I C 55/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Słupcy

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2706339

Wyrok Sądu Rejonowego w Słupcy z dnia 16 maja 2019 r. I C 55/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SR Piotr Kuś.

Sentencja

Sąd Rejonowy w Słupcy, Wydział I Cywilny po rozpoznaniu w dniu 9 maja 2019 r. w Słupcy na rozprawie sprawy z powództwa: P. W. przeciwko: (...) S.A. w W. o zapłatę

I. zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda P. W. kwotę 67 500 (sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od kwoty 50 000 zł za okres od dnia 27 lutego 2016 r. do dnia zapłaty oraz od kwoty 17 500 zł za okres od dnia 28 listopada 2018 r. do dnia zapłaty

II. w pozostałej części powództwo oddala

III. nakazuje ściągnąć na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Słupcy tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych:

- od powoda kwotę 1341,24 zł (tysiąc trzysta czterdzieści jeden zł dwadzieścia cztery grosze)

- od pozwanego kwotę 12 071,19 zł (dwanaście tysięcy siedemdziesiąt jeden zł dziewiętnaście groszy)

IV. zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 5 867 (pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem) zł tytułem zwrotu kosztów procesu

Uzasadnienie faktyczne

W toku postępowania w sprawie Sąd dopuścił dowód z opinii Instytutu przy czym wykonanie opinii zlecił podmiotowi wskazanemu w sentencji postanowienia.

Rachunek jak i karta pod względem formalnym zostały zweryfikowane przez księgową SO w Koninie.

Zgodnie z art. 89 ust. 5 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, stawki wynagrodzenia biegłych za wykonaną pracę oraz taryfy zryczałtowane, o których mowa w ust. 3, mając na uwadze nakład pracy i kwalifikacje biegłego oraz poziom wynagrodzeń uzyskiwanych przez pracowników wykonujących podobne zawody, stopień złożoności problemu będącego przedmiotem opinii oraz warunki, w jakich opracowano opinię, a także sposób dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii. Zgodnie natomiast z § 8 cytowanego Rozporządzenia wydatki poniesione przez biegłego, niezbędne dla wydania opinii, w tym w szczególności wydatki materiałowe, amortyzację aparatury badawczej oraz koszty dojazdu na miejsce wykonania czynności, biegły dokumentuje za pomocą faktur lub rachunków albo kopii tych dokumentów, a w razie ich braku - za pomocą oświadczenia.

Należy podkreślić, że opinia biegłego została sporządzona w sposób rzetelny, wyczerpujący i nader zrozumiały i zdaniem Sądu pozwoliła na wyjaśnienie ewentualnych spornych kwestii. Zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, dalej ustawa (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 623) biegłemu powołanemu przez sąd przysługuje wynagrodzenie za wykonaną pracę oraz zwrot poniesionych przez niego wydatków niezbędnych dla wydania opinii.

Wysokość wynagrodzenia biegłego za wykonaną pracę ustala się, uwzględniając wymagane kwalifikacje, potrzebny do wydania opinii czas i nakład pracy, a wysokość wydatków, o których mowa w ust. 1 - na podstawie złożonego rachunku. Wynagrodzenie biegłych oblicza się według stawki wynagrodzenia za godzinę pracy albo według taryfy zryczałtowanej określonej dla poszczególnych kategorii biegłych ze względu na dziedzinę, w której są oni specjalistami. Podstawę obliczenia stawki wynagrodzenia za godzinę pracy i taryfy zryczałtowanej stanowi ułamek kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, której wysokość określa ustawa budżetowa. Wynagrodzenie biegłego będącego podatnikiem obowiązanym do rozliczenia podatku od towarów i usług podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług, określoną zgodnie ze stawką tego podatku obowiązującą w dniu orzekania o tym wynagrodzeniu.

Regulacje szczegółowe dotyczące kwestii ustalenia wysokości wynagrodzenia należnego biegłemu zostały ujęte w treści rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych do wydania opinii w postępowaniu cywilnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 518).

W treści ww. rozporządzenia wskazuje się, że stawka wynagrodzenia biegłych powołanych przez sąd za każdą rozpoczętą godzinę pracy, zwana dalej "stawką", wynosi - w zależności od stopnia złożoności problemu będącego przedmiotem opinii oraz warunków, w jakich opracowano opinię - od 1,28% do 1,81% kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, której wysokość określa ustawa budżetowa, zwanej dalej "kwotą bazową" (§ 2 rozporządzenia). Zgodnie z rozporządzeniem w przypadku biegłych posiadających stopień magistra stawka wynosi 1,81%. Ustawa budżetowa na 2017 r. przewiduje, że kwota bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe wynosi 1 789,42 zł.

Analizując przedstawiony przez biegłego rachunek Sąd uznał, że znajduje on oparcie w powyższych obowiązujących przepisach. W okolicznościach sprawy Sąd uznał, że podejmowane przez biegłego czynności były konieczne dla prawidłowego sporządzenia opinii, stąd też biegłemu należał się zwrot związany z nakładem pracy. Czynności wykonane przez biegłego, w tym liczba godzin przeznaczona w efekcie na sporządzenie opinii, obejmująca wszystkie czynności wykonywane przez biegłego nie jest w żaden sposób wygórowana. Nie ma możliwości w ocenie Sądu jednoznacznego skontrolowania czasu pracy. Trudno jest ustalić dokładną ilość czasu, który należałoby przyjąć za niezbędny do sporządzenia opinii w niniejszej sprawie. Jest on niewątpliwie zależny od wielu czynników, również indywidualnych cech wykonawcy opinii i charakteru czynności, które musi wykonać. Stąd też czas zużyty na wykonanie poszczególnych czynności przez biegłego może być skontrolowany tylko w przybliżeniu, a kwestionowanie rachunku biegłego tylko ze względu na tą okoliczność, może okazać się skuteczne tylko wtedy, gdy podana w rachunku ilość godzin jest jaskrawo wygórowana, że zwykłe doświadczenie życiowe pozwala na uznanie, że biegły zużył na przygotowanie opinii mniej czasu, niż podał w rachunku (por. postanowienie SN z 18 sierpnia 1959 r., I CZ 82/59, OSN 1961, Nr 2, poz. 41).

Uwzględniając powyższe, a w szczególności wymagane od biegłego kwalifikacje, potrzebny do wydania opinii nakład pracy i poświęcony czas Sąd przyznał biegłym wynagrodzenie w kwocie wskazanej w sentencji, uznając je za adekwatne do kwalifikacji biegłych sądowych oraz nakładu pracy. W ocenie Sądu przeznaczenie czasu wskazanego przez biegłych na sporządzenie przedmiotowej opinii nie można uznać za nieadekwatne lub niezasadne.

Należy jednak podkreślić, iż zgodnie z ustaleniami na etapie dopuszczenia dowodu z opinii biegłego szacunkowy koszt wykonania opinii został wskazany na kwotę 3 167,62 zł brutto (k.246). Tymczasem po wykonaniu opinii opiniujący wnosił o podwyższenie stawki wynagrodzenia o 50% argumentując to doświadczeniem w opiniowaniu jak i nakładem pracy. Zdaniem sądu tak istotne podwyższenie wynagrodzenia byłoby niezasadne z uwagi na charakter sprawy oraz fakt porównania tejże sprawy z innymi toczącymi się w sądzie. Ponadto należało także uwzględnić wysokość wynagrodzenia dla innego zespołu biegłych w tejże sprawie i uznać, iż żądanie instytutu nie zasługuje na tak znaczne uwzględnienie. Dlatego sąd zasadził kwotę wyższą niż wskazaną w pierwotnym piśmie ale nie tak znaczną jak zadaną uznając, iż kwota zasądzona jest jak najbardziej adekwatna.

Wobec powyższego Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.