I C 30/18 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2583279

Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi z dnia 23 sierpnia 2018 r. I C 30/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodnicząca: S S.R. Kinga Grzegorczyk.

Sentencja

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi, I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 23 sierpnia 2018 r. w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Z. przeciwko Towarzystwu (...) Spółce Akcyjnej w (...) Spółce Akcyjnej w S. o zapłatę 166,05 złotych

1.

oddala powództwo w stosunku do Towarzystwa (...) Spółki Akcyjnej w W.,

2.

zasądza od (...) Spółki Akcyjnej w S. na rzecz (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Z. kwotę 166,05 (sto sześćdziesiąt sześć 05/100) złotych z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 15 października 2017 r. do dnia zapłaty,

3.

nie obciąża (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Z. obowiązkiem zwrotu kosztów procesu na rzecz Towarzystwa (...) Spółki Akcyjnej w W.,

4.

zasądza od (...) Spółki Akcyjnej w S. na rzecz (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Z. kwotę 137 (sto trzydzieści siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu,

5.

nadaje wyrokowi w punkcie 2 rygor natychmiastowej wykonalności.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 10 stycznia 2018 r. (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Z. wystąpiła przeciwko Towarzystwu (...) Spółce Akcyjnej w W. z pozwem o zapłatę kwoty 166,05 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 15 października 2017 r. do dnia zapłaty z tytułu odszkodowania za szkodę w pojeździe marki R. (...), nr rej. (...). Ponadto powodowa Spółka wniosła o zasądzenie od strony pozwanej na swoją rzecz zwrotu kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. W uzasadnieniu pozwu pełnomocnik powoda wskazał, że Spółka (...) jest autoryzowanym serwisem naprawczym marki R., zaś koszty naprawy przedmiotowego pojazdu miały być pokryte przez stronę pozwaną jako ubezpieczyciela, u którego sprawca szkody był ubezpieczony w zakresie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. W toku postępowania likwidacyjnego zostało wypłacone odszkodowanie w kwocie 4464,99 zł, które w ocenie powoda nie rekompensuje w pełni doznanej szkody.

[pozew k.3-5]

Pozwane (...) S.A. w W. wniosło o oddalenie powództwa oraz o zasądzenie od powoda na swoją rzecz zwrotu kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. Pełnomocnik strony pozwanej podniósł, że sprawca szkody w chwili zdarzenia posiadał polisę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w (...) Spółce Akcyjnej w S., natomiast Towarzystwo (...) zlikwidowała szkodę w ramach systemu Bezpośredniej Likwidacji Szkody jako ubezpieczyciel poszkodowanego. Ponadto wskazał, że system Bezpośredniej Likwidacji Szkody opiera się na umowie pomiędzy ubezpieczycielami, na mocy której zgadzają się oni na rozliczenie nawzajem szkód spowodowanych przez sprawców ubezpieczonych w drugim zakładzie ubezpieczeń. Umowa taka nie ma jednak żadnego wpływu na ustalenie odpowiedzialności za wypadek drogowy. W konsekwencji pełnomocnik strony pozwanej podniósł zarzut braku legitymacji biernej i wniósł o zawiadomienie o toczącym się postępowaniu (...) S.A. w S. w trybie art. 84 § 1 k.p.c.

[odpowiedź na pozew k.44-47]

W piśmie z dnia 9 marca 2018 r. pełnomocnik powoda wniósł o dopozwanie (...) S.A. w S. i wyraził zgodę na wstąpienie tego podmiotu w miejsce dotychczasowego pozwanego. Postanowieniem dnia 23 kwietnia 2018 r. Sąd na podstawie art. 194 § 1 k.p.c. wezwał do udziału w sprawie w charakterze pozwanego (...) Spółkę Akcyjna w S., zobowiązując jednocześnie pełnomocnika (...) S.A. do wypowiedzenia się w terminie 14 dni, czy wyraża zgodę na wstąpienie przez (...) S.A. w S. w miejsce dotychczasowego pozwanego (...) S.A. w W. oraz do wypowiedzenia się, czy wnosi o przyznanie kosztów postępowania od powoda. Zarówno odpis postanowienia, jak i zobowiązanie z dnia 23 kwietnia 2018 r. zostały doręczone pełnomocnikowi (...) S.A. w W. w dniu 11 maja 2018 r. Zakreślony przez Sąd termin do wypowiedzenia się w tym przedmiocie upłynął bezskutecznie.

[pismo k.59, postanowienie z zarządzeniem k.64, (...) k.66]

Pozwane (...) S.A. w S. uznało powództwo w całości.

[odpowiedź na pozew k.67-68]

Na rozprawie w dniu 23 sierpnia 2018 r. pełnomocnik powoda oświadczył, że popiera powództwo w stosunku do (...) S.A. w S. i cofa pozew w stosunku do (...) S.A. w W. oraz wniósł o zasądzenie na rzecz powoda zwrotu kosztów procesu od (...) S.A. w S.

[e-protokół rozprawy 00:01:04-00:03:02 CD k.79]

Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny:

W wyniku kolizji drogowej uszkodzeniu uległ samochód osobowy marki R. (...) o nr rej. (...). Sprawca szkody w dniu zdarzenia ubezpieczony był w zakresie odpowiedzialności cywilnej w (...) Spółce Akcyjnej w S. Poszkodowany zlecił wykonanie naprawy uszkodzeń powstałych w wyniku wypadku w jego samochodzie firmie (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Z., która jest autoryzowanym serwisem naprawczym marki R. Szkoda była likwidowana przez Towarzystwo (...) Spółkę Akcyjną w W. w ramach systemu Bezpośredniej Likwidacji Szkody, na podstawie umowy między obydwoma ubezpieczycielami.

[okoliczność bezsporna]

W toku postępowania likwidacyjnego (...) S.A. w W. wypłaciła odszkodowanie za naprawę przedmiotowego pojazdu w wysokości 4464,99 zł.

[okoliczność bezsporna]

Uzasadnienie prawne

Sąd Rejonowy zważył, co następuje:

W niniejszej sprawie bezsporne jest, że powodowa Spółka dokonała naprawy pojazdu R. (...) nr rej. (...) po kolizji drogowej, jako autoryzowany serwis naprawczy oraz że postępowanie likwidacyjne zostało przeprowadzone przez (...) S.A. w W., w rezultacie którego wypłaciło odszkodowanie w wysokości 4464,99 zł.

Pierwotnie pozwane (...) SA w W. podniosło zarzut braku legitymacji procesowej biernej, wskazując, że sprawca szkody posiadał w dacie zdarzenia polisę ubezpieczenia w zakresie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w (...) S.A. w S., natomiast (...) S.A. w W. zajmowała się likwidacją szkody w ramach systemu Bezpośredniej Likwidacji S. jako ubezpieczyciel poszkodowanego, na podstawie umowy łączącej oba Towarzystwa (...).

Z powyższego wynika, że (...) S.A. w W. nie ponosi odpowiedzialności za powstałą szkodę.

Wobec powyższego na rozprawie pełnomocnik powoda cofnął pozew w stosunku do pozwanego (...) S.A. w W., jednakże nie złożył oświadczenia, czy cofnięcie to następuje ze zrzeczeniem czy bez zrzeczenia się roszczenia. Zgodnie z art. 203 § 1 k.p.c. pozew może być cofnięty bez zezwolenia pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy, a jeżeli z cofnięciem połączone jest zrzeczenie się roszczenia - aż do wydania wyroku. Z uwagi na to, że zrzeczenie się roszczenia, bądź też brak takiego zrzeczenia się wpływają na możliwość bądź niemożność dochodzenia danego roszczenia od konkretnego podmiotu w przyszłości, to zrzeczenia się roszczenia bądź też jego braku nie można domniemywać. W rozpoznawanym procesie powód był reprezentowany przez pełnomocnika, który jako profesjonalista powinien złożyć pełne oświadczenie w tym zakresie, jednakże tego nie uczynił. Skoro cofnięcie powództwa nastąpiło po rozpoczęciu rozprawy i brak było oświadczenia co do zrzeczenia się, bądź nie, roszczenia w stosunku do (...) S.A. w W., a co z tym się wiąże, nie wiadomo, czy zgodnie z art. 203 § 1 k.p.c. na cofnięcie to wymagana była zgoda pozwanego (...) S.A. w W., czy też nie, dlatego Sąd uznał, że oświadczenie o cofnięciu pozwu w stosunku do początkowo pozwanego Towarzystwa nie jest pełne i nie może wywołać skutków prawnych w postaci umorzenia postępowania w tym zakresie.

Mając powyższe na uwadze, Sąd orzekł merytorycznie w tym zakresie i oddalił powództwo w stosunku do (...) SA w W. (pkt 1 wyroku).

Pełnomocnik drugiego pozwanego - (...) S.A. w S., który profesjonalnie zajmuje się m.in. likwidacją szkód w pojazdach mechanicznych powstałych w wyniku kolizji drogowych, po otrzymaniu odpisu pozwu, uznał powództwo w całości. W rozpoznawanej sprawie uznanie to nie zmierza do obejścia prawa, nie narusza zasad współżycia społecznego ani nie jest sprzeczne z prawem, a zatem zgodnie z art. 213 § 2 k.p.c. jest wiążące dla Sądu.

Mając powyższe na uwadze, Sąd zasądził od pozwanego (...) S.A. w S. na rzecz powodowej Spółki całą dochodzoną i uznaną przez stronę pozwaną kwotę 166,05 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 15 października 2017 r. do dnia zapłaty (pkt 2 wyroku).

Z uwagi na to, że postępowanie likwidacyjne było prowadzone przez (...) S.A. w W., która dokonała wypłaty odszkodowania, pełnomocnik - nie wiedząc o wzajemnym porozumieniu obu Towarzystw (...) o likwidacji szkód w ramach Bezpośredniej Likwidacji Szkody - wniósł pozew początkowo jedynie przeciwko (...) S.A. w W. Dopiero z odpowiedzi na pozew tego Towarzystwa pełnomocnik powoda dowiedział się o porozumieniu zawartym między ubezpieczycielami i w tej sytuacji niezwłocznie wniósł o dopozwanie ubezpieczyciela sprawcy szkody, wyrażając zgodę na jego wstąpienie do niniejszej sprawy w miejsce dotychczas pozwanego (...) S.A. w W. Sąd w pkt 3 wyroku nie obciążył zatem powoda obowiązkiem zwrotu kosztów procesu na rzecz (...) S.A. w W. na podstawie art. 102 k.p.c.

O kosztach procesu w pkt 4 wyroku Sąd orzekł na podstawie art. 98 k.p.c., statuującego zasadę odpowiedzialności stron za wynik procesu. Pozwane (...) S.A. w S. przegrało proces w całości, a zatem jest zobowiązane do zapłaty na rzecz powoda kwoty 137 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Na kwotę tą składają się: 30 zł - opłata od pozwu, 90 zł - koszty zastępstwa procesowego i 17 zł - opłata od pełnomocnictwa.

Z uwagi na uznanie powództwa w całości przez (...) S.A. w S., Sąd na podstawie art. 333 § 1 pkt 2 k.p.c. nadał wyrokowi w pkt 2 rygor natychmiastowej wykonalności.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.