Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2750861

Wyrok
Sądu Okręgowego w Łodzi
z dnia 12 lipca 2019 r.
I C 1387/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Karol Ike-Duninowski.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Łodzi I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 19 czerwca 2019 r. w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa E. P. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zadośćuczynienie, odszkodowanie, rentę i ustalenie

1. zasądza od (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz E. P.:

a. kwotę 180.000 (sto osiemdziesiąt tysięcy) złotych z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od kwoty 140.000 (sto czterdzieści tysięcy) złotych od dnia 7 września 2010 r. do dnia zapłaty, zaś od kwoty 40.000 (czterdzieści tysięcy) złotych od dnia 22 stycznia 2019 r. do dnia zapłaty, tytułem dopłaty zadośćuczynienia,

b. kwotę 4.700 (cztery tysiące siedemset) złotych z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 3 października 2012 r. tytułem dopłaty odszkodowania;

c. kwotę po 1.000 (jeden tysiąc) złotych miesięcznie, począwszy od października 2012 r. i na przyszłość, płatna z góry do dnia 10. każdego miesiąca z ustawowymi odsetkami za opóźnienie na wypadek uchybienia terminowi płatności którejkolwiek raty, tytułem renty na zwiększone potrzeby;

2. ustala, że (...) Spółka Akcyjna w W. ponosi odpowiedzialność wobec E. P. za skutki wypadku z dnia 1 października 2008 r., które mogą się ujawnić u powoda w przyszłości;

3. oddala powództwo w pozostałej części i nie obciąża powoda nieuiszczonymi kosztami sądowymi w tym zakresie;

4. nakazuje pobrać od (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Okręgowego w Łodzi kwotę 8.000 (osiem tysięcy) złotych, tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych od uwzględnionej części powództwa;

5. nakazuje zwrócić (...) Spółce Akcyjnej w W. z konta sum na zlecenie Sądu Okręgowego w Łodzi kwotę:

a. 200 (dwieście) złotych z zaliczki uiszczonej w dniu 16 czerwca 2015 r. poz. 2411 150731;

b. 300 (trzysta) złotych z zaliczki uiszczonej w dniu 20 stycznia 2016 r. poz. 2411 160082, tytułem nie wykorzystanych zaliczek na wynagrodzenia biegłych

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.