I C 1281/15 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2979170

Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 21 lutego 2019 r. I C 1281/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Andrzej Kuryłek.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Warszawie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 21 lutego 2019 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Miejskiego Rzecznika Konsumentów w O. przeciwko Bank (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o ustalenie

postanawia:

1. sprostować oczywiste omyłki w punkcie I sentencji postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie I C 1281/15 w ten sposób, iż w miejsce imion i nazwisk osób wchodzących w skład grupy zamiast "A. A." wpisać "A.", zamiast "B. J. (poprzednio: B.)" wpisać "B. J. (poprzednio: B.)", zamiast "B. S." wpisać "B. S.", zamiast "B. H." wpisać "B. H.", zamiast "B. S." wpisać "B. S.", zamiast "B. G. (poprzednio B.)" wpisać "B. G. (poprzednio: B.)", zamiast "B. J." wpisać "B. J.", zamiast "B. R." wpisać "B. R.", zamiast "B. D." wpisać B. D., zamiast "B. U." wpisać "B. U.", zamiast "C. E. (poprzednio: W.)" wpisać "C. E. (poprzednio: W.)", zamiast "D. A." wpisać "D. A.", zamiast "D. M." wpisać "D. M.", zamiast "D. M." wpisać "D. M.", zamiast "E. L." wpisać "L. E.", zamiast G. E." wpisać "G. E.", zamiast "G. P." wpisać "G. P.", zamiast "G. C." wpisać "G. C.", zamiast "G. M. (poprzednio: G.)" wpisać "G. M. (poprzednio: G.)", zamiast "J. K." wpisać "J. K.", zamiast "K. M." wpisać "K. M.", zamiast "K. Z." wpisać "K. Z.", zamiast "K. J." wpisać "K. J.", zamiast "K. A." wpisać "K. A.", zamiast "Ł. Z." wpisać "Ł. Z.", zamiast "Ł. J." wpisać "Ł. J.", zamiast "L. Z." wpisać "Ł. Z.", zamiast "L. Z." wpisać "Ł. Z.", zamiast "M. D." wpisać "M. D.", zamiast "M. M." wpisać "M. M.", zamiast "M. T." wpisać "M. T.", zamiast "M. M." wpisać "M. M.", zamiast "M. E." wpisać "M. E.", zamiast "M. B." wpisać "M. B.", zamiast "M. M." wpisać "M. M.", zamiast "O. A." wpisać "O. A.", zamiast "O. Ł." wpisać "O. Ł.", zamiast "Ó. A." wpisać "O. A.", zamiast "Ó. M." wpisać "O. M.", zamiast "P. N." wpisać "P. N.", zamiast "P. J." wpisać "P. J.", zamiast "R. G." wpisać "R. G.", zamiast "R. A." wpisać "R. A.", zamiast "R. J." wpisać "R. J.", zamiast "R. M." wpisać "R. M.", zamiast "R. D." wpisać "R. D.", zamiast "S. J." wpisać "S. J.", zamiast "S. M. (poprzednio: K.) wpisać "S. M. (poprzednio: K.)", zamiast "S. M." wpisać "S. M.", zamiast "S. T." wpisać "S. T.", zamiast "S. P." wpisać "S. P.", zamiast "S. B." wpisać "S. B.", zamiast "S. A. (poprzednio: B.)" wpisać "S. A. (poprzednio: B.)", zamiast "S. E." wpisać "S. E.", zamiast "S. Ł." wpisać "S. Ł.", zamiast "S. T." wpisać "S. T.", zamiast "S. A." wpisać "S. A.", zamiast "T. A. (poprzednio: S.) wpisać "T. A. (poprzednio: S.)", zamiast "T. P." wpisać "T. P.", zamiast "T. K." wpisać "T. K.", zamiast "T. E." wpisać "T. E.", zamiast "T. E." wpisać "T. E.", zamiast "T. P." wpisać "T. P.", zamiast "T. A." wpisać "T. A.", zamiast "W. B." wpisać "W. B.", zamiast "W. A." wpisać "W. A.", zamiast "Z. M. (poprzednio: G.)" wpisać "Z. M. (poprzednio G.)", zamiast "Z. S." wpisać "Z. S.";

2. sprostować oczywistą omyłkę w punkcie II sentencji postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie I C 1281/15 w ten sposób, iż w miejscu oznaczenia osób którym odmówiono statusu członka grupy zamiast "K. S." wpisać "E. S.".

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z treścią art. 350 § 1 k.p.c. sąd może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki. Przepis art. 361 k.p.c. stanowi natomiast, iż do postanowień stosuje się odpowiednio przepisy o wyrokach, jeżeli kodeks nie stanowi inaczej.

Uznając wskazane wyżej omyłki w pkt I i II sentencji postanowienia z dnia 14 stycznia 2019 r. za oczywiste, Sąd Okręgowy na podstawie wskazanych przepisów orzekł jak w sentencji postanowienia.

- (...)

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.