Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2722040

Wyrok
Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze
z dnia 26 kwietnia 2019 r.
I C 1171/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SR Marek Dziwiński.

Sentencja

Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze I Wydział Cywilny po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 kwietnia 2019 r. w K. sprawy z powództwa (...) Bank S.A. we W. przeciwko L. W. o zapłatę

I zasądza od pozwanego L. W. na rzecz strony powodowej (...) Bank S.A. we W. kwotę 4.534,54 zł (słownie złotych: cztery tysiące pięćset trzydzieści cztery i 54/100) wraz z odsetkami liczonymi następująco:

- od kwoty 3.948,90 zł z odsetkami umownymi w wysokości 10% dla transakcji gotówkowych w stosunku rocznym, nie więcej niż czterokrotność stopy kredytu lombardowego NBP i nie więcej niż dwukrotność odsetek ustawowych za opóźnienie od dnia 26 października 2018 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 431,88 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 6 listopada 2018 r. do dnia zapłaty,

II zasądza od pozwanego L. W. na rzecz strony powodowej (...) Bank S.A. we W. kwotę 118,97 zł tytułem zwrotu kosztów procesu;

III wyrokowi nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

Uzasadnienie faktyczne

Strona powodowa (...) Bank S.A. z siedzibą we W. wystąpiła z pozwem przeciwko L. W., żądając zasądzenia od pozwanego kwoty 4.534,54 zł wraz z odsetkami liczonymi następująco:

- od kwoty 3.948,90 zł z odsetkami umownymi w wysokości 10% dla transakcji gotówkowych w stosunku rocznym, nie więcej niż czterokrotność stopy kredytu lombardowego NBP i nie więcej niż dwukrotność odsetek ustawowych za opóźnienie od dnia 26 października 2018 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 431,88 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty.

Ponadto strona powodowa wniosła o zasądzenie od pozwanej kosztów procesu.

Uzasadniając swoje żądanie strona powodowa podała, że strony zawarły w dniu 25 września 2008 r. umowę o przyznanie limitu kredytowego i wydanie karty nr (...), na podstawie której Bank przyznał pozwanemu limit kredytowy w wysokości 7.000,00 zł i zobowiązał się do dostarczenia karty i rozliczania transakcji dokonanych przy jej użyciu oraz prowadzenia rachunku karty. Strona powodowa podała dalej, że pozwany po otrzymaniu karty i jej aktywacji dokonywał przy jej pomocy transakcji, z których do spłaty pozostało 3.948,90 zł z tytułu transakcji gotówkowych. Strona powodowa wskazała, że z uwagi na nieuregulowanie przez pozwanego dwóch wymaganych spłat limitu kredytowego i nieskuteczności działań upominawczych, wypowiedziała umowę i w związku z tym z dniem 29 maja 2015 r. cała niespłacona należność wynikająca z transakcji dokonanych przy pomocy karty, postawiona została w stan natychmiastowej wykonalności. Strona powodowa podniosła, ze w umowie zarzężono prawo do naliczania odsetek od zadłużenia przeterminowanego, czyli od należności niewpłaconych w wymaganym przez bank terminie - w wysokości oprocentowania limitu kredytowego (tj. w wysokości 10% od transakcji gotówkowych, bezgotówkowych i bezgotówkowych, w których spłacie pozwany skorzystał z ratalnego planu spłat. Według strony powodowej wyliczone kwotowo odsetki naliczone zostały zgodnie z umową i regulaminem od kwot obciążających rachunek karty na skutek dokonywania przez pozwanego transakcji kartowych w wysokości określonej w umowie dla poszczególnego typu transakcji. Strona pozwana wskazała,ze na należność dochodzoną pozwem składają się:

- 3.948,90 zł - tytułem transakcji gotówkowych wraz z dalszymi odsetkami od dnia 26 października 2018 r.,

- 431,88 zł - tytułem odsetek wyliczonych na dzień sporządzenia pozwu wraz z dalszymi odsetkami za opóźnienie,

- 153,76 zł-tytułem kosztów monitów i upomnień i innych.

Pozwany na rozprawie w dniu 26 kwietnia 2019 r. uznał powództwo.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.