I C 1821/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3112205

Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 8 grudnia 2020 r. I C 1821/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SR Magdalena Glinkiewicz.

Sentencja

Sąd Rejonowy w Toruniu I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 8 grudnia 2020 r. w Toruniu na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa J. G. przeciwko (...) SA V. (...) o zapłatę

I. zasądza od pozwanego (...) SA V. (...) na rzecz powoda J. G. kwotę 1.500 zł (tysiąc pięćset złotych) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 27 czerwca 2019 r. do dnia zapłaty;

II. zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 300 zł (trzysta złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.

Uzasadnienie faktyczne

Pozwem 27 czerwca 2019 r. powód J. G. wniósł o zasądzenie od pozwanej (...) S.A. V. (...) z siedzibą w W. kwoty 1500 złotych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty, a nadto kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

W uzasadnieniu pozwu powód podał, że dochodzona kwota stanowi odszkodowanie za trwały uszczerbek na zdrowiu w wysokości 5%, jakiego doznał w dniu 20 lipca 2018 r. związku z urazem nogi. Wskazał, że przedmiotowego urazu doznał, gdy potknął się wsiadając do samochodu, którego posiadacz był ubezpieczony u pozwanej m.in. od następstw nieszczęśliwych wypadków. Wyjaśnił, że dochodzona odszkodowanie stanowi 5% sumy ubezpieczeniowej, która wynosi 30.000 złotych.

W odpowiedzi na pozew pozwana wniosła o oddalenie powództwa w całości i zasądzenie od powoda na rzecz pozwanej zwrotu kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Motywując swoje stanowisko pozwana podniosła, iż nie kwestionuje swojej odpowiedzialności co do zasady. Wskazała, iż jej odpowiedzialność wynika z zawartej przez strony umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Podała, iż w toku przeprowadzonego postępowania likwidacyjnego ustaliła, że powód doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu w wysokości 1%, jednakże po zbilansowaniu go, na podstawie § 6 ust. 9 OWU z wcześniej doznanym przez powoda trwałym urazem ocenionym również na 1%, pozwana uzyskała wynik 0% trwałego uszczerbku na zdrowiu co uzasadniało odmowę wypłaty świadczenia.

Sąd ustalił, co następuje:

W dniu 20 lipca 2018 r. powód J. G. wsiadając do swojego samochodu marki V. (...) poślizgnął się i uderzył oraz obtarł lewą nogę na wysokości piszczeli, następnie zahaczając piętą o drzwi pojazdu przytrzasnął sobie nogę.

(bezsporne, a nadto dowód: przesłuchanie powoda - k. 56-57)

Po trzech dniach od zdarzenia noga zaczęła puchnąć w związku z czym powód udał się do szpitala, gdzie lekarz stwierdził ranę tłuczoną podudzia lewego z towarzyszącą martwicą skóry oraz infekcją przyranną. Przeprowadzono wówczas zabieg chirurgiczny usuwania tkanek martwiczych. / bezsporne, a nadto dowód: przesłuchanie powoda - k. 56-57 opinia biegłego ortopedy - k. 70-71 karty informacyjne z leczenia szpitalnego - k. 6-6v/ Proces rekonwalescencji po zabiegu trwał około trzech miesięcy, kiedy to powód zmieniał opatrunki i pozostawał pod kontrolą poradni chirurgicznej. /dowód: przesłuchanie powoda - k. 56-57 opinia biegłego ortopedy - k. 70-71/ Na skutek urazu powód do chwili obecnej doznaje obrzęków lewego podudzia oraz miejscowego braku czucia. W 1/3 środkowej na przednio-przyśrodkowej powierzchni lewego podudzia powoda widocznej jest pogłębione, owalne przebarwienie skórne wielkości 5x3,5 cm. Miejscowo skóra jest zmieniona troficznie, zcieńczała, częściowo zrośnięta z podłożem. Trwały uszczerbek na zdrowiu powoda w związku z wypadkiem wynosi obecnie 5%. /dowód: przesłuchanie powoda - k. 56-57 opinia biegłego ortopedy - k. 70-71/ W dacie powstania szkody, tj. 20 lipca 2018 r. powód był objęty ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków u pozwanej (...) S.A. V. (...) z siedzibą w W. Suma ubezpieczenia określona została na 30.000 złotych. Zgodnie z § 6 pkt 3 OWU ubezpieczyciel był zobowiązany do wypłaty świadczenia w wysokości procentu sumy ubezpieczenia, w jakim ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu. / bezsporne, a nadto dowód: przesłuchanie powoda - k. 56-57 polisa ubezpieczeniowa - k. 5v OWU - k. 34-35/ Powód zgłosił szkodę pozwanej, jednakże ta po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego, decyzją z 13 marca 2019 r., odmówiła wypłaty świadczenia wskazując, iż powód wprawdzie odniósł w wyniku zdarzenia z 20 lipca 2018 r. trwały jednoprocentowy uszczerbek na zdrowiu, jednakże kompensuje się on w całości z uszczerbkiem jaki powód już posiadał w związku z wcześniejszym urazem nogi. Jako podstawę kompensaty pozwana podała § 6 ust. 9 OWU, zgodnie z którym w razie utraty lub uszkodzenia organu, narządu lub układu, których funkcje przed nieszczęśliwym wypadkiem były upośledzone wskutek choroby lub trwałego inwalidztwa, trwały uszczerbek na zdrowiu w związku z wypadkiem określa się jako różnicę pomiędzy stanem po wypadku, a stopniem upośledzenia przed nieszczęśliwym wypadkiem. / bezsporne, a nadto dowód: przesłuchanie powoda - k. 56-57 formularz zgłoszenia szkody - k. 5 decyzja z 13 marca 2019 r. wraz z załącznikami - k. 7-9v OWU - k. 34-35/ Powód w przeszłości jednokrotnie doznał urazu lewej nogi w 1985 r. w wyniku wypadku motocyklowego. Skręcił wówczas nogę i miał wycinaną łękotkę w lewym kolanie. Uraz ten nie miał jednak żadnego związku z urazem z 20 lipca 2018 r. i nie spowodował żadnego uszczerbku na zdrowiu. /dowód: przesłuchanie powoda - k. 56-57 opinia biegłego ortopedy - k. 70-71/

Sąd zważył, co następuje:

Stan faktyczny w niniejszej sprawie był w istotnej części niesporny między stronami i znalazł wsparcie w złożonych do akt dowodach z dokumentów w postaci dokumentacji lekarskiej, polisy, zgłoszenia szkody, decyzji ubezpieczyciela oraz OWU. Wszystkie wymienione wyżej dokumenty Sąd uznał za wiarygodne. Nie były one również kwestionowane przez żadną ze stron. Spór koncentrował się w przeważającej mierze wokół rozmiaru doznanego przez powoda uszczerbku na zdrowiu oraz tego, czy w przeszłości powód przebył inny uraz lewej nogi, który skutkował powstaniem u niego uszczerbku na zdrowiu.

W tym zakresie Sąd oparł swoje ustalenia przede wszystkim na dowodzie z opinii biegłego ortopedy jak również na dowodzie z dokumentacji leczenia szpitalnego oraz dowodzie z przesłuchania powoda. Również i te dowody Sąd uznał za zasługujące na wiarę.

Dokumentacja z leczenia szpitalnego nie budziła wątpliwości Sądu oraz nie była kontestowana przez strony.

Zeznania powoda również jawiły się jako szczere, spontaniczne i wiarygodne. Powód opisał przebieg wypadku, leczenia, jak również przyznał, że w 1985 r. w wypadku motocyklowym doznał skręcenia lewej nogi i przebył w związku z tym zabieg wycinania łękotki w lewym kolanie. Sąd nie dopatrzył się jakichkolwiek nieścisłości w treści zeznań powoda. Korespondowały one również z treścią załączonych do akt dowodów z dokumentów oraz opinią biegłego.

Sporządzoną w niniejszej sprawie opinię biegłego ortopedy Sąd także obdarzył walorem wiarygodności. Opinia ta była bowiem jasna, spójna i rzeczowa. Sporządził ją biegły lekarz ortopeda, który niewątpliwie posiadał niezbędne kwalifikacje do wypowiadania się w przedmiocie zakreślonej tezy dowodowej. Sporządzenie opinii poprzedzone zostało analizą dokumentacji medycznej powoda oraz jego badaniem, zaś wnioski opinii są jasne, kategoryczne i w sposób wyczerpujący odpowiadają na postawione przez Sąd pytania. Żadna ze stron nie zgłosiła zastrzeżeń do treści przedmiotowej opinii.

W tak ustalonym stanie faktycznym Sąd uznał powództwo za w pełni uzasadnione.

Swoje roszczenie powód wywodził z zawartej z pozwaną umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Zgodnie z art. 805 § 1 k.c. przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę Przy ubezpieczeniu osobowym świadczenie ubezpieczyciela polega w szczególności na zapłacie umówionej sumy pieniężnej (art. 805 § 2 pkt 2 k.c.). Stosownie natomiast do art. 829 § 1 pkt 2 k.c., ubezpieczenie osobowe może w szczególności dotyczyć przy ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków - uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku.

Nie było sporne między stronami, że w dniu 20 lipca 2018 r. zaistniało zdarzenie, które skutkowało obowiązkiem wypłaty świadczenia, a także, że za każdy procent uszczerbku na zdrowia powodowi przysługuje 300 złotych.

Strony pozostają w sporze co do wysokości stopnia uszczerbku na zdrowiu powoda.

Strona pozwana uznała, że wynosi on 1%. Natomiast z ustalonego stanu faktycznego, w szczególności z niekwestionowanej przez strony opinii biegłego z zakresu medycyny wynika natomiast jednoznacznie, że uszczerbek na zdrowiu powoda wynosi 5%.

Stwierdzony u powoda uszczerbek zdrowia ma charakter trwały i nieodwracalny, odpowiada więc całkowicie definicji trwałego uszczerbku na zdrowiu, za który strona pozwana zobowiązana jest do wypłaty sumy ubezpieczenia w odpowiednim procencie.

Pozwana podnosiła dodatkowo, iż świadczenie należne ubezpieczonemu winno podlegać kompensacie na podstawie § 6 ust. 9 OWU, bowiem już wcześniej przebył on uraz lewej nogi skutkujący jednoprocentowym uszczerbkiem na zdrowiu. W ocenie Sądu pozwana okoliczności tej nie wykazała. Jakkolwiek powód nie zaprzeczał, że w 1985 r. na skutek wypadku motocyklowego skręcił lewą nogę i przebył operację usunięcia łękotki z lewego kolana (brak jest jakichkolwiek dowodów, że w 1985 r. powód doznał urazu w obrębie piszczeli lewej nogi), to brak było jakichkolwiek dowodów, że w wyniku tego urazu powód doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu. Nadto w wyniku zdarzenia z 20 lipca 2018 r. powód doznał urazu piszczeli a nie okolic kolana. Przeczyły temu w szczególności wnioski opinii biegłego. Tym samym nie było podstaw do zastosowania mechanizmu kompensaty, na który powoływał się ubezpieczyciel i obniżenia wysokości należnego powodowi odszkodowania.

Z uwagi na powyższe na podstawie art. 805 § 1 k.c. Sąd w punkcie I wyroku zasądził od pozwanej na rzecz powoda kwotę 1.500 złotych (5% z 30.000 złotych).

O odsetkach ustawowych za opóźnienie Sąd orzekł na podstawie art. 481 § 1 i 2 k.c. W przedmiotowej sprawie poza sporem było, iż powód przed wytoczeniem powództwa zgłosił pozwanej szkodę, a ta, po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego, decyzją z 13 marca 2019 r. odmówiła wypłaty odszkodowania. Mając na względzie, powyższe Sąd nie miał wątpliwości, iż roszczenie powoda było w całości wymagalne, a pozwana pozostawała już w opóźnieniu w dacie wytoczenia powództwa. W związku z powyższym należało uwzględnić żądanie zasądzenia odsetek ustawowych za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty.

W punkcie II wyroku o kosztach procesu Sąd orzekł na podstawie art. 98 § 1 i 3 k.p.c. zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik procesu. Powód wygrał proces w całości, wobec czego pozwana zobowiązana była mu zwrócić całość poniesionych kosztów procesu, na które złożyły się: 30 złotych tytułem opłaty od pozwu oraz 270 złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego (§ 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 265).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.