Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2695063

Wyrok
Sądu Rejonowego w Trzciance
z dnia 25 czerwca 2019 r.
I C 637/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Piotr Chrzanowski.

Sentencja

Sąd Rejonowy w Trzciance Wydział I Cywilny po rozpoznaniu w dniu 25 czerwca 2019 r. w Trzciance na rozprawie sprawy z powództwa A. K. przeciwko K. K. i J. K. o zapłatę 1. zasądza od pozwanych K. K. i J. K. solidarnie na rzecz powoda A. K. kwotę 9.017 zł (dziewięciuset siedemnastu złotych) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 26 lutego 2019 r. do dnia zapłaty,

2. zasądza od pozwanego J. K. na rzecz powoda A. K. kwotę 726,63 zł (siedmiuset dwudziestu sześciu złotych sześćdziesięciu trzech groszy) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 26 lutego 2019 r. do dnia zapłaty,

3. w pozostałym zakresie powództwo oddala,

4. kosztami postępowania obciąża pozwanych i z tego tytułu zasądza od pozwanych K. K. i J. K. solidarnie na rzecz powoda A. K. kwotę 2.351 zł (dwóch tysięcy trzystu pięćdziesięciu jeden złotych).

(-) sędzia Piotr Chrzanowski

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.