I C 5150/16 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2627946

Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie z dnia 21 marca 2017 r. I C 5150/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SR Andrzej Vertun.

Sentencja

Sąd Rejonowy dla W. M.w W. Wydział I Cywilny po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 marca 2017 r. w W. sprawy z powództwa D. K. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę 1. zasądza od (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz D. K. kwotę 13.595,80 (trzynaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć 80/100) złotych wraz z odsetkami od kwoty 12.000 (dwanaście tysięcy) złotych w wysokości ustawowej za opóźnienie od dnia 3 stycznia 2017 r. do dnia zapłaty oraz od kwoty 1.595,80 (tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt pięć 80/100) złotych od dnia 14 marca 2017 r. do dnia zapłaty;

2. oddala powództwo w pozostałej części;

3. zasądza od (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz D. K. kwotę 5.417 (pięć tysięcy czterysta siedemnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 4.800 (cztery tysiące osiemset) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;

4. nakazuje Skarbowi Państwa - kasie Sądu Rejonowego dla Warszawy - Mokotowa w W. pobrać od (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. kwotę 80 (osiemdziesiąt) złotych tytułem nieuiszczonej opłaty od pozwu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.