestawaniem spłat przez pozwaną kredytu, w dniu 28 marca 2014 r. strony podpisały umowę ugody nr 14/2014. Zgodnie z jej treścią, dłużnik uznał zadłużenie wobec banku w kwocie 443.631,35 zł, w tym:

- 441.304,40 zł kapitał wymagalny,

- 2.326,95 zł odsetki naliczone od 27 marca 2014 r.,

- dalsze odsetki naliczane od 28 marca 2014 r.

Strony postanowiły, że zadłużenie będzie spłacane w miesięcznych ratach płatnych w ostatnim dniu każdego miesiąca, począwszy od marca 2014 r. po 13.000 zł każda, aż do całkowitej spłaty zadłużenia.

Dowód: umowa ugody nr 14/2014 - k. 58 - 61.

W związku z naruszeniem warunków ugody Bank (...) S.A. w W. pismem z dnia 30 września 2014 r. wypowiedział ugodę z 30-dniowym terminem wypowiedzenia, liczonym od dnia doręczenia pozwanym ww. pisma. Wypowiedzenia zostały doręczone pozwanym w dniu 20 października 2014 r.

Dowód: wypowiedzenie umowy ugody - k.62, potwierdzenia nadania - k.63-63v.

Z uwagi na utrzymujące się zadłużenie, 29 grudnia 2014 r. Bank wypełnił weksel in blanco na kwotę 440.977,94 zł (na sumę wekslową złożyły się: kapitał w wysokości 420.264,74 zł i odsetki w kwocie 20.713,20 zł). I wezwał pozwanych do wykupu weksla poprzez zapłatę ww. kwoty w terminie do dnia 29 stycznia 2015 r. Zgodnie z deklaracją wekslową miejscem wykupu weksla był wskazany w wezwaniu Bank (...) S.A. Oddział w P. Wezwania zostały doręczone pozwanym w dniu 26 stycznia 2015 r.

Dowód: wezwanie do zapłaty wraz z potwierdzeniami odbioru - k. 64 -66.

Pozwani nie wykupili weksla ( bezsporne).

W dniu 18 marca 2015 r. bank wystawił przeciwko pozwanym bankowy tytuł egzekucyjny na kwotę 445.520,62 zł, na którą składały się:

- 440.977,94 zł - suma wekslowa (suma kapitału 420.264,62 zł, odsetek - 20.713,20 zł).

- 4.542,68 zł odsetki ustawowe od sumy wekslowej za okres do 17 marca 2015 r.

Dowód: wyciąg z ksiąg banku k. 67

W dniu 2 października 2015 r. powód złożył do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Płocku - T. P. wniosek o wszczęcie egzekucji na podstawie tytułu wykonawczego - nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym wydanego w dniu 13 maja 2015 r. w sprawie I Nc 56/15.

Dowód: wniosek o wszczęcie egzekucji - akta w sprawie egzekucyjnej k.m. 1846/15.

W toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygn.k.m. 1846/15 wierzycielowi - Bankowi (...) S.A. w W. przekazano następujące kwoty:

- 11.382,14 zł w dn. 12 grudnia 2015 r. (potrącenie przekazane z (...) S.A.),

- 281.827,45 zł w dniu 8 lutego 2016 r. (potrącenie przekazane z Miejskiego Zarządu Dróg w P.).;

- kwotę 66 zł w dniu 11 lutego 2016 r.

Przekazaną przez komornika kwotę 11.382,14 zł. Bank (...) S.A. rozksięgował w następujący sposób:

- koszty zastępstwa procesowego w sprawie (...) - 7.200 zł

- koszty opłaty skarbowej i sądowej do ww. sprawy - 4.182,14 zł.

Kwotę 281.827,45 zł rozksięgowano następująco:

- kapitał 224.099,30 zł,

- odsetki stanowiące część sumy wekslowej od dnia 30 czerwca 2014 r. do 29 stycznia 2015 r. w kwocie 20.713,20 zł,

- odsetki naliczone od sumy wekslowej od dnia 29 stycznia 2015 r. do dnia 7 lutego 2016 r. - 35.578,09 zł,

- pozostałe opłaty 1.436,86 zł, w tym:

- 1.364,86 zł pozostałe koszty opłaty sądowej od pozwu,

- 72,00 zł koszty postępowania klauzulowego i opłaty kancelaryjnej Dowód: pismo komornika - k. 357, pisemna opinia uzupełniająca biegłej z zakresu rachunkowości E. P. - k. 568.

Bank pismem z dnia 7 sierpnia 2018 r. poinformował, że przekazaną w dniu 8 lutego kwotę 66 zł zaliczył, po korekcie, na spłatę kapitału.

Dowód: pismo powoda k. 574

G. P. (1) prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą zakład (...) G. P. (1), która w latach 2015 - 2016 przynosiła jedynie straty.

A. P. prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą I. A. P., która od dnia 30 czerwca 2016 r. została zawieszona. W latach 2015 - 2016 straty z tytułu prowadzenia tej działalności wyniosły ok 18.000 zł.

M. P. prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą (...) M. P., która została zawieszona z dniem 30 grudnia 2017 r. Nie przynosiła ona żadnych dochodów.

Pozwani posiadają liczne zadłużenia. Wobec nich toczy się wiele postępowań egzekucyjnych. Przedmiotowy kredyt nie jest jedynym zobowiązaniem pozwanych. Wszelkie ruchomości i nieruchomości, których są właścicielami zostały zajęte przez komorników (okoliczności bezsporne).

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu o: przesłuchanie pozwanej G. P. (1) k. 353 - 353 00.06.53 - 00.12.20 i k.k. 353 - 354 00.20.28 - 00.37.08 oraz k. 679 00.21.40 - 00.26.13 i dokumenty zgromadzone w aktach niniejszej sprawy oraz w aktach sprawy egzekucyjnej k.m. 1846/15, które nie były kwestionowane przez strony, a także opinii biegłej z zakresu rachunkowości E. P. z opiniami uzupełniającymi (k.409-422, protokół z rozprawy z dn. 13 maja 2018 r. - k. 559 - 560, k. 565 - 575).

Sąd rozstrzygając niniejszą sprawę oparł się tylko w części na opinii biegłej tj. - w zakresie ustalenia zadłużenia pozwanych stanowiących wysokość zadłużenia na dzień wystawienia weksla tj. kwoty 440.977,94 zł (dochodzone roszczenie w niniejszym procesie.).

Biegła, zdaniem Sądu, w sposób prawidłowy dokonała wyliczeń w tym zakresie, zgodnie z zapisami umowy.

Dokonując takiej oceny Sąd uwzględnił także fakt, że pozwana uznała roszczenie (podpisując ugodę w dniu 28 marca 2014 r.) na kwotę 443..631,35 zł na którą składały się kapitał 441.304,40 zł i odsetki naliczone do dnia 27 marca 2014 r. w kwocie 2.326,95 zł W ocenie Sądu biegła w sposób niewłaściwy dokonała rozliczenia kwot wpłaconych przez komornika. Uwzględniła bowiem, że zasadnym było zaliczenie przez bank wpłaconej przez komornika kwoty 11.382,14 zł na poczet kosztów zastępstwa procesowego oraz opłaty sądowej i skarbowej wynikających z nakazu zapłaty wydanego w sprawie I Nc 56/16.

Zdaniem Sądu bank nie mógł rozliczyć tej wpłaty na wskazane koszty, dlatego, że nakaz w sprawie nie był prawomocny, tym samym należność z tytułu opłat i kosztów zastępstwa procesowego nie była jeszcze wymagalna.

Przyjęcie przez biegłą takiego sposobu rozliczenia wpłaty spowodował zdaniem Sądu, niewłaściwe rozliczenie przez biegłą pozostałych wpłat.

Podkreślenia wymaga fakt, że pozwani w toku procesu kwestionowali wprawdzie wysokość zadłużenia podnosząc, że po wystawieniu weksla dokonywane były wpłaty przez komornika, które bank niewłaściwie rozliczył, nie uwzględnił także wartości ruchomości przewłaszczonych.

Strona pozwana podnosiła także zarzut, że komornik przekazywał bankowi niewłaściwe kwoty, które wpłynęły w trakcie postępowania egzekucyjnego, gdyż komornik, ich zdaniem, nie powinien od tych kwot naliczać podatku VAT.

W ocenie Sądu ten zarzut pozwanych w niniejszym postępowaniu jest niezasadny. Celem bowiem niniejszego postępowania było ustalenie zadłużenia pozwanych, przy uwzględnieniu przede wszystkim rzeczywistych kwot, jakie komornik przekazał bankowi. Sąd w tym postępowaniu nie zajmował się zasadnością naliczania podatku VAT przez komornika.

Uzasadnienie prawne

Sąd zważył co następuje:

W przedmiotowej sprawie, powód Bank (...) S.A. w W. wywodzi swoje żądanie wskazane w pozwie z wystawionego w dniu 31 sierpnia 2012 r. przez G. P. (1), poręczonego przez pozwanych M. P. i A. P., a następnie wypełnionego przez powoda weksla in blanco.

Bezsporne między stronami były okoliczności związane z zawarciem umowy kredytu na bieżące finansowanie działalności gospodarczej prowadzonej przez G. P. (1), okoliczności udzielenia zabezpieczeń, w tym również związane z wystawieniem przez kredytobiorcę na rzecz banku weksla. Bezsporna była również treść deklaracji wekslowej oraz wzajemne zobowiązania stron wynikające z tego tytułu. Nie było również sporu między stronami w zakresie uzupełnienia przez powoda weksla i przedstawieniem go do wykupu wystawcom.

Przepis art. 10 ustawy z dn. 28 kwietnia 1936 r. - prawo wekslowe (zwanej dalej prawem wekslowym) mówi o wekslu niezupełnym w chwili wystawienia, określanym powszechnie jako weksel in blanco.

Weksel in blanco pełni w obrocie gospodarczym przede wszystkim funkcję gwarancyjną. Polega ona na tym, że strony zawierające umowę pragną zabezpieczyć ewentualne roszczenia mogące z niej wyniknąć, ale nie są w stanie w momencie zawarcia umowy oznaczyć np. wysokości tych roszczeń lub daty płatności. W tym celu strona, która ma stać się dłużnikiem wynikającego z danej umowy roszczenia, podpisuje blankiet wekslowy, upoważniając jednocześnie drugą stronę do wypełnienia go brakującymi składnikami, np. sumą wekslową lub datą płatności. Przez weksel in blanco należy rozumieć dokument nie zawierający wszystkich koniecznych cech weksla (art. 1 prawa wekslowego), na którym pewna osoba (wystawca, akceptant, poręczyciel) złożyła podpis w zamiarze zaciągnięcia zobowiązania wekslowego, pozostawiając odbiorcy uzupełnienie brakujących składników treści, i który po wypełnieniu może stać się wekslem zupełnym.

Zgodnie z treścią art. 47 zd. 1 i 2 ustawy - Prawo wekslowe kto weksel wystawił, przyjął, indosował lub zań poręczył, odpowiada wobec posiadacza solidarnie. Posiadacz może dochodzić roszczeń przeciw jednemu, kilku lub wszystkim dłużnikom bez potrzeby zachowania porządku, w jakim się zobowiązali. Natomiast w myśl dyspozycji art. 32 zd. 1 ww. aktu prawnego poręczyciel wekslowy odpowiada tak samo, jak ten, za kogo poręczył.

Z chwilą wystawienia weksla in blanco i wręczenia go wierzycielowi między wystawcą weksla lub osobą udzielającą poręczenia, a osobą, której ten weksel zostaje wręczony, dochodzi do zawarcia porozumienia, które wskazuje sposób jego uzupełnienia. Porozumienie to stanowi umowę zawieraną pomiędzy odbiorcą weksla, a wystawcą weksla lub poręczycielem.

Podkreślić należy, że wystawienie weksla, mającego służyć zabezpieczeniu wierzytelności - a taka sytuacja miała miejsce w sprawie przedmiotowej - nie powoduje wygaśnięcia zobowiązania cywilnego, które istnieje nadal. Wierzycielowi służy nowe roszczenie oparte na wekslu, obok roszczenia pierwotnego wynikającego ze stosunku cywilnoprawnego. Niemniej przedmiot obu tych roszczeń jest tożsamy, zaś zaspokojenie wierzyciela następuje tylko raz, co oznacza, że w chwili wygaśnięcia zobowiązania wierzyciel winien zwrócić weksel dłużnikowi.

O rozmiarze odpowiedzialności z weksla in blanco decydują: treść weksla po uzupełnieniu oraz, zgodnie art. 10 ustawy Prawo wekslowe, treść porozumienia wekslowego.

Zobowiązanie osób podpisanych na wekslu in blanco powstaje z chwilą jego wydania - zobowiązanie to jest warunkowe i wywołuje pełne skutki prawne z mocą wsteczną wówczas, gdy weksel zostanie wypełniony i odpowiada przepisom prawa wekslowego; podstawową przesłanką odpowiedzialności dłużników jest uzupełnienie weksla w taki sposób, aby spełniał wymagane przez prawo wekslowe warunki ważności (komentarz do art. 10 Prawa wekslowego w Komentarz do prawa wekslowego i czekowego A. Szpunar, M. Kaliński WP LEXIS NEXIS).

Ważność weksla wystawionego in blanco nie jest uzależniona od istnienia deklaracji wekslowej - brak deklaracji lub niezgodne z nią wypełnienie weksla nie ma wpływu na istnienie bądź zakres odpowiedzialności wekslowej; ciężar dowodu w tym zakresie spoczywa na dłużniku wekslowym.

W sprawie niniejszej oczywistym jest, że weksel wystawiony przez pozwaną G. P. (1) i poręczony przez pozwanych A. P. i M. P., w chwili wystawienia był wekslem in blanco o charakterze gwarancyjnym. Nie kwestionowała tego żadna ze stron. Weksle służyły zabezpieczeniu przyszłych roszczeń powoda, które mogły wyniknąć z umów zawartych między stronami.

W związku z tym, że należność z tytułu kredytu stała się wymagalna i stosownie do treści deklaracji wekslowej Bank (...) S.A. w W. miał prawo wypełnić weksel w każdym czasie na sumę odpowiadającą zadłużeniu G. P. (1) wynikającemu z ww. umowy kredytu łącznie z odsetkami prowizją i kosztami. Pozwani A. P. i M. P. w podpisanej przez nich deklaracji poręczyciela wekslowego wyrazili na powyższe zgodę. Powód wypełnił wystawiony i wręczony im weksel własny in blanco na kwotę 440.987,94 zł określając termin jego zapłaty na dzień 29 stycznia 2015 r.

A. P. i M. P. zarówno w zarzutach od nakazy zapłaty jak i w dalszym toku postępowania nie kwestionowali, że są poręczycielami wekslowymi, na nadto nie powołali żadnych zarzutów, które wskazywałyby na to, że podpisana deklaracja wekslowa jest nieważna, czy też, że dochodzenie przez powoda roszczenie nie znajduje oparcia w przepisach prawa, jak również i to, że nie poręczali za wystawcę weksla. Z uwagi zaś na to, że poręczyli za wystawcę weksla in blanco, odpowiada tak jak wystawca weksla własnego.

Zgodnie z art. 38 prawa wekslowego posiadacz wekslu, płatnego w oznaczonym dniu albo w pewien czas po dacie lub po okazaniu, powinien przedstawić go do zapłaty bądź w pierwszym dniu, w którym można wymagać zapłaty, bądź w jednym z dwóch następnych dni powszednich. W ocenie Sądu, Bank (...) w W. w przewidziany prawem sposób przedstawił pozwanym przedmiotowy weksel do zapłaty. Przedstawienie bowiem weksla do zapłaty następuje także w sytuacji, gdy posiadacz weksla umożliwi trasatowi zapoznanie się z oryginałem weksla w miejscu jego płatności (vide: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 marca 2001 r., sygn. akt III CKN 322/00, Lex nr 47610). Spełnienie zatem przewidzianego wymogu przedstawienia weksla do zapłaty nie łączy się z koniecznością jego fizycznego okazania "do oczu" dłużnikowi głównemu. Wystarczające jest w tej mierze stworzenie wystawcy weksla własnego przez posiadacza weksla realnej możliwości zapoznania się z oryginałem weksla w miejscu jego płatności (vide: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 31 marca 2006 r., sygn. akt IV CSK 132/05, Lex nr 195420).

Pozwani kwestionowali jedynie wysokość zadłużenia, wynikająca z umowy kredytu, której przedmiotowy weksel był zabezpieczeniem, jaka pozostała im do spłaty, po uwzględnieniu kwot przekazanych przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Płocku T. P. w ramach prowadzonej przez niego sprawy egzekucyjnej k.m. 1846/15 Wskazywali także, że została podpisana umowa przewłaszczenia ruchomości, której bank do rozliczeń kredytowych nie uwzględnił.

Faktem jest iż pozwana G. P. podpisała z bankiem umowę przewłaszczenia ruchomości, ale na chwilę orzekania rzeczy te nie zostały sprzedane. Podnieść należy, iż " zabezpieczenie z zasady nie stanowi samo przez się spełnienia świadczenia, bo jest dodatkowym prawem wierzyciela, z którego może lecz nie ma obowiązku skorzystać " (wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 21 stycznia 2013 r., sygn. akt I ACa 1050/12).

Zgodnie z umową dopiero po sprzedaży przewłaszczonych rzeczy lub oddania tych rzecy przez bank w najem lub dzierżawę bank rozlicza uzyskane w ten sposób kwoty zgodnie z postanowieniami tej umowy.

Tym samym Sąd nie mógł w tym zakresie dokonywać rozliczeń.

W ocenie Sądu do spłaty pozwanym pozostała kwota 183.550,86 zł.a.

Sposób jej wyliczenia.:

Kwota wekslowa wynosi 440.977,94 zł, z czego kapitał 420.264,74 zł i odsetki naliczone na dzień włącznie 29 stycznia 2015 r. w kwocie 20.713,20 zł.

Zgodnie z art. 481 § 1 k.c. powodowi należą się odsetki od kwoty wekslowej od 30stycznia 2015 r.

I wpłata 11.382,14 zł nastąpiła 14 grudnia 2015 r.

Zadłużenie na dzień I wpłaty wynosiło

- 420.264,74 zł - kapitał

- 20.713.20 odsetki na dzień włącznie 29 stycznia 2015 r.

- 30.735,56 zł odsetki ustawowe od kwoty wekslowej 440.977,94 zł, za okres od 30 stycznia 2015 r. do dnia I wpłaty.

Łącznie odsetki na dzień I wpłaty. wynosiły 51.448,76 zł Sąd zaliczył wpłatę zgodnie z umową kredytową na odsetki tj. 51.448,76 zł- 11.382,14 = 40.066,62 zł.

II wpłata 8 lutego 2016 r. w kwocie 281.761,45 zł Na dzień wpłaty zadłużenie wynosiło:

- 40.066,62 zł odsetki.

420.264,74 zł - kapitał

- 4. 941,37 zł odsetki ustawowe za opóźnienie od kwoty wekslowej za okres od I do II spłaty Łączne zadłużenie na dzień II spłaty wynosiło

- 420.264,74 zł - kapitał

- 45.007,99 zł odsetki Sąd zaliczył wpłatę w pierwszej kolejności na odsetki, a pozostałą część na kapitał

281.761,45 zł - 45.007,99 zł = 236.753,46 zł

420.264,74 zł - 236.753,46 zł = 183.511,28 zł

III. wpłata 66 zł - 11 lutego 2016 r. powód zaliczył, jak sam określił na spłatę kapitału, zatem pozostał do spłaty kapitał

183.511,28 zł - 66 zł = 183.445,28 zł Odsetki za okres od II wpłaty do III wpłaty od kwoty 183.511,28 zł wynoszą 105.58 zł.

Łączne zadłużenie pozwanych na dzień 11 lutego 2016 r. wynosiło 183.550,86 zł.

O odsetkach od tego zadłużenia Sąd zasądził ustawowe odsetki za opóźnienie od 12 lutego 2016 r., a więc od następnego dnia od dokonania przez komornika ostatniej wpłaty (art. 481 § 1 k.c.).

Ponieważ zadłużenie, po wytoczeniu powództwa uległo zmniejszeniu, dlatego też Sąd w pkt 1 wyroku, na podstawie art. 496 k.p.c., uchylił nakaz zapłaty wydany w dniu 13 maja 2015 r. w sprawie sygn. akt I Nc 56/15 w całości, a pkt 2 zasądził od pozwanych solidarnie kwotę 183.550,86 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 12 lutego 2016 r. do dnia zapłat O kosztach Sąd orzekł na podstawie art. 98 k.p.c.

Na koszty sądowe złożyły się opłata od pozwu uiszczona przez pozwanego w kwocie 5.513 zł i koszty zastępstwa procesowego 10.800 zł (§ 2 pkt 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych), opłata od pełnomocnictwa 17 zł, wynagrodzenie biegłej ((wypłacono ze Skarbu Państwa Sądu Okręgowego w Płocku) 7.136,32 zł (k. 425 i k. 589).

Pozwani byli zwolnieni z kosztów sądowych w części tj. z opłat sądowych-postanowienie k. 198.

Na podstawie art. 113 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Sąd nakazał pobrać solidarnie od pozwanych kwotę 7.136,32 zł Mając powyższe na uwadze Sąd orzekł, jak w sentencji wyroku.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.