Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2722084

Wyrok
Sądu Rejonowego w Żorach
z dnia 17 września 2019 r.
I C 238/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Lidia Czapla.

Sentencja

Sąd Rejonowy w Żorach I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 17 września 2019 r. w Żorach na rozprawie sprawy z powództwa (...) w K. przeciwko D. S. o zapłatę zasądza od pozwanego D. S. na rzecz powoda (...) w K. kwotę 218,47 (dwieście osiemnaście złotych czterdzieści siedem groszy) złotych z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 30 lipca 2018 r. oraz kwotę 137,00 (sto trzydzieści siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.