I C 486/16 - Wyrok Sądu Rejonowego w Oleśnie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2494544

Wyrok Sądu Rejonowego w Oleśnie z dnia 24 kwietnia 2018 r. I C 486/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SR Katarzyna Kałwak.

Sentencja

Sąd Rejonowy w Oleśnie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 kwietnia 2018 r. sprawy z powództwa T. (...) z siedzibą w K. przeciwko T. K. o zapłatę

I.

oddala powództwo;

II.

odstępuje od obciążania powoda kosztami procesu.

Uzasadnienie faktyczne

Powód T. (...) z siedzibą w K. reprezentowany w sprawie przez profesjonalnego pełnomocnika w osobie radcy prawnego złożył w Sądzie Rejonowym w Lublin Zachód w Lublinie w elektronicznym postępowaniu upominawczym w dniu 18 lipca 2016 r. pozew przeciwko T. K. o wydanie nakazu zapłaty poprzez zobowiązanie pozwanej do zapłaty na rzecz powoda kwoty 1.323,67 zł bez odsetek i kosztami procesu, w tym kosztami zastępstwa procesowego.

W uzasadnieniu swojego żądania powód podnosił, że zawarł z pozwaną w dniu 14 czerwca 2012 r. umowę sprzedaży energii elektrycznej. W toku obowiązywania umowy pozwana został objęty regulaminem, na mocy którego powód zobowiązał się sprzedawać pozwanej energię elektryczna po preferencyjnych cenach, natomiast pozwana zobowiązała się do nierozwiązywania umowy przez okres obowiązywania regulaminem. Na wypadek wcześniejszego rozwiązania umowy pozwana zobowiązała się do zapłaty opłaty jednorazowej obliczonej na podstawie zapisów regulaminem za każdy z punktów poboru. Pozwana dokonała wcześniejszego wypowiedzenia umowy. Wobec powyższego strona powodowa wystawiła noty obciążeniowe: nr (...), na kwotę 211,60 zł, płatną do dnia 17 października 2013 r. oraz nr (...) na kwotę 828,00 zł płatną z dnia 17 października 2013 r. Powód wezwał pozwaną do zapłaty dnia 16 grudnia 2015 r.

Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie VI Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt VI Nc - e (...) wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym mocą którego to nakazał pozwanej T. K. zapłacenia w terminie dwóch tygodni na rzecz strony powodowej kwoty 1.323,67 zł oraz kwotę 300,30 zł tytułem zwrotu kosztów procesu albo wnieść w tym terminie sprzeciw do tut. sądu. - nakaz karta 4 verte.

Od przedmiotowego nakazu zapłaty pozwana T. K. wniosła sprzeciw wnosząc w nim o oddalenie powództwa w całości podnosząc zarzut nieistnienia stosunku zobowiązaniowego pomiędzy stronami - brak zawarcia umowy p sprzedaż energii elektrycznej oraz zarzut przedawnienia w odniesieniu do całości żądanej kwoty. W uzasadnieniu wpozwu pozwana podkreślała, że zaprzecza aby kiedykolwiek z powodem zawierała telefonicznie umowę sprzedaży energii elektrycznej. - sprzeciw karta 5.

Mocą postanowienia z dnia 19 października 2016 r. na podstawie art. 50536 § 1 k.p.c Sąd w Lublinie przekazał sprawę do rozpoznania tut. sądowi - postanowienie karta 8.

Pierwszym pismem procesowym z dnia 20 grudnia 2016 r. złożonym do akt sprawy w wykonaniu zobowiązania sądu do uzupełnienia braków formalnych pozwu strona powodowa rozszerzyła powództwo o zasądzenie odsetek wskazując, iż wcześniej nie mogła ich zgłosić z uwagi na ograniczenia systemu teleinformatycznego e-Sądu. Odnosząc się do zarzutu przedawnienia strona pozwana podniosła, iż roszczenie dochodzone niniejszym postępowaniem nie spełnia przesłanek do objęcia go dyspozycja art. 554 k.c. nie wynika ono bowiem ze sprzedaży dokonanej w zakresie działalności przedsiębiorstwa. - pismo karta 14-17.

Sąd ustalił w sprawie następujący stan faktyczny.

Dnia 14 oraz 21 czerwca 2012 r. pozwana T. K. zawarła z powodem T. (...) z siedzibą w K. umowy kompleksowe sprzedaży energii elektrycznej dla dwóch punktów poboru energii elektrycznej.

W toku rozmowy telefonicznej pozwana zgodziła się na objęcie promocją ENERGIA BEZ OPŁAT Regulamin, której to następnie do pozwanej został przesłany drogą listową. Pozwana zawarła z powodem aneks do umowy o treści zgodnie z udostępnionym i przesłanym jej regulaminem promocji. Regulamin ten stanowi, że skorzystanie z tej promocji odbywa się poprzez rozmowę telefoniczną (Rozdział II punkt 2.2). Termin złożenia oferty Klienta decyduje data ostatniej rozmowy telefonicznej (Rozdział III punkt 5)) oraz w związku ze skorzystaniem z Promocji Klient zobowiązuje się nie wypowiadać umowy i będzie ja kontynuował co najmniej do 31 grudnia 2013 r. (Rozdział III punkt 10)). Wcześniejsze wypowiedzenie umowy niesie konsekwencje w postaci odszkodowania umownego bez względu na wysokość poniesionej przez sprzedawcę szkody (Rozdział III punkt 10)). Obliczonego jako iloczyn ilości energii elektrycznej wyliczonej dla okresu pozostałego do zakończenia obowiązywania Promocji, na podstawie średniego poboru za okres od początku obowiązywania Umowy nie dłużej niż z okresu ostatnich 12 miesięcy oraz stawki jednostkowej wynoszącej 50 zł /MWh (Rozdział III punkt 10) a. i b).

Pozwana dokonała wcześniejszego wypowiedzenia umowy Uczyniła to pismem z dnia 20 maja 2013 r. sporządzonym prze jej pełnomocnika E. (...) ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2013 r.

Wobec powyższego strona powodowa wystawiła noty obciążeniowe z dnia 3 października z terminem płatności 17 października 2013 r. o nr (...), na kwotę 211,60 zł oraz o nr (...) na kwotę 828,00 zł. Powód wezwał pozwaną do zapłaty dnia 16 grudnia 2015 r.

dowód: - umowa kompleksowa sprzedaży energii elektrycznej z dnia

14 czerwca 2012 r. karta 24- 25,

- umowa kompleksowa sprzedaży energii elektrycznej z dnia

21 czerwca 2012 r. karta 26- 27,

- nagranie z rozmowy telefonicznej,

- wypowiedzenie umowy z dnia 20 maja 2013 r. karta 34,

- pełnomocnictwo udzielone przez pozwana E. (...) karta 36,

- wykaz punktu poboru karta 35,

- regulamin promocji ENERGIA BEZ OPŁAT karta 31,

- noty obciążeniowe karta 32-33,

- przedsądowe wezwanie do zapłaty z 16 grudnia 2015 r.z potwierdzeniem odbioru karta 28 i karta 30,

Uzasadnienie prawne

Sąd zważył.

Powództwo należało oddalić.

Bezspornym jest w sprawie, iż pozwaną zawarła z powodem umowę o sprzedaż energii elektrycznej jak również w trakcie jej trwania skorzystała z promocji ENERGIA BEZ OPŁAT, którą to wcześniej wypowiedziała niż było to ustalonym.

Bezspornym jest również to iż wcześniejsze wypowiedzenie umowy niesie konsekwencje w postaci odszkodowania umownego bez względu na wysokość poniesionej przez sprzedawcę szkody.

Zatem zgodnie z regulaminem promocji na wypadek wcześniejszego rozwiązania umowy pozwana zobowiązała się do zapłaty opłaty jednorazowej obliczonej na podstawie zapisów regulaminem za każdy z punktów poboru.

Wskazać należy, iż w początkowym etapie postępowania pozwana negowała fakty zwarcia umowy i skorzystania z promocji, jednakże w toku postępowania w tym zakresie zmieniła swoje stanowisko i przyznała te okoliczności faktyczne - pismo pozwanej z dnia 15 lutego 2017 r. karta 44.

Niniejszej sprawie strona pozwana podniosła zarzut przedawnienia.

Zatem w niniejszym postępowaniu w pierwszej kolejności należało ocenić, czy skutecznie został przez pozwaną podniesiony ten zarzut.

W ocenie sądu pozwana w niniejszym postępowaniu skutecznie podniosła zarzut przedawnienia.

W myśl art. 117 § 1 i 2 k.c. z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. Po upływie terminu przedawnienia ten przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się pod jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się z korzystania z zarzutu przedawnienia. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata-art. 118 k.c.

W odniesieniu do zawartej pomiędzy stronami umowy sprzedaży energii elektrycznej której to warunki zostały zmienione w toku jej trwania poprzez skorzystanie z promocji ENERGIA BEZ OPŁAT, obowiązuje w zakresie przedawnienia roszczeń przepis szczególny wyznaczający termin przedawnienia art. 554kc, który stanowi, że roszczenia z tytułu umowy sprzedaży dokonanej w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedawcy przedawniają się z upływem lat dwóch.

Niewątpliwie umowa łącząca strony była zawierana w ramach działalności przedsiębiorstwa strony powodowej T. (...) z siedzibą w K., którego podstawą działalności jest sprzedaż energii elektrycznej odbiorcom.

Roszczenie dochodzone w niniejszym postępowaniu ma swoje źródło z umowy - postanowień Regulaminu promocji. Źródłem tego roszczenia nie jest czyn niedozwolony np. pozaumowny pobór energii elektrycznej. To umowa sprzedaży-stosunek zobowiązaniowy wyznaczył, w jakich okolicznościach i w jakiej wysokości (sposób naliczania) powstał pozwanej T. K., która nie wypełnia jej postanowień. Bez naruszenia warunków umowy związanej cały czas ze sprzedażą energii elektrycznej nie byłoby obowiązku po stronie pozwanej. Ziściły się zatem warunki z umowy do naliczania odszkodowania umownego. Co strona powodowa uczyniła: naliczyła je, określiła w notach obciążeniowych, i skierowała wezwanie do zapłaty. A teraz dochodzi tego odszkodowania umownego w niniejszym procesie.

W ocenie sądu I instancji błędnym jest ocena traktowania tego roszczenia jako nie wynikającego z umowy. Źródłem tego roszczenia nie jest nota obciążeniowa. To nie nota obciążeniowa jest podstawą dochodzenia niniejszego roszczenia ale stosunek zobowiązaniowy - umowa sprzedaży energii elektrycznej z jej warunkami. Nota obciążeniowa jest dokumentem pochodnym wyrażającym skutki tej umowy prezentuje naliczaną kwotę odszkodowania umownego termin jego wymagalności.

Na marginesie wskazać należy, iż już sama nazwa należności do zapłaty wobec rozwiązania umowy przed terminem o nazwie " Odszkodowanie umowne" - zapis Rozdział III pkt 10 regulaminu promocji wskazuje iż należność ta wynika z umowy.

Wobec powyższego zastosowanie w stosunkach pomiędzy stronami ma termin przedawnienia wyznaczony przez przepis - art. 554 k.c. Dochodzona kwota wymagalna była 17 października 2013 r. Zatem dwuletni termin przedawnienia dochodzenia należności upływał 17 października 2015 r. Dochodzenie roszczenia i skierowanie sprawy do sądu w dniu 17 lipca 2016 r. nastąpiło po upływie okresu przedawnienia.

Sąd I instancji ocenia, iż pozwana e. K.w niniejszy postępowaniu skutecznie podniosła zarzut przedawnienia i roszczenie powoda należało oddalić.

O kosztach procesu orzeczono na podstawie art. 102 k.p.c.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.