I C 305/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Opocznie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3102802

Wyrok Sądu Rejonowego w Opocznie z dnia 30 czerwca 2020 r. I C 305/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SR Zofia Michałowska.

Sentencja

Sąd Rejonowy w Opocznie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 10 czerwca 2020 r. w Opocznie sprawy z powództwa R. D. przeciwko K. N. o zapłatę 1. zasądza od pozwanego K. N. na rzecz powoda R. D. kwotę 7900,00 (siedem tysięcy dziewięćset 00/100) złotych z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 2 kwietnia 2019 r. do dnia zapłaty; 2. zasądza od pozwanego K. N. na rzecz powoda R. D. kwotę (...),88 (trzy tysiące pięćset dwadzieścia pięć 88/100 złotych tytułem zwrotu kosztów procesu.

Na oryginale podpis Sędziego

Uzasadnienie faktyczne

Powód R. D. - reprezentowany przez pełnomocnika adwokata - w pozwie wniesionym w dniu 2 kwietnia 2019 r. (data nadania) w postępowaniu upominawczym wnosił o zasądzenie na swoją rzecz od pozwanego K. N. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą N. (...) w K. kwoty 7.900,00 zł z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz kosztów procesu według norm przepisanych.

W uzasadnieniu pozwu powód podał, że w dniu 7 października 2018 r. w miejscowości K. została zawarta umowa sprzedaży pomiędzy pozwanym K. N. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą N. (...) a powodem R. D., której przedmiotem była Wiertnica Glebowa (...) rok prod. (...).

Powód skorzystał z oferty pozwanego wystawionej na portalu (...), z której jednoznacznie wynikało, że przedmiotem sprzedaży jest Wiertnica Glebowa (...) rok prod. (...) z silnikiem H. o mocy 18 koni mechanicznych, na której zakup ostatecznie się zdecydował.

Po rozmowach telefonicznych i korespondencji SMS ze sprzedawcą oraz uzgodnieniu ceny na kwotę 7.600,00 zł, powód dokonał zakupu bezpośrednio u sprzedawcy, po wcześniejszym obejrzeniu przedmiotu umowy.

Po kilku dniach normalnego użytkowania okazało się, że przedmiotowa wiertnica nie działa tak jak powinna, ma znacznie mniejszą moc niż 18 koni mechanicznych. Wzbudziło to podejrzenie u powoda, który zwrócił się drogą mailową do producenta o opinię na temat tego sprzętu, a w szczególności silnika. Otrzymał informację, że wiertnica sprzedana przez pozwanego nie ma fabrycznego silnika H. lecz silnik produkcji chińskiej o mocy 13 koni mechanicznych, model (...).

Wobec powyższego, na podstawie art. 560 k.c. pismem z dnia 29 października 2018 r. powód złożył pozwanemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy. K. N. w rozmowie telefonicznej nie zgodził się na oddanie całej kwoty, zaproponował oddanie połowy.

Nadto, na podstawie art. 566 k.c. powód żąda zwrotu kosztów zawarcia umowy, a mianowicie kosztu benzyny jaki poniósł w związku z dojazdem do pozwanego w wysokości 300,00 zł.

(vide: - pozew z uzasadnieniem i załącznikami k. 3 - 18)

Postanowieniem z dnia 18 kwietnia 2019 r. wydanym w sprawie sygn. akt I Nc 403/19 Sąd na podstawie art. 498 § 2 k.p.c. sprawę przekazał do postępowania rozpoznawczego zwykłego.

(vide: - postanowienie z dnia 18 kwietnia 2019 r.k. 21)

W odpowiedzi na pozew z dnia 23 lipca 2019 r. pozwany K. N. - reprezentowany przez pełnomocnika adwokata - wnosił o oddalenie powództwa w całości i zasądzenie od powoda na swoją rzecz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa adwokackiego według norm przepisanych.

W uzasadnieniu odpowiedzi na pozew podniósł, iż wnosi o oddalenie powództwa w całości kwestionując zasadność dochodzonego roszczenia i jego wysokość.

Pozwany nie kwestionował zawarcia ustnej umowy sprzedaży z dnia 7 października 2018 r. Wiertnicy Glebowej (...) rok produkcji (...) na kwotę 7.600,00 zł pomiędzy powodem a pozwanym.

Wskazał, iż w związku z uprzednim obejrzeniem przedmiotu sprzedaży powód miał wiedzę jakie cechy/parametry posiada wiertnica glebowa. Wszelkie oznakowania, specyfikacja przedmiotu znajdują się w widocznych miejscach, w związku z czym powód nie może się powoływać na niewiedzę jako podstawę do odstąpienia od umowy. Dodatkowo w dniu zakupu sprzętu powód miał również możliwość sprawdzenia czy silnik pracuje zgodnie z oczekiwaną mocą. Powód przy pozwanym sprawdzał w Internecie oznakowanie przedmiotu, wiedział jaka jest jego specyfikacja, sprzęt posiadał oryginalne opakowanie, wobec czego kupujący miał pełną wiedzę na temat właściwości rzeczy (art. 557 § 1 i 3 k.c.). Następnego dnia powód zadzwonił do pozwanego z informacją, iż zwróci wiertnicę ponieważ znalazł tańszą, na co pozwany się nie zgodził.

Odnosząc się do poszczególnych dowodów załączonych do pozwu, w tym oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży z dnia 29 października 2018 r. pozwany zakwestionował jego skuteczność, podając, że nie przedstawił żadnych dowodów, iż takie oświadczenie zostało złożone stronie pozwanej, a także nie wykazał, iż dotarło ono do strony przeciwnej w taki sposób, aby mogła zapoznać się z jego treścią. Mając na uwadze treść art. 207 § 6 k.p.c. potwierdzenie nadania/doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy winno zostać złożone w pozwie, a wobec braku takich dokumentów złożone na dalszym etapie postępowania powinno skutkować pominięciem.

Dodatkowo wobec rzekomo złożonego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży jako umowy wzajemnej powód winien odesłać przedmiot umowy i dopiero po jego zwrocie żądać zwrotu ceny zakupu. Na dowód powyższego również powinno zostać złożone potwierdzenie, iż takie urządzenie zostało zwrócone sprzedającemu, w jakim terminie oraz w jaki sposób. Tymczasem powód nie wykazuje powyższej okoliczności, bowiem urządzenie nadal znajduje się we władaniu powoda. Wobec faktu, iż wiertnica do dnia dzisiejszego nie została zwrócona, pozwany również nie widzi zasadności w dochodzeniu przedmiotowego roszczenia. Roszczenia z umowy wzajemnej czy też ewentualnego odstąpienia od takiej umowy pociągają za sobą konieczność zwrócenia świadczeń jakie każda ze stron otrzymała, co w przedmiotowej sprawie nie nastąpiło.

W dalszej kolejności pozwany odwołując się do dowodu z wydruku ogłoszenia z portalu (...) odnośnie sprzedaży wiertnicy spalinowej wskazał, iż nie można stwierdzić, iż ogłoszenie to zostało zamieszczone przez pozwanego. Nie wynika to nie tylko z samej treści ogłoszenia, ale także zdjęć zamieszczonych przez niego. Powód nie wykazał, iż przedmiotowe ogłoszenie zostało zamieszczone przez pozwanego. Ogłoszenie dotyczy sprzedaży wiertnicy za cenę 8.500,00 zł, a tymczasem sporna wiertnica została sprzedana za kwotę 7.600,00 zł.

Ponadto, w odniesieniu do dowodu z korespondencji email z firmą (...) powód podniósł, iż nie wynika, że dotyczy ona wiertnicy zakupionej przez powoda. W wiadomości email z dnia 7 października 2018 r. godzina 21:04 powód przesyła zdjęcie tabliczki znamionowej, jednakże nie ma pewności, iż dotyczy ona przedmiotu niniejszej sprawy, bowiem w treści emaila powód pisze, iż znalazł sprzęt w okazyjnej cenie 6.500,00 zł.

Mając na uwadze, iż powód dokonał zakupu wiertnicy za kwotę 7.600,00 zł nie sposób zgodzić się z powodem, iż korespondencja email załączona do pozwu dotyczyła wiertnicy stanowiącej przedmiot umowy sprzedaży z dnia 7 października 2018 r. Brak przedmiotu sprzedaży po stronie pozwanego nie pozwala na zweryfikowanie czy tabliczki znamionowe dotyczą spornej wiertnicy.

Odnosząc się do żądania zwrotu kosztów zawarcia umowy, zdaniem pozwanego, powyższy koszt nie został nie tylko wskazany, ale udowodniony za pomocą faktury VAT na zakup benzyny. Powód nie wskazuje jaką trasę pokonał (ile kilometrów), z jakiej miejscowości, samochodem o jakim spalaniu na 100 km, ile kosztował litr paliwa, co skutkować powinno oddaleniem powództwa również w tym zakresie.

Powód nie przedstawił dowodów na poparcie swoich twierdzeń. Zgodnie z art. 6 k.c. ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z tego faktu wywodzi skutki prawne, co tym samym winno skutkować oddaleniem powództwa. /vide: - odpowiedź na pozew z dnia 23 lipca 2019 r. z uzasadnieniem k. 31 - 34/ Pismem z dnia 14 sierpnia 2019 r. (data nadania) pełnomocnik powoda R. D. w odniesieniu do zarzutu strony pozwanej, iż powód miał wiedzę jakie parametry ma przedmiotowa wiertnica podniósł, iż same jej oględziny nie mogły dać powodowi wiedzy co do niezgodności jej stanu technicznego z treścią ogłoszenia, albowiem wada ta ujawnić się mogła jedynie w trakcie testowania maszyny i to przy pracach, do których miała być zakupiona.

Podniósł, iż chybiony jest także zarzut nieskuteczności odstąpienia. Bez znaczenia jest przy tym, czy do pozwanego dotarło uprzednio pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, albowiem miało ono jedynie walor deklaratoryjny. Powód już wcześniej odstąpił od umowy informując o tym fakcie i jego przyczynach (wada rzeczy sprzedanej) pozwanego drogą telefoniczną. Należy przy tym zwrócić uwagę, że pozwany w zasadzie przyznaje, że do odstąpienia doszło (powód chciał zwrócić towar), jednak podaje nieprawdziwe uzasadnienie dla tej czynności. Powód faktycznie koniec końców zmuszony był nabyć inną wiertnicę (co dokumentuje załączona faktura VAT), jednak tylko i wyłącznie dlatego, że ta zakupiona od pozwanego nie posiadała deklarowanych cech i powód nie mógł wykonywać przy jej użyciu zaplanowanych prac, a zatem była bezużyteczna i za wyjątkiem uruchomienia jej w celach testowych nie była przez niego wykorzystywana. Wyłącznymi przyczynami odstąpienia od umowy była niezgodność towaru z celem na jaki został zakupiony i brakiem właściwości, o których zapewniał sprzedawca (art. 5561 § 1 pkt 1 i 2 k.c.), co dokumentują wiadomości sms kierowane przez powoda do pozwanego w następstwie wykrycia wady dzięki wyjaśnieniom producenta.

Zaznaczył ponadto, że strony zawarły umowę w formie ustnej, a zatem na zasadzie art. 77 § 2a contrario dla odstąpienia od umowy nie była zastrzeżona forma pisemna, ani jakakolwiek forma szczególna.

Niezależnie od tego, oświadczenia powoda o odstąpieniu od umowy zawartej z pozwanym można się dopatrywać w doręczonym pozwanemu pozwie, wszczynającym niniejszą sprawę - czy to w samej jego treści, czy też w załączniku w postaci pisma o odstąpieniu od umowy.

Niezrozumiałe dla powoda jest stanowisko pozwanego co do powiązania jego osoby z ogłoszeniem, w którym zawarta została informacja o rzekomym silniku H. o mocy 18 koni mechanicznych. Pozwany bowiem nie tyle kwestionuje, że jest to jego ogłoszenie, co wyraża swoją wątpliwość w tej materii.

Dodatkowo pełnomocnik powoda wskazywał, iż wyjaśnienia wymaga dlaczego powód nie zwrócił pozwanemu rzeczonej maszyny wraz z odstąpieniem od umowy. Takie postępowanie powoda wynika z tego, że pozwany nie był gotów wypełnić swoich obowiązków związanych z odstąpieniem, tj. zwrócić tego, co powód mu świadczył, a więc kwoty 7.600,00 zł. Pozwany wyrażał wolę oddania jedynie części tej kwoty, jednak takie rozwiązanie ani nie satysfakcjonowało powoda, ani nie znajdowało żadnego uzasadnienia w okolicznościach sprawy, albowiem wówczas pozwany odniósłby korzyść ze swojego nieuczciwego postępowania. Sam pozwany w treści odpowiedzi na pozew przyznaje natomiast, że nie zgodził się rzeczy odebrać.

(vide: - pismo przygotowawcze powoda z załącznikami k. 40 - 55)

Pismem z dnia 2 września 2019 r. (data nadania) pełnomocnik pozwanego K. N. na podstawie art. 498 k.c. zgłosił zarzut potrącenia z wierzytelnością dochodzoną pozwem własnej wierzytelności w kwocie 7.600,00 zł, stanowiącej należne mu od powoda odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z rzeczy za okres od dnia 12 października 2018 r. do dnia zapłaty.

Wskazał, że pozwany domaga się wynagrodzenia przy przyjęciu stawki za dobę bezumownego korzystania z tego typu urządzeń w kwocie 120,00 zł. Na okoliczność wysokości należności za dobę bezumownego korzystania z wiertnicy wnosił o dopuszczenie oferty najmu tego typu urządzeń przez Wypożyczalnię (...) Budowlanego i Ogrodniczego P. L. Przyjmując 1 dzień użytkowania na kwotę 120,00 zł x 19 dni w miesiącu październiku + (120,00 zł x 30 dni) x 9 miesięcy = 2.280,00 zł + 32.400,00 zł = 34.680,00 zł.

(vide: - pismo przygotowawcze pozwanego z dnia 2 września 2019 r. z załącznikami k. 58 - 63)

Do treści tego pisma pełnomocnik powoda ustosunkował się w piśmie przygotowawczym sporządzonym 4 października 2019 r.

(vide: - pismo przygotowawcze powoda z dnia 4 września 2019 r. z załącznikami k. 66-79)

Pełnomocnik pozwanego dalszą argumentację przedstawił w piśmie sporządzonym 18 grudnia 2019 r.

(vide: pismo procesowe pozwanego z dnia 18 grudnia 2019 r. z załącznikami k.96-101)

Pełnomocnik powoda do tego pisma odniósł się w piśmie sporządzonym 9 stycznia 2020 r.

(vide: pismo powoda z dnia 9 stycznia 2020 r.k. 131-133)

Na rozprawie w dniu 10 czerwca 2020 strony reprezentowane przez pełnomocników podtrzymały dotychczasowe stanowiska w spraiwe, a pełnomocnik powoda wnosił o zasądzenie kosztów postępowania zgodnie ze spisem kosztów, który złożył. /vide: skrócony protokół rozprawy z dnia 10 czerwca 2020 r.k. 145v min. 00:42:26-00:47:06 nagranie koperta k. 147 spis kosztów k. 139-144/

Sąd ustalił następujący stan faktyczny Na portalu (...) w dniu 1 października 2018 r. pojawiło się ogłoszenie treści następującej cyt. " sprzedam profesjonalną wiertnicę spalinową z napędem hydrauliczną, zasilaną silnikiem H. (...) k.m. Stan określam na idealny, jestem pierwszym właścicielem, urządzenie bardzo mało używane. W zestawie dwa wiertła; 350mm oraz 250 mm. Więcej informacji udzielę telefonicznie."

W ogłoszeniu była podana cena 8.500 zł do negocjacji, adres O. i że oferta pochodzi od osoby prywatnej.

(bezsporne: wydruk ogłoszenia sprzedaży wiertnicy na portalu (...) k. 11-13 i k. 71-78)

To ogłoszenie zamieścił na prośbę i w imieniu K. N. jego szwagier, mąż M. T., posiadający konto na portalu (...). /dowód: zeznania pozwanego K. N. skrócony protokół rozprawy z dnia 10 czerwca 2020 r.k. 145-145v min. 00:28:45-00:39:21 nagranie koperta k. 147 zeznania świadka M. T. skrócony protokół rozprawy z dnia 6 grudnia 2019 r.k. 91v-92 min.00:07:59-00:15:56 nagranie koperta k. 93/ Ofertą zawartą w ogłoszeniu zainteresował się R. D. Po rozmowach telefonicznych z K. N. i upewnieniu się, że wszystko, co zostało zawarte w ogłoszeniu, jest prawdą, umówił się on na spotkanie i oględziny wiertnicy. Miały one miejsce 7 września 2018 r. u K. N.

(dowód: zeznania pozwanego K. N. skrócony protokół rozprawy z dnia 10 czerwca 2020 r.k. 145-145v min. 00:28:45-00:39:21 nagranie koperta k. 147)

R. D. zamieszkały w miejscowości K. przyjechał do K. N. do K. w celu obejrzenia wiertnicy z ogłoszenia na (...) ze swoją znajomą A. P. Powiedział jej, że jedzie obejrzeć wiertnicę glebową używaną. Ostatecznie po wynegocjowaniu ceny kupił ją, będąc przekonanym, że ma ona silnik H.

(dowód: zeznania świadka A. P. skrócony protokół rozprawy z dnia 5 marca 2020 r.k. 127-128 min. 00:02:21-00:19:37 nagranie koperta k. 129)

Po przyjeździe do K. R. D. obejrzał wiertnicę. Tabliczka się zgadzała, zdjęcia były takie same. Dowiedział się, że była ona kupiona na zasadzie dotacji do prowadzenia działalności. Uważał, że z tego tytułu powinno się wszystko zgadzać.

Wiertnica została uruchomiona na placu (...) w celu jej przetestowania, zostały zrobione dwa lub trzy odwierty.

Negocjował cenę tej wiertnicy zgodnie z informacją co do takiej możliwości podaną na portalu (...).

W czasie rozmów, oględzin i negocjacji brała udział siostra K. M. T., która przyjęła w imieniu sprzedającego zapłatę za wiertnicę - wynegocjowaną cenę 7.600 zł. /dowód: zeznania powoda R. D. skrócony protokół rozprawy z dnia 10 czerwca 2020 r.k. 144v-145 min. 00:07:33-00:28:45 nagranie koperta k. 147 zeznania pozwanego K. N. skrócony protokół rozprawy z dnia 10 czerwca 2020 r.k. 145-145v min. 00:28:45-00:39:21 nagranie koperta k. 147 zeznania świadka M. T. skrócony protokół rozprawy z dnia 6 grudnia 2019 r.k. 91v-92 min. 00:07:59-00:15:56 nagranie koperta k. 93/ Po zakupie wiertnicy R. D. nie korzystał z niej, tylko bezpośrednio po przywiezieniu pokazał swojemu ojcu, jak pracuje, używając jej na zasadzie próby przez około godzinę wykonując około 4 odwiertów.

Wiertnica nie miała naklejki, która by wskazywała, że posiada ona silnik H. Chciał on sprawdzić, czy sprzedawca mówił prawdę. Dla R. D. silnik jest podstawą w tym urządzeniu. W dniach 7i 8 października 2018 r. skonsultował się mialowo z głównym producentem wiertnicy, którego nazwa była na tablicy znamionowej. Po przysłaniu zdjęć-graweru na silniku-okazało się, że jest to silnik chiński, a nie H. i miał moc 13 koni, a nie 18. /dowód: zeznania powoda R. D. skrócony protokół rozprawy z dnia 10 czerwca 2020 r.k. 144v-145 min. 00:07:33-00:28:45 nagranie koperta k. 147 i skrócony protokół rozprawy z dnia 31 października 2019 r.k. 82v-83 min. 00:10:33-00:20:01 nagranie koperta k. 84 korespondencja mialowa z dnia 07 i 08.10. 2018 r. z firmą (...) k. 14-16/ R. D. poinformował telefonicznie K. N. o tym, że sprzedana mu wiertnica glebowa nie posiada silnika marki H. o mocy 18km. Strony umowy sprzedaży prowadziły korespondencję sms dotyczącą tej kwestii. R. D. odstąpił od umowy sprzedaży, poprosił sprzedającego o odbiór wiertnicy od niego i zwrot kwoty, która za nią zapłacił. /dowód: zeznania powoda R. D. skrócony protokół rozprawy z dnia 10 czerwca 2020 r.k. 144v-145 min. 00:07:33-00:28:45 nagranie koperta k. 147 i skrócony protokół rozprawy z dnia 31 października 2019 r.k. 82v-83 min. 00:10:33-00:20:01 nagranie koperta k. 84 korespondencja sms k. 49/ K. N. wiertnicę sprzedaną R. D. kupił prywatnie i nie ma na nią dokumentów. Nie zgodził się na odbiór wiertnicy od R. D., bo musiałby ponieść koszty dojazdu i zapłaty za autostradę. Chociaż pierwotnie zaproponował, aby nabywca przywiózł ją i zapłacił za te dni, w ciągu których była ona przez niego użytkowana argumentując, że on nie jest wypożyczalnią.

(dowód: zeznania pozwanego K. N. skrócony protokół rozprawy z dnia 10 czerwca 2020 r.k. 145-145v min. 00:28:45-00:39:21 nagranie koperta k. 147)

R. D. poniósł koszty dojazdu z K. do S. związane z zakupem w dniu 7 października 2018 r. wiertnicy w kwocie 300 zł. Jest to koszt zakupu paliwa na pokonanie odległości 200 km w jedną stronę. /dowód: zeznania powoda R. D. skrócony protokół rozprawy z dnia 10 czerwca 2020 r.k. 144v-145 min. 00:07:33-00:28:45 nagranie koperta k. 147 i skrócony protokół rozprawy z dnia 31 października 2019 r.k. 82v-83 min. 00:10:33-00:20:01 nagranie koperta k. 84 wyciąg operacji na rachunku bankowym R. D. od 05.10.2018 do 09.10.2018 k. 54-54v graficzna trasa przejazdu k. 55/ R. D. po zakupie wiertnicy od K. N. nie użytkował jej, odstąpił od umowy z uwagi na brak właściwego silnika w tej wiertnicy, a 5 listopada 2018 r. zakupił inną wiertnicę, która spełniała jego oczekiwania co do parametrów. /dowód: zeznania powoda R. D. skrócony protokół rozprawy z dnia 10 czerwca 2020 r.k. 144v-145 min. 00:07:33-00:28:45 nagranie koperta k. 147 i skrócony protokół rozprawy z dnia 31 października 2019 r.k. 82v-83 min. 00:10:33-00:20:01 nagranie koperta k. 84 faktura VAT k. 50/

Sąd zważył, co następuje W oparciu o zebrany w sprawie materiał dowodowy Sąd uznał, że powództwo zasługuje na uwzględnienie.

Strony łączyła umowa sprzedaży rzeczy ruchomej - wiertnicy glebowej - zawarta dnia 7 października 2018 r. w formie ustnej.

Ta czynność prawna uregulowana jest w art. 535 k.c., który stanowi, że przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

Stosownie do art. 556 k.c. sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

Z art. 5561 k.c. wynika, że: § 1. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

2) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

3) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

4) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

Sąd podzielił argumentację powoda R. D., że sprzedana mu rzecz nie posiadała właściwości, o której zapewniał sprzedający K. N., tj. silnika H. o mocy 18km.

Z ogłoszenia na portalu (...) takie parametry wiertnicy glebowej oferowanej do sprzedaży przez K. N. były wyszczególnione w sposób nie budzący wątpliwości. Sąd odmówił wiary zeznaniom pozwanego K. N., iż w trakcie negocjacji przez zawarciem umowy sprzedaży informował on powoda R. D., że jest to silnik na podzespołach marki H. Temu zaprzeczył powód R. D. W ocenie Sądu takie zeznania pozwanego nie zostały poparte żadnymi dowodami i wszystko wskazuje na to, że zostały one złożone na potrzeby tego procesu. W tej sytuacji Sąd uznał, że dla określenia właściwości rzeczy sprzedawanej znaczenie maja dane jej dotyczące podane na portalu (...).

Istota problemu sprowadzała się do tego, że zakupiona przez powoda wiertnica glebowa nie miała fabrycznego silnika H. o mocy 18km zgonie z deklaracją i zapewnieniem sprzedającego.

Zdaniem Sądu o braku takiej właściwości nie mógł się też przekonać kupujący w ramach czynności testowych, czyli wykonaniu 2 lub 3 odwiertów na placu sprzedającego przez zakupem wiertnicy. Zatem wypełnione zostało w przedstawionym stanie faktycznym uregulowanie zawarte w art. 5561 § 1 pkt 1 k.c.

Stosownie do art. 560 § 1 k.c. jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.

Takie oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży kupujący powód R. D. złożył sprzedawcy pozwanemu K. N. To oświadczenie zostało złożone w formie telefonicznej, czyli dotarło do pozwanego w taki sposób, że mógł się z nim zapoznać, bowiem jak wynika z zeznań K. N. strony podjęły rozmowy dotyczące sposobu zwrotu wiertnicy glebowej, jednakże nie doszły w tym przedmiocie do porozumienia.

Podstawę do żądania zwrotu kosztów zawarcia umowy w kwocie 300 zł, która Sąd uznał za udowodnioną stosownie do art. 6 k.c. stanowi przepis art. 566 § 1 k.c., z którego wynika, że jeżeli z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej kupujący złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy oraz zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł korzyści z tych nakładów.

Jednocześnie wobec zgłoszonego przez pozwanego K. N. zarzutu potrącenia z wierzytelnością dochodzoną pozwem wierzytelności w kwocie 7.600 zł jako odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z rzeczy, to Sąd uznał, że ta wierzytelność nie została w żaden sposób udowodniona. Przede wszystkim co do tego, że jest ona zasadna, bo pozwany nie wykazał, że zakupioną od niego wiertnicę powód użytkował i korzystał z niej, ani co do jej wysokości, bo ostatecznie nie popierał on przeprowadzenia zgłoszonego dowodu z opinii biegłego, a przedstawione wyliczenie wysokości odszkodowania za bezumowne korzystanie nie jest do przyjęcia wobec braku właściwych dowodów na jego poparcie.

Mając na uwadze powyższe Sąd orzekł zgodnie z żądaniem pozwu, jak w punkcie 1. wyroku, czyli zasądził kwotę 7.900 zł (7.600 zł + 300 zł) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie stosownie do przepisu art. 481 k.c. w związku z art. 455 k.c.

O kosztach procesu Sąd orzekł zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik procesu - art. 98 § 1 i § 3 k.p.c. zasądzając koszty wobec złożonego spisu (k.139-141) i po odjęciu od nich kwoty 512 zł tytułem wydatków związanych z zastępstwem pełnomocnika substytucyjnego - aplikanta radcowskiego, bowiem koszty zastępstwa substytucyjnego powinny być rozliczone w ramach jednolitej stawki opłaty za czynności czy to adwokata, czy to radcy prawnego Za zgodność z oryginałem świadczy

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.