Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2749021

Wyrok
Sądu Rejonowego w Łomży
z dnia 20 listopada 2019 r.
I C 676/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SR Małgorzata Jędrzejewska.

Sentencja

Sąd Rejonowy w Łomży I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 20 listopada 2019 r. w Łomży sprawy z powództwa J. R. i K. R. przeciwko (...) o zapłatę

I. Powództwo oddala.

II. Zasądza solidarnie od powodów J. R. i K. R. na rzecz pozwanego (...) kwotę 917 tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego za czas od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

Uzasadnienie faktyczne

Powodowie J. R. i K. R. wnieśli o zasądzenie od pozwanego (...) kwoty 4.312 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia zapłaty i kosztami postępowania, w tym kosztami zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

W uzasadnieniu pozwu wskazali, że są właścicielami działki gruntu, położonej w Ł. o nr (...), zajętej w części o powierzchni 0,0119 ha pod groblę rzeki S. L. oraz działki o nr (...), zajętej pod groblę i rów opaskowy rzeki S. L., które były wydzierżawione poprzednikowi prawnemu pozwanego (...), który regulował należność z tytułu czynszu dzierżawnego za ww. nieruchomości. W dniu 13 marca 2018 r. został sporządzony protokół z uzgodnień z pracownikiem strony pozwanej M. D., ustalającym wysokość czynszu jak w poprzednich latach na kwotę 2.156 zł. Pomimo powyższych ustaleń należność nie została uregulowana za rok 2018. W dniu 3 stycznia 2019 r. wezwali pozwanego do zapłaty czynszu dzierżawnego. Strona pozwana jednakże odmówiła zapłaty zaległego i obecnego czynszu.

Referendarz Sądowy Sądu Rejonowego w Łomży nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 27 czerwca 2019 r. sygn. akt I Nc 978/19, uwzględnił powództwo w całości (k.-11).

Pozwany (...) wniósł sprzeciw do powyższego nakazu zapłaty wnosząc o oddalenie powództwa w całości i zasądzenie kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

W uzasadnieniu sprzeciwu pozwany kwestionował swoją legitymację procesową bierną. Wskazał, że (...) rozpoczęło swoją działalność z dniem 1 stycznia 2018 r. i jest państwową osobą prawną, działającą w oparciu o opublikowany w ustawie budżetowej na 2018 rok plan finansowy. (...) nie są następcą prawnym wojewódzkich zarządów melioracji i urządzeń wodnych. Wskazał, że następcą prawnym ww. są organy samorządu terytorialnego, co wynika wprost z art. 527 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Ponadto zgodnie z art. 526 ustawy z dniem wejścia w życie ustawy Wody Polskie wykonują zadania m.in. marszałków województw związane z utrzymaniem wód oraz pozostałego mienia Skarbu Państwa, związanego z gospodarką wodną, a także inwestycjami w gospodarce wodnej.

Uzasadnienie prawne

Sąd Rejonowy w Łomży ustalił i zważył, co następuje:

Powodowie J. R. i K. R. są właścicielami działek gruntu, położonych w Ł., oznaczonych numerami geodezyjnymi: (...) i (...) (okoliczności bezsporna).

Działka o nr (...) została zajęta w części o powierzchni 0,0119 ha pod groblę rzeki S. L. zaś działka o nr (...), o powierzchni 0,2048 ha, została zajęta pod groblę i rów opaskowy rzeki S. L.

W dniu 27 lutego 2017 r. pomiędzy J. R., K. R. a (...) została zawarta umowa dzierżawy powyższych działek gruntu na okres od 27 lutego 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. Wysokość czynszu dzierżawnego została ustalona na kwotę 2.156 zł (umowa akta sprawy I Nc 338/19).

W dniu 13 marca 2018 r. doszło do spotkania powoda J. R. z M. D. kierownikiem (...) podczas którego ustalono wysokości czynszu dzierżawnego za przedmiotowe działki gruntu za 2018 r. w wysokości 2.156 zł (protokół akta sprawy I Nc 338/19, zeznania świadka M. D. k.-46v-47, zeznania powoda J. R. k.-47-47v).

Nie doszło ostatecznie do podpisania umowy dzierżawy pomiędzy stronami na 2018 r. i 2019 r. (zeznania świadka M. D. k.-46v-47, zeznania powoda J. R. k.-47-47v).

Powód wezwaniem z dnia 3 stycznia 2019 r. wezwał (...) do zapłaty kwoty 2.156 zł tytułem czynszu dzierżawnego na przedmiotowe działki gruntu za 2018 r. (wezwanie akta sprawy I Nc 338/19).

(...) pismem z dnia 17 stycznia 2019 r. o sygn. (...) odmówiła powodowi zapłaty czynszu dzierżawnego za przedmiotowe działki za 2018 r. (pismo akta sprawy I Nc 338/19).

W ocenie Sądu powództwo jako niezasadne nie zasługiwało na uwzględnienie.

Pozwany (...) kwestionował swoją legitymację bierną w niniejszym postępowaniu, podnosząc, iż nie jest następca prawnym (...).

W ocenie Sądu pozwanemu w niniejszym postępowaniu przysługuje legitymacja procesowa bierna.

Bowiem od dnia 1 stycznia 2018 r., zgodnie z art. 212 ust. 3 nowego prawa wodnego, wszystkie zadania dotychczasowe w zakresie zarządu wodami publicznymi, stanowiącymi własność Skarbu Państwa wykonują Wody Polskie w stosunku do wód śródlądowych, wód płynących oraz wód podziemnych, z wyłączeniem śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym. Zgodnie ze znowelizowanym prawem wodnym minister właściwy do spraw gospodarki morskiej przejął prawa właścicielskie w stosunku do wód morza terytorialnego oraz morskich wód wewnętrznych, a minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej przejął prawa właścicielskie w stosunku do śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym.

Zatem Wody Polskie od dnia 1 stycznia 2018 r. wykonują wszystkie uprawnienia, które należały uprzednio do Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej jako centralnego organu administracji rządowej właściwego w sprawach gospodarowania wodami oraz dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej jako organów administracji rządowej, niezespolonej w regionie wodnym. Nowe prawo wodne spowodowało, że ww. organy zostały zniesione z dniem 1 stycznia 2018 r. (art. 252). W tym samym dniu zadania dotychczasowego prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, dotychczasowych dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz marszałków województw, związane z utrzymaniem wód oraz pozostałego mienia Skarbu Państwa związanego z gospodarką wodną, a także inwestycjami w gospodarce wodnej przejęło do wykonywania (...). Oznacza to, że (...) przejęły na każdym poziomie lokalnym wszelkie należności, zobowiązania, prawa i obowiązki Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz regionalnych zarządów gospodarki wodnej.

W ocenie Sądu powództwo jednakże nie zasługiwało na uwzględnienie.

Powodowie wywodzili swoje roszczenie z tytułem czynszu dzierżawnego za dzierżawę przedmiotowych działek gruntu, zajętych pod groblę rzeki S. L. i pod groblę i rów opaskowy rzeki S. L. za 2018 r. i 2019 r.

Powód powoływał się przy tym na porozumienie zawarte w dniu 13 marca 2018 r. z M. D., kierownikiem (...), podczas którego ustalono wysokość czynszu dzierżawnego za przedmiotowe działki gruntu za 2018 r. na kwotę 2.156 zł.

Podkreślenia w tym miejscu wymaga fakt, iż w dniu 27 lutego 2017 r. pomiędzy J. R., K. R. a (...) została zawarta umowa dzierżawy powyższych działek gruntu na okres od 27 lutego 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. (umowa akta sprawy I Nc 338/19). Zatem umowa ta z dniem 31 grudnia 2017 r. wygasła z uwagi na upływ okresu na jaki była zawarta.

Zarówno świadek M. D. (k.-46v-47) jak i powód J. R. (k.-47-47v) podczas przesłuchania w charakterze strony zgodnie zeznali, iż umowa dzierżawy przedmiotowych działek gruntu na 2018 r. pomiędzy stronami nie została zawarta.

A zatem strony nie łączyła umowa dzierżawy przedmiotowych działek gruntu w 2018 r. i w 2019 r. Tym samym powodom nie przysługuje roszczenie o zapłatę czynszu dzierżawnego za ten okres, w kwocie dochodzonej pozwem.

Z tego też względu wobec braku przesłanek z art. 693 § 1 k.c. powództwo podlegało oddaleniu.

O kosztach procesu rozstrzygnięto na podstawie art. 98 k.p.c. i w zw. z § 2 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1804), na które składa się wynagrodzenie pełnomocnika w kwocie 900 zł i opłata skarbowa od pełnomocnictwa w kwocie 17 zł.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.