I C 307/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Legnicy

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2669257

Wyrok Sądu Rejonowego w Legnicy z dnia 16 października 2018 r. I C 307/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SR Karolina Krzemińska.

Sentencja

Sąd Rejonowy w Legnicy Wydział I Cywilny po rozpoznaniu w dniu 16 października 2018 r. w Legnicy sprawy z powództwa P. P. przeciwko Skarbowi Państwa - Staroście (...) o ustalenie, że aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego jest nieuzasadniona lub uzasadniona w niższej wysokości

I. oddala powództwo;

II. zasądza od powoda na rzecz strony pozwanej kwotę 270,00 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.