Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2695054

Wyrok
Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie
z dnia 29 listopada 2017 r.
I C 3845/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SR Joanna Pąsik.

Sentencja

Sąd Rejonowy dla W. M. w W., Wydział I Cywilny, po rozpoznaniu w dniu 15 listopada 2017 r. w W. na rozprawie sprawy z powództwa B. M. i E. M. przeciwko Bankowi (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę 1. zasądza od pozwanego Banku (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz powódek B. M. i E. M. solidarnie kwotę 14 828 zł (czternaście tysięcy osiemset dwadzieścia osiem złotych) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 9 sierpnia 2016 r. do dnia zapłaty;

2. oddala powództwo w pozostałej części;

3. zasądza od pozwanego Banku (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz B. M. i E. M. solidarnie kwotę 5589 zł (pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.