I C 220/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Olecku

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3184118

Wyrok Sądu Rejonowego w Olecku z dnia 21 lipca 2020 r. I C 220/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Adam Kowalczyk.

Sentencja

Sąd Rejonowy w Olecku I. Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 21 lipca 2020 r. w Olecku na rozprawie sprawy z powództwa (...) Banku (...) Spółki Akcyjnej w W. przeciwko T. J. o zapłatę I. zasądza od pozwanego T. J. na rzecz powoda (...) Banku (...) Spółki Akcyjnej w W. kwotę 4.552,17 (cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt dwa i 17/100) złotych wraz z odsetkami umownymi równymi czterokrotności stopy lombardowej Narodowego Banku Polskiego, każdorazowo nie wyższymi niż dwukrotność odsetek ustawowych za opóźnienie, liczonymi od kwoty 3.815,00 (trzy tysiące osiemset piętnaście) złotych od dnia 18 grudnia 2019 r. do dnia zapłaty, przy czym odpowiedzialność pozwanego T. J. jest solidarna z odpowiedzialnością M. J. wynikającą z prawomocnego w stosunku do niej nakazu zapłaty z dnia 27 lutego 2020 r. sygnatura akt

I. Nc. 103/20; II. zasądza od pozwanego T. J. na rzecz powoda (...) Banku (...) Spółki Akcyjnej w W. kwotę 1.358,38 (tysiąc trzysta pięćdziesiąt osiem i 38/100) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od tej kwoty od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty, przy czym odpowiedzialność pozwanego T. J. w powyższym zakresie, do kwoty 420,69 (czterysta dwadzieścia i 69/100) złotych, jest solidarna z odpowiedzialnością M. J. wynikającą z prawomocnego w stosunku do niej nakazu zapłaty z dnia 27 lutego 2020 r. sygnatura akt

I. Nc. 103/20.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.