I C 2693/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3104342

Wyrok Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 12 marca 2020 r. I C 2693/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Radosław Jamroży.

Sentencja

Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu I Wydział Cywilny po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 12 marca 2020 r. w Kędzierzynie-Koźlu sprawy z powództwa (...) z siedzibą w (...) S. przeciwko P. S. o zapłatę

I. zasądza od pozwanego P. S. na rzecz strony powodowej (...) z siedzibą w (...) S. kwotę 605 zł (słownie: sześćset pięć złotych 00/100) z odsetkami w wysokości dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie od kwoty 500 zł od dnia 7 marca 2019 r. do dnia zapłaty,

II. zasądza od pozwanego na rzecz strony powodowej kwotę 387 zł tytułem kosztów procesu, w tym kwotę 270 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego;

III. wyrokowi nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.