Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2574848

Wyrok
Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego w Warszawie
z dnia 22 października 2015 r.
I C 2055/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodnicząca: Sędzia SR Anna Lipińska.

Sentencja

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w W., I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 8 października 2015 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa A. P. przeciwko

(...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. o zapłatę

I.

zasądza od pozwanej (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. na rzecz powódki A. P. kwotę 584,99 zł. (pięćset osiemdziesiąt cztery złote, 99/100),

II.

oddala powództwo w pozostałej części,

III.

zasądza od powódki A. P. na rzecz pozwanej (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. kwotę 617 zł. (sześćset siedemnaście złotych) - tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.