Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2722038

Wyrok
Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze
z dnia 15 lutego 2019 r.
I C 264/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SR Zenon Węcławik.

Sentencja

Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze I Wydział Cywilny po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 lutego 2019 r. w K. sprawy z powództwa S. M. przeciwko Gminie L. - Zakładowi (...) w L. o zapłatę

I powództwo oddala,

II zasądza od powoda S. M. na rzecz strony pozwanej Gminy L. - Zakładu (...) w L. kwotę 900,- zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Uzasadnienie faktyczne

Powód S. M. wniósł o zasądzenie od strony pozwanej Gminy L.- Zakładu (...) kwoty 2 200,00 zł wraz ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 12 stycznia 2017 r. do dnia zapłaty. Wniósł również o zasadzenie kosztów procesu oraz kosztów dojazdu na posiedzenie Sądu. W uzasadnieniu wskazał, że w czerwcu 2016 r. pracownica Zakładu (...) zleciła mu ustnie wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej, umożliwiającej przekształcenie lokalu na mieszkanie. Dokumentację przyjął na swoje ręce Kierownik ZGM I. K., który przez pół roku zwodził go z zapłatą i w rezultacie pisemnie odmówił zapłaty.

Strona pozwana Gmina L. - Zakład (...) wniósł o oddalenie powództwa w całości oraz zasądzenie od powoda kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. W uzasadnieniu oświadczyła, iż kwestionuje wszystko czego wyraźnie nie przyznaje, a nadto zgłosiła zarzut braku legitymacji biernej. Zaprzeczyła ona jakoby dokonała ustnego zlecenia wykonania dokumentacji budowlanej umożliwiającej przekształcenie lokalu użytkowego położonego w L. przy ul. (...) na lokal mieszkalny, a co za tym idzie kwestionuje również wysokość wskazanej w fakturze kwoty. Ponadto strona pozwana podała, iż nie posiada zlecenia wykonania usługi, nie posiada również umowy. Ponadto nie dokonywała ona odbioru dokumentacji, która zdaniem powoda miałaby stanowić podstawę do wystawienia faktury. Wskazała, iż powyższe znajduje odzwierciedlenie w piśmie z dnia 1 lutego 2017 r., w którym to niezwłocznie po otrzymaniu faktury, zakwestionowała zasadność jej wystawienia, a nadto wskazała, że kwota na jaką została wystawiona faktura nie została z nikim uzgodniona. Strona pozwana podniosła, iż powód świadczył usługi na rzecz najemcy lokalu nr (...) położonego przy ul. (...) w L.

SĄD USTALIŁ NASTĘPUJĄCY STAN FAKTYCZNY

S. M. jest technikiem budowlanym i od wielu lat prowadzi usługi projektowe w zakresie budownictwa.

Okoliczność bezsporna

W czerwcu 2016 r. S. M. rozmawiał z pracownikiem strony pozwanej A. Ż. o wykonaniu kompletnej projektowej dokumentacji budowlanej umożliwiającej przekształcenie lokalu użytkowego na mieszkanie przy ul. (...) w L. Lokal ten zamieszkiwany był przez P. R.

Dowód:

- przesłuchanie A. S. na rozprawie w dniu 21 listopada 2018 r. (k. 42-43)

- przesłuchanie powoda S. M. na rozprawie w dniu 21 listopada 2018 r. (k. 43-43v)

Starosta (...) decyzją nr (...) - AB.6740.219.2016 z dnia 12 października 2016 r. zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę dla ZGM w L. obejmującego zmianę sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny nr (...), wraz z budową instalacji gazowej, w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. (...) w L., na działce według ewidencji gruntów nr 282 obręb 3. W załączonym do wniosku projekcie budowlanym jako inwestora adaptacji wskazano pozwaną Gminę, jako autora projektu architektonicznego wskazano J. K., projektanta sanitarnego G. S. i S. M. jako asystenta.

Dowód: - decyzja z dnia 12 października 2016 r. wraz z projektem budowlanym (zał. akta (...))

W dniu 24 października 2016 r. nastąpił odbiór instalacji gazowej w lokalu położonym przy ul. (...) w L., Instalację nadzorował S. M. i lokator P. R., który zapłacił powodowi za to 400,00 zł.

Dowód:

- przesłuchanie powoda S. M. na rozprawie w dniu 21 listopada 2018 r. (k. 43-43v)

- protokół odbioru z dnia 24 października 2016 r. (zał. akta (...))

S. M. w dniu 12 stycznia 2017 r. przekazał ww. dokumentację kierownikowi ZGM I. K.

Dowód: - pismo powoda (k. 6)

W dniu 12 stycznia 2017 r. S. M. wystawił stronie pozwanej fakturę nr (...) na kwotę 2 200,00 zł za wykonanie zlecenia.

Dowód: - faktura z dnia 12 stycznia 2017 r. (k. 5)

ZGM w L. pismem z dnia 1 lutego 2017 r. odmówił zapłaty faktury ponieważ nie zlecał mu wykonania usługi, lecz zlecił ją inwestor prywatny tj. najemca lokalu nr przy ul. (...) w L.

Dowód:

- pismo z dnia 1 lutego 2017 r. (k. 7)

Uzasadnienie prawne

SĄD ZWAŻYŁ CO NASTĘPUJE

Kwestią sporną w niniejszym postępowaniu, zgodnie ze stanowiskiem stron, był sam fakt zawarcia umowy pomiędzy powodem, a stroną pozwaną.

Jeśli umowa pomiędzy stronami istniała, należałoby ją zakwalifikować jako umowę o dzieło, która jest uregulowana w przepisach art. 627 k.c. i kolejne. Zgodnie z art. 627 k.c. przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Jednakże umowa taka wymaga przede wszystkim wykazania poprzez art. 6 k.c., który mówi, że ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Na gruncie niniejszej sprawy strona pozwana zaprzeczała, aby zawierała z pozwanym umowę o wykonanie kompletnej dokumentacji budowlanej, która umożliwiała by przekształcenie lokalu na mieszkanie. Natomiast powód podnosił, iż została zwarta usta umowa o ich wykonanie. Zgodnie z przetoczonym wyżej przepisem nie ma wymogu, aby umowa o dzieło była stwierdzona pismem, jednakże ciężko jest bez pisemnej umowy stwierdzić, czy była ona zawarta i jaka była jej treść. W świetle zgromadzonego materiału w sprawie nie dało się w żadnej mierze uznać, że nastąpiło pomiędzy stronami postępowania zawarcie umowy, niekoniecznie pisemnej, ustnej również. S. M. w żaden sposób nie wykazał, iż taka umowa została zawarta. Sąd zwraca uwagę, że nawet poprzez pośrednie dokumenty i zeznania powoda oraz świadka, nie dało się w sposób jednoznaczny stwierdzić, że nastąpiło zawarcie umowy pomiędzy stronami. Można przyjąć, iż były prowadzone rozmowy z pracownikami strony pozwanej na temat przekształcenia lokalu. Jednakże działania podejmowane były w ramach prywatnej działalności powoda, gdyż najemca lokalu P. R. zlecił w pewnym zakresie S. M. wykonanie instalacji gazowej, za co zapłacił mu 400,00 zł. Powyższe nie było sporne i nie było kwestionowane. Jednakże w ocenie Sądu nie dało się z tego wywieźć w żadnej mierze, że doszło stanowczo do zawarcia umowy o określonej treści. W tym miejscu Sad pragnie zwrócić uwagę, iż zgodnie z art. 355 k.c. powód jest obowiązany do staranności ogólnie wymaganej w stosunkach danego rodzaju, która wymagałaby zawierania umów na piśmie, na potrzeby dowodowe. Można także mówić o staranności wyższego rzędu gdyż powód jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności.

Aczkolwiek można by rozważać bezpodstawne wzbogacenie z art. 405 k.c. i art. 322 k.p.c., gdyby okazało się z dokumentacji (...), że Gmina L. skorzystała w rzeczywistości z projektu powoda wówczas należałoby wysokość zapłaty odnieść do stawek biegłych sądowych. Jednakże wg załączonych akt (...) w dniu 12 października 2016 r. Starosta (...) wydał decyzję - AB.6740.219.2016 zatwierdzającą projekt budowlany i pozwolenie na budowę. W załączonym do wniosku projekcie budowlanym jako autora projektu architektonicznego wskazano J. K., projektanta sanitarnego G. S. i powoda tylko jako asystenta. S. M. podpisywał się na projekcie budowlanym J. K. jako asystent. Ponadto powód z racji wykonania w ramach prywatnego zlecenia części projektu budowlanego w zakresie instalacji gazowej został ujęty w tym projekcie jako asystent, ale za prace w tym zakresie otrzymał już wynagrodzenie od P. R. w wysokości 400,00 zł.

W związku z powyższym powództwo podlegało oddaleniu (punkt I wyroku).

W punkcie II sentencji, w myśl przepisu art. 98 k.p.c., zasądzono od powoda S. M. na rzecz strony pozwanej Gminy L. - Zakładu (...) w L. kwotę 900,00 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Na marginesie wydaje się koniecznym zauważyć, że w sytuacji, gdy w niniejszej sprawie żądanie pozwu zostało oddalone w całości, wniosek zawodowego pełnomocnika strony pozwanej o sporządzenie i doręczenie pisemnego uzasadnienia wyroku (dotychczas wolny od opłaty sądowej) uchybia w istocie dobrym obyczajom, o których mowa w dyspozycji art. 3 k.p.c. Żądanie pisemnego uzasadnienia stanowić bowiem powinno w zasadniczo zapowiedź apelacji, która jednakże - w realiach przedmiotowej sprawy, a zwłaszcza jej rozstrzygnięcia - byłaby bezprzedmiotowa ze strony pozwanego (brak gravamen). Należy zaznaczyć, że nawet przy braku możliwości uzyskania informacji o fakcie wydania wyroku i jego treści istnieje możliwość sformułowania wniosku o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia w sposób alternatywny, tak, by nie obciążać "zbędną" pracą sądów w sprawach cywilnych (czyni tak niestety niewielu jeszcze profesjonalistów).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.