Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2750865

Wyrok
Sądu Okręgowego w Łodzi
z dnia 3 lipca 2019 r.
I C 376/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Ewa Maciejewska.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Łodzi I Wydział Cywilny po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 czerwca 2019 r. w Ł. połączonych spraw z powództwa S. J. przeciwko Akademii (...) i K. B. w Ł. o zapłatę kwoty 2 426 580 zł oraz o zapłatę kwoty 1 986 368, 67 zł

I. Z powództwa o zapłatę kwoty 2 426 580 zł

1. oddala powództwo;

2. zasądza od S. J. na rzecz Akademii (...) i K. B. w Ł. kwotę 7200 zł (siedemset tysięcy dwieście złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa prawnego.

II. Z powództwa o zapłatę kwoty 1 986 368, 67 zł

1. zasądza od Akademii (...) i K. B. w Ł. na rzecz S. J. kwotę 951 834,07 zł (dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści cztery złote siedem groszy) z ustawowymi odsetkami od dnia 2 kwietnia 2014 r. do dnia zapłaty;

2. oddala powództwo w pozostałej części;

3. znosi wzajemnie między stronami koszy procesu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.