I C 1155/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kłodzku

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2725047

Wyrok Sądu Rejonowego w Kłodzku z dnia 10 września 2019 r. I C 1155/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SR Eliza Skotnicka.

Sentencja

Sąd Rejonowy w Kłodzku Wydział I Cywilny po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 września 2019 r. w Kłodzku sprawy z powództwa (...) z siedzibą na M. przeciwko A. T. o zapłatę 7693,18 zł

I. zasądza od pozwanej A. T. na rzecz strony powodowej (...) z siedzibą na M. 7693,18 zł (siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy złote 18/100) wraz z odsetkami umownymi w wysokości maksymalnych odsetek za opóźnienie liczonymi od 7644 zł od 11 października 2018 r.,

II. zasądza od pozwanej na rzecz strony powodowej 2117 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Uzasadnienie faktyczne

Strona powodowa (...) z siedzibą na M. wniosła o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym i zasądzenie od pozwanej 7693,18 zł z odsetkami umownymi w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie liczonymi od 7644 zł od dnia 11 października 2018 r. oraz o zasądzenie kosztów procesu wg norm przepisanych. W uzasadnieniu pozwu wskazała, że pozwana złożyła wniosek o pożyczkę za pomocą formularza internetowego znajdującego się na stronie pośrednika kredytodawcy (...) którego celem było zawarcie umowy pożyczki na odległość. Warunkiem przyznania pożyczki była weryfikacja tożsamości pozwanej za pomocą usługi (...), polegającej na zalogowaniu się pozwanej - za pośrednictwem strony internetowej pośrednika pożyczkodawcy - do rachunku bankowego pozwanej prowadzonego w systemie bankowości elektronicznej, co pozwana uczyniła. Wniosek pozwanej został zaakceptowany i w dniu 10 września 2018 r. (...) sp. z o. o zawarł z pozwaną umowę pożyczki o nr (...) i wypłacił jej kwotę 6000 zł. Zgodnie z umową całkowita kwota pożyczki wynosiła 7693,18 zł, a termin jej zapłaty przypadał na 10 października 2018 r. Na kwotę tę składały się wypłacona kwota pożyczki 6000 zł i prowizja 1644 zł. Pozwana nie uiściła należności w terminie, w związku z tym poprzednik prawny powoda podjął liczne czynności windykacyjne, które nie doprowadziły do wyegzekwowana długu. W związku z tym pierwotny wierzyciel sprzedał wierzytelność wobec pozwanej na rzecz strony powodowej w dniu 1 stycznia 2019 r.

Pozwana A. T. w sprzeciwie od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym przez referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Kłodzku zaskarżyła nakaz zapłaty w całości i wniosła o oddalenie powództwa. Zarzuciła brak legitymacji procesowej czynnej powoda oraz nieudowodnienia roszczenia, a tym samym jego nieistneinie. Wniosła o oddalenie powództwa oraz obciążenie strony powodowej kosztami postępowania. Ponadto zawnioskowała dowód z przesłuchania pozwanej.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Pozwana A. T. 7 września 2018 r. zawarła przez Internet ramową umowę pożyczki z (...) Finanse sp. z o.o. z/s w W. w oparciu o wypełniony przez pozwaną formularz internetowy znajdujący się na stronie internetowej pożyczkodawcy. W formularzu pozwana podała pożyczkodawcy wszystkie swoje dane osobowe i kontaktowe, w tym numer Pesel, nr dowodu osobistego, adres zamieszkania, adres mailowy oraz numer telefonu. Następnie po przeprowadzeniu czynności rejestracyjnych i weryfikacji tożsamości pozwanej oraz jej konta bankowego pożyczkodawca przelał na zweryfikowany rachunek bankowy pozwanej kwotę pożyczki w wysokości 6000 zł i udostępnił jej w drodze elektronicznej potwierdzenie zawarcia umowy pożyczki nr (...) oraz formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. Zgodnie z umową całkowita kwota do zapłaty wynosiła 7693,18 zł, w tym, całkowita kwota pożyczki przekazana do dyspozycji pozwanej 6000 zł, zaś całkowity koszt pożyczki 1693,18 zł, na który składały się kwota odsetek umownych 49,18 zł oraz prowizja 1644 zł, RRSO 1958,01%, roczna stopa oprocentowania pożyczki 10%, roczna stopa oprocentowania zadłużenia przeterminowanego 14%, termin spłaty pożyczki oznaczono na 10 października 2018 r. Zgodnie z § 13 ust. 1 i 2 umowy ramowej, stanowiącej integralną część umowy pożyczki za okres opóźnienia w spłacie pożyczki albo jej części pożyczkodawca będzie naliczać odsetki od zadłużenia przeterminowanego w wysokości maksymalnych odsetek za opóźnienie określonych w art. 481 § 2 (1) k.c.

Strona powodowa (...) z siedzibą na M. nabyła 1 stycznia 2019 r. wierzytelność wobec pozwanej w łącznej wysokości 7932,62 zł, w tym kapitał 6000 zł odsetki umowne 49,18 zł, odsetki karne 239,44 zł prowizja 1644 zł. Strona powodowa pismem z 7 marca 2019 r., nadanym na adres pozwanej przesyłką poleconą w dniu 8 marca 2019 r. zawiadomiła pozwaną o cesji wierzytelności i wezwała ją do zapłaty zadłużenia, którego saldo na ten dzień wynosiło 7769,50 zł.

Dowód:

- umowa ramowa pożyczki zawartej na odległość k. 28 - 32;

- umowa pożyczki nr (...) potwierdzenie zawarcia umowy pożyczki k. 33;

- formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego k. 34 - 36;

- potwierdzenie wykonania przelewu na rachunek pozwanej k. 37 - 38;

- umowa przelewu wierzytelności wraz z wyciągiem z wykazu wierzytelności k. 18 - 27;

- dowód nadania do pozwanej przesyłki w dniu 8 marca 2019 r.k. 40;

- zawiadomienie o cesji k. 39;

- wezwanie do zapłaty k. 39v.

Uzasadnienie prawne

W tak ustalonym stanie faktycznym Sąd zważył co następuje:

Powództwo podlegało uwzględnieniu w całości.

Strona powodowa dochodziła roszczeń wynikających z umowy pożyczki zawartej przez pozwaną A. T. z poprzednikiem prawnym powoda (...) Sp. z o.o. z/s w W. Okoliczności faktyczne, w tym treść i warunki umowy pożyczki zostały wykazane przez stronę powodową przedłożonymi dokumentami, w tym formularzem umowy ramowej pożyczki potwierdzającym warunki jej udzielenia, potwierdzeniem zawarcia z pozwaną umowy pożyczki, w którym widnieją wszystkie podane przez pozwaną w drodze elektronicznej jej dane osobowe i kontaktowe, a także dane do dokonania przelewu po przeprowadzeniu weryfikacji rachunku bankowego pozwanej. Strona powodowa wykazała przede wszystkim fakt dokonania przelewu kwoty pożyczki na rachunek bankowy pozwanej, a pozwana w zasadzie okoliczności tej nie kwestionowała. Pozwana kwestionowała istnienie wierzytelności oraz legitymację procesową czynną powoda. Pozwana nie przedstawiła żadnych dowodów, z których wynikałoby, że to nie ona zawarła umowę pożyczki z poprzednikiem prawnym powoda. Ponadto pozwana wniosła o jej przesłuchanie w charakterze strony, lecz mimo wezwania na rozprawę w dniu 10 września 2019 r. bez usprawiedliwienia, nie stawiła się w Sądzie. Stąd brak było jakichkolwiek podstaw, aby przyjąć za prawdziwe, zarzuty pozwanej.

Zgodnie z umową pozwana zobowiązała się do spłaty pożyczki wraz z jej bardzo wysokimi (ale mieszczącymi się w maksymalnych ustawowych granicach wyznaczonych przez art. 36a ustawy z 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, Dz. U. z 2018 r. poz. 993 j.t., z późn. zm.) pozaodsetkowymi kosztami i odsetkami umownymi w łącznej wysokości 7693,18 zł, jednorazowo w dniu 10 października 2018 r. Pozwana nie wykazała, aby spłaciła pożyczkę w całości lub części. Podniesione przez pozwaną zarzuty nie mogły być uwzględnione. Zarzut braku legitymacji czynnej powoda okazał się nieuzasadniony, gdyż strona powodowa przedłożyła umowę przelewu wierzytelności wraz z wyciągiem z wykazu nabytych wierzytelności, z którego wynika, że 1 stycznia 2019 r. zawarła z (...) sp.z.o.o. umowę cesji, obejmującą dług pozwanej z tytułu umowy pożyczki nr (...), ponadto strona powodowa skierowała do pozwanej pismo informujące o cesji wierzytelności i wzywające ją do zapłaty zadłużenia, które zostało nadane przesyłką poleconą w dniu 8 marca 2019 r.

Pozwana nie wykazała żadnych okoliczności na poparcie zarzutu, że dochodzona pozwem wierzytelność nie istnieje. Sąd nie dopatrzył się również, aby pożyczkodawca naruszył przepisy ustawy o kredycie konsumenckim w zakresie możliwości obciążania konsumenta pozaodsetkowymi kosztami związanymi udzieleniem spornej pożyczki, które w umowie pożyczki wyniosły 1644 zł. Skoro pozwana zawarła umowę pożyczki, której warunki zostałby w sposób precyzyjny i jednoznaczny określone, to zgodnie z treścią umowy, art. 720 k.c. oraz 354 k.c. powinna spłacić zadłużenie w wyznaczonym terminie. Brak spłaty upoważniał stronę powodową do naliczania umownych odsetek karnych w wysokości maksymalnych odsetek za opóźnienie od kwoty 7644 zł od 11 października 2018 r. tj. od dnia gdy pozwana pozostawała w opóźnieniu ze spełnieniem świadczenia.

W konsekwencji Sąd powództwo w całości uwzględnił i zgodnie z art. 98 k.p.c. obciążył pozwaną kosztami procesu w łącznej wysokości 2117 zł, na którą składa się opłata sądowa od pozwu 300 zł, 1800 zł wynagrodzenie pełnomocnika powoda i 17 zł opłata skarbowa od pełnomocnictwa.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.