I C 5168/16 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2627954

Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie z dnia 6 lipca 2017 r. I C 5168/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SR Ewa Okrasso.

Sentencja

Sąd Rejonowy dla W. M. w W., Wydział I Cywilny, po rozpoznaniu w dniu 29 czerwca 2017 r. wW., na rozprawie sprawy z powództwa M. M. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę orzeka:

1) Zasądza od pozwanego (...) S.A. na rzecz powoda M. M. 4.827,77 zł (cztery tysiące osiemset dwadzieścia siedem 77/100) z odsetkami za opóźnienie od dnia 7 listopada 2016 r. do dnia zapłaty,

2) W pozostałym zakresie postępowanie umarza,

3) Zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 200,00 zł (dwieście 00/100) tytułem zwrotu opłaty od pozwu i kwotę 1.440,00 zł (tysiąc czterysta czterdzieści 00/100) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego,

4) Zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 360,00 zł (trzysta sześćdziesiąt 00/100) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.