Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2545084

Wyrok
Sądu Rejonowego w Ostrzeszowie
z dnia 30 maja 2018 r.
I C 116/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SR Małgorzata Wierzba-Golicka.

Sentencja

Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 23 maja 2018 r. w Ostrzeszowie na rozprawie sprawy z powództwa (...) z siedzibą w W. przeciwko B. K. o zapłatę oddala powództwo.

(-) Małgorzata Wierzba-Golicka

Uzasadnienie faktyczne

Powód (...) z siedzibą z siedzibą w W. wniósł pozew przeciwko B. K. domagając się zasądzenia od pozwanej na jego rzecz kwoty 4406,63 złotych wraz z odsetkami oraz zwrotu kosztów procesu.

W uzasadnieniu pozwu podniósł, że pozwana nie uregulowała zobowiązań wynikających z zawartej przez nią z (...) Bank (...) S.A. umowy kredytu. Powód nabył przedmiotową wierzytelność na podstawie umowy przelewu wierzytelności.

Pozwana wniosła o oddalenie powództwa, podnosząc jednocześnie zarzut przedawnienia roszczenia.

Uzasadnienie prawne

Sąd ustalił i zważył, co następuje.

Dysponentami postępowania dowodowego są strony, na nich spoczywa ciężar dowodu (art. 6 k.c.) i są one obowiązane wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne (art. 232 zdanie pierwsze k.p.c.). Oznacza to, że przedstawienie materiału pozwalającego na odtworzenie stanu faktycznego należy do stron, a niedostatki w dowodzeniu określonego faktu powodują dla strony, na której spoczywa ciężar dowodu, niekorzystne skutki prawne w postaci przegrania procesu (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 9 stycznia 2013 r. w sprawie I ACa 738/12).

W niniejszej sprawie powód twierdzi, iż roszczenie wynikające z umowy zawartej przez pozwanego z wierzycielem pierwotnym zostało na niego przeniesione w wyniku umowy cesji, dlatego też powinien udowodnić, iż nabył przedmiotową wierzytelność od wierzyciela pierwotnego. Dowodem przedłożonym przez powoda na potwierdzenie przejścia wierzytelności z wierzyciela pierwotnego na powoda miało być zawiadomienie o przelewie wierzytelności (k. 6). Zawiadomienie takie może stanowić dowód na przejście wierzytelności, powinno jednak być sygnowane przez podmiot uprawniony do reprezentacji wierzyciela pierwotnego, ponieważ tylko wtedy można potraktować je jako oświadczenie o przelewie wierzytelności. Zawiadomienie z dnia 17 stycznia 2018 r. nie zostało opatrzne podpisem, dlatego też nie wiadomo kto je sporządził i czy był uprawniony do składania oświadczeń woli w imieniu wierzyciela pierwotnego. Wobec braku jakichkolwiek innych dowodów na poparcie twierdzeń powoda o nabyciu wierzytelność wobec pozwanej Sąd nie może bezkrytycznie przyjąć twierdzeń powoda, tym bardziej, że to na nim zgodnie z art. 6 k.c. spoczywa ciężar udowodnienia faktów, z których wywodzi skutki prawne. Na marginesie należy wskazać, iż Sąd nie czynił ustaleń faktycznych co do istnienia wierzytelności pierwotnej oraz jej ewentualnego przedawnienia, gdyż wobec stwierdzenia, że powód nie wykazał jej nabycia, nie miałoby to wpływu na treść rozstrzygnięcia.

W związku z powyższym wobec nieudowodnienia roszczenia Sąd orzekł o oddaleniu powództwa.

(-) Małgorzata Wierzba-Golicka

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.