I C 1282/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Lubinie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3011900

Wyrok Sądu Rejonowego w Lubinie z dnia 30 stycznia 2019 r. I C 1282/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SR Witold Cieślik.

Sentencja

Sąd Rejonowy w Lubinie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 30 stycznia 2019 r. w Lubinie na rozprawie sprawy z powództwa A. Ł. przeciwko (...) Zakładowi (...) na (...) S.A. w W. o zapłatę

I. zasądza od strony pozwanej (...) Zakładu (...) na (...) S.A. w W. na rzecz powódki A. Ł. kwotę 3.006,68 zł (trzy tysiące sześć złotych sześćdziesiąt osiem groszy) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 19 września 2016 r. do dnia zapłaty,

II. oddala dalej idące powództwo,

III. zasądza od strony pozwanej na rzecz powódki kwotę 544,20 zł tytułem zwrotu kosztów procesu,

IV. nakazuje stronom, aby uiściły na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Lubinie:

- powódka kwotę 156,51 zł,

- strona pozwana kwotę 191,29 zł tytułem wydatków poniesionych tymczasowo przez Skarb Państwa.

Uzasadnienie faktyczne

Powódka A. Ł. domagała się zasądzenia od strony pozwanej (...) Zakładu (...) na (...) S.A. w W. kwoty 5 461,26 zł wraz odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz zwrotu kosztów procesu.

W uzasadnieniu wskazała, że w dniu 3 grudnia 2015 r. roku doznała wypadku przy pracy, a strona pozwana, u której była ubezpieczona na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem, zaniżyła należne jej odszkodowanie o kwotę dochodzoną w pozwie. Podniosła przy tym, że lekarz orzecznik ZUS stwierdził u niej aż 15% trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Strona pozwana wniosła o oddalenie powództwa, zarzucając, że wypłaciła powódce odszkodowanie w kwocie 1920 zł za zaistniały u niej 4% trwały uszczerbek na zdrowiu,przy stawce umownej, wynoszącej 480 zł za 1%.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 3 grudnia 2015 r. powódka A. Ł. doznała złamania kostki bocznej oraz wargi tylnej kości piszczelowej, wymagających leczenia operacyjnego z wtórnym ograniczeniem ruchomości w stawie skokowym oraz niestabilnością w stawie skokowym. W wyniku powyższego doznała trwałego uszczerbku na zdrowiu w wysokości 10% według pkt 164b b tabeli norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu strony pozwanej.

dowód:

karta informacyjna leczenia szpitalnego k 11,12, historia leczenia ambulatoryjnego powódki A. Ł. k 13-19, opinia biegłego sądowego S. G.,k 102-104 przesłuchanie powódki A. Ł., e-prot. i k 87-88.

W dniu 3 marca 2016 r. powódka dokonała zgłoszenia trwałego uszczerbku na zdrowiu stronie pozwanej.

Strona pozwana w ramach wiążącej strony umowy wypłaciła powódce odszkodowanie za 4% trwałego uszczerbku na zdrowiu w kwocie 1920 zł, według umownej stawki wynoszącej 480 zł za 1%. Strona pozwana odmówiła wykonania badania lekarskiego powódki, stwierdzając wysokość trwałego uszczerbku na zdrowiu powódki na podstawie dokumentacji medycznej przez wskazanego przez siebie lekarza orzecznika.

Dowód: kopia akt likwidacji szkody k 57-78, informacja o przyznaniu odszkodowania k 8, potwierdzenie przelewu kwoty 1920 zł, k 10, druk zgłoszenia szkody k 57

Lekarz orzecznik ZUS w związku z niniejszymi obrażeniami powódki ustalił stały uszczerbek na zdrowiu powódki w wysokości 15%.

orzeczenie lekarza orzecznika ZUS k 21,

Uzasadnienie prawne

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo zasługiwało na częściowe uwzględnienie.

Okolicznością bezsporną pomiędzy stronami było to, że w okresie, w którym doszło do urazu u powódki A. Ł. - w dniu 3 grudnia 2015 r. obowiązywała strony umowa ubezpieczenia, o której stanowi art. 805 § 1 k.c., w ramach której w przypadku zajścia zdarzenia objętego ubezpieczeniem strona pozwana zobowiązała się do zapłaty odszkodowania stosownie do zaistniałego u poszkodowanej trwałego uszczerbku na zdrowiu, przy ustaleniu umownym za 1% takiego uszczerbku kwoty 480 zł.

Okolicznością sporną pomiędzy stronami była wysokość zaistniałego u powódki trwałego uszczerbku na zdrowiu. Strona pozwana wypłaciła jej odszkodowanie za 4% trwałego uszczerbku na zdrowiu, który w świetle § 2 ogólnych warunków ubezpieczenia, stanowiących integralną część zawartej pomiędzy stronami umowy, oznacza trwałe, nierokujące poprawy uszkodzenie danego organu, narządu lub układu, polegające na fizycznej utracie tego organu,narządu lub układu lub upośledzeniu jego funkcji.

Jak wynika z rzeczowej i spójnej opinii biegłego sądowego z zakresu ortopedii i traumatologii lek. med. S. G., wykonanej po przeprowadzeniu badania lekarskiego powódki i zapoznaniu się z dokumentacją jej leczenia, powódka doznała trwałego 10% uszczerbku na zdrowiu według pkt 164b tabeli norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu strony pozwanej, a zatem uszczerbku na poziomie górnej granicy średniego stopnia zaburzenia funkcji w obrębie stawów skokowych. Biegły ten, specjalista z zakresu ortopedii i traumatologii, miał możliwość wydania opinii, bazując na pełnym zebranym w sprawie materiale dowodowym tak z zakresu dokumentów leczenia powódki jak i na podstawie przeprowadzonego badania lekarskiego powódki w przeciwieństwie do ustaleń poczynionych przez stronę pozwaną, która nie była zainteresowana przeprowadzeniem badania lekarskiego powódki. Stąd też dowolne w swej treści zastrzeżenia strony pozwanej do opinii biegłego, sprzeczne z ustaleniami biegłego, dysponującego wiedzą specjalistyczną w zakresie opiniowania i tabelą norm oceny tego uszczerbku strony pozwanej jakoby orzeczony uszczerbek nie powinien przekraczać 9% nie zasługiwały na uwzględnienie i nie uzasadniały dopuszczenia dowodu z opinii uzupełniającej, który to wniosek powoływany dla zwłoki przy dostatecznym wyjaśnieniu okoliczności sprawy podlegał oddaleniu na podstawie art. 217 § 3 k.p.c. W tych okolicznościach, biorąc pod uwagę, że strona pozwana wypłaciła dotychczas powódce odszkodowanie za 4% tego uszczerbku w kwocie 1920 zł, winna dopłacić jeszcze odszkodowane za dalsze 6% tego trwałego uszczerbku na zdrowiu, a zatem w kwocie 2880 zł, do czego należało doliczyć jeszcze kwotę 126,68 zł skapitalizowanych odsetek za opóźnienie za okres po upływie 30 - dniowego ustawowego terminu od zgłoszenia szkody, zgłoszonej 3 marca 2016 r., a zatem 3 kwietnia 2016 r. do dnia poprzedzającego wniesienie pozwu - 18 września 2016 r. i orzec o dalszych odsetkach za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu - zgodnie z art. 817 § 1 k.c. w zw. z art. 481 § 1 i 2 k.c. i art. 482 § 1 k.c.

Mając na uwadze wskazane okoliczności,Sąd oddalił dalej idące powództwo jako bezzasadne.

Rozstrzygnięcie Sądu w przedmiocie kosztów procesu wydane zostało na podstawie art. 100 k.p.c. oraz § 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych.

W niniejszej sprawie zaszły okoliczności uzasadniające dokonanie stosunkowego rozdzielenia kosztów procesu stron.

Roszczenie powódki zostało uwzględnione w stosunku do zgłoszonego żądania w 55%, zaś strona pozwana utrzymała się ze swoimi żądaniami w 45%. Koszty procesu powódki wyniosły łącznie 2967 zł, na które składały się: kwota 250 zł tytułem opłaty sądowej od pozwu, kwota 300 zł tytułem zaliczki na wynagrodzenie biegłego sądowego, kwota 2400 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego (według stawki obowiązującej w dacie wniesienia pozwu - 19 września 2016 r.)oraz kwota 17,00 zł tytułem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

Natomiast koszty procesu strony pozwanej wyniosły łącznie 2417 zł, na które składały się: kwota 2400 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego oraz kwota 17,00 zł tytułem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

W tych okolicznościach strona pozwana winna zwrócić powódce 55% poniesionych przez nią kosztów - 1631,85 zł,a powódka stronie pozwanej 45% kosztów tej strony- 1087,65 zł. Po potrąceniu, do wysokości wierzytelności niższej, strona pozwana zobowiązana jest zwrócić powódce koszty procesu w kwocie 544,20 zł.

Stosownie do art. 113 ust. 1 u.k.s.c. strony winny ponieść odpowiednio koszty sądowe wydatkowane na wynagrodzenie biegłego tymczasowo ze środków Skarbu Państwa w wysokości 347,80 zł: powódka 45% - 156,51 zł, strona pozwana 55%- 191,29 zł.

Mając powyższe na uwadze, Sąd orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.