Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2724209

Wyrok
Sądu Rejonowego w Kętrzynie
z dnia 5 września 2018 r.
I C 483/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SR Andrzej Gromadzki.

Sentencja

Sąd Rejonowy w Kętrzynie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 września 2018 r. w K. sprawy z powództwa I. N. przeciwko Z. W. o zapłatę

I. zasądza od pozwanego Z. W. na rzecz powódki I. N. kwotę 23.650,00 zł (dwadzieścia trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie za okres od 20 kwietnia 2018 r. do dnia zapłaty;

II. zasądza od pozwanego Z. W. na rzecz powódki I. N. kwotę 4.800,00 zł (cztery tysiące osiemset złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu;

III. wyrokowi nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

Uzasadnienie faktyczne

Powódka I. N. wniosła o zasądzenie od pozwanego Z. W. kwoty 23.650,00 złotych, wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie za okres od dnia wniesienia powództwa do dnia zapłaty. Wniosła również o zasądzenie od pozwanego zwrotu kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Uzasadniając wskazała, że 20 lutego 2018 r., strony zawarły umowę, na podstawie której powódka udzieliła pozwanemu pożyczki w wysokości 23.650,00 zł. Z. W. miał przeznaczyć otrzymaną kwotę na spłatę zadłużenia objętego postępowaniem egzekucyjnym prowadzonym przez komornika. Pozwany zapewniał powódkę, iż jest to jego jedyne zadłużenie i wynosi dokładnie 23.614,96 zł. Po uzyskaniu pożyczki pozwany spłacił je w całości. Strony ustaliły ponadto, że w ramach spłaty udzielonej pożyczki pozwany przeniesie na powódkę własność części nieruchomości, po umorzeniu postępowania egzekucyjnego i zwolnieniu nieruchomości z zajęcia komorniczego. Okazało się jednak, że pozwany posiada jeszcze inne zobowiązania, m.in. wobec KRUS, co skutkowało wpisaniem ostrzeżenia do księgi wieczystej nieruchomości, którą miała nabyć powódka. Powódka dokonała więc wypowiedzenia umowy pożyczki ze skutkiem natychmiastowym i zażądała zwrotu udzielonej kwoty, do dnia 18 kwietnia 2018 r., z czego pozwany się nie wywiązał.

Pozwany początkowo nie zgadzał się z pozwem podczas rozprawy. Przyznał, że pożyczył od powódki dochodzoną kwotę z przeznaczeniem na spłatę zadłużenia wynikającego z postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika. W zamian miał przenieść na powódkę własność 1 ha ziemi rolnej wydzielonej z należącej do niego nieruchomości. Przyznał, że zadłużenie u komornika zostało spłacone pożyczką uzyskaną od powódki oraz że przeniósł własność części nieruchomości na powódkę, zgodnie z umową. Potwierdził także zadłużenie w KRUS. Ostatecznie, na rozprawie, pozwany uznał powództwo.

Uzasadnienie prawne

Sąd ustalił i zważył, co następuje:

W dniu 20 lutego 2018 r., strony zawarły pisemną umowę pożyczki, na podstawie której I. N. pożyczyła Z. W. kwotę 23.650,00 zł z terminem zwrotu 30 lipca 2018 r. Tego samego dnia strony zawarły aneks do powyższej umowy, zgodnie z którym pożyczka została udzielona na poczet spłaty zadłużenia komorniczego. Strony ustaliły ponadto w aneksie, że w ramach spłaty pożyczki Z. W. przeniesie na rzecz I. N. lub jej męża własność jednego hektara ziemi ornej z nieruchomości należącej do Z. W., po umorzeniu postępowania egzekucyjnego i zwolnieniu nieruchomości z zajęcia komorniczego (bezsporne).

Z. W. jest właścicielem nieruchomości rolnej w postaci działek nr (...), położonych w miejscowości P., gmina R., dla których Sąd Rejonowy w Kętrzynie prowadzi księgę wieczystą nr (...). W Dziale IV księgi wpisana jest hipoteka przymusowa na rzecz KRUS, do kwoty 7.355,20 zł (odpis księgi wieczystej (...)).

W dniu 11 kwietnia 2018 r., I. N. wypowiedziała Z. W. umowę pożyczki i wezwała do jej spłaty w terminie do dnia 18 kwietnia 2018 r. W wypowiedzeniu powołała się na § 7 umowy, zgodnie z którym pożyczkodawca ma prawo ją wypowiedzieć, gdy po analizie przedłożonych przez pożyczkobiorcę informacji, z powodu złego stanu majątkowego pożyczkobiorcy będzie wątpliwe, czy pożyczka zostanie zwrócona. W tym przypadku, pożyczkodawcy przysługiwało prawo żądania natychmiastowego zwrotu całej pożyczki wraz z bieżącymi i zaległymi odsetkami. Odpis pisma z wypowiedzeniem umowy Z. W. otrzymał 13 kwietnia 2018 r., (wypowiedzenie i potwierdzenie odbioru k. 16-17).

Z. W. jest w trudnej sytuacji finansowej i nie stać go na jednorazową spłatę pożyczki (przyznane przez pozwanego).

Powyższy stan faktyczny został ustalony na podstawie dowodów, których wiarygodność nie budzi żadnej wątpliwości, a dodatkowo nie był kwestionowany przez strony. Pozwany Z. W. uznał ostatecznie powództwo.

Dlatego, na podstawie art. 720 k.c. sąd uwzględnił powództwo w całości.

O odsetkach orzeczono na podstawie art. 481 § 1 i 2 k.c.

Jeżeli bowiem dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

O kosztach procesu orzeczono zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 98KPC, mając na uwadze jego wynik.

Rygor natychmiastowej wykonalności na uznane i zasądzone roszczenie sąd nałożył na podstawie art. 333 § 1 pkt 2 k.p.c.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.