Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2574855

Wyrok
Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego w Warszawie
z dnia 21 marca 2017 r.
I C 2490/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SR Katarzyna Przepióra.

Sentencja

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu 16 marca 2017 r. w W. na rozprawie sprawy z powództwa W. S. przeciwko Bankowi (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę

I.

zasądza od Banku (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz W. S. kwotę 5 000 (pięć tysięcy) złotych wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 28 października 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 1 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty;

II.

oddala powództwo w pozostałym zakresie;

III.

znosi wzajemnie koszty procesu pomiędzy stronami.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.