Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2665992

Wyrok
Sądu Okręgowego w Łodzi
z dnia 7 marca 2019 r.
I C 1134/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Karol Ike-Duninowski.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Łodzi I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 27 lutego 2019 r. w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa (...) Bank Spółki Akcyjnej w W. przeciwko D. S. o zapłatę 1. zasądza od D. S. na rzecz (...) Bank Spółki Akcyjnej w W. kwotę 127.319,57 (sto dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dziewiętnaście 57/100) złotych, przy czym kwotę 127.316,03 (sto dwadzieścia siedem tysięcy trzysta szesnaście 03/100) złotych z odsetkami do dnia 7 marca 2019 r.:

a) umownymi według zmiennej stopy procentowej w wysokości 4-krotności stopy procentowej kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego, lecz nie wyższej niż odsetki maksymalne za opóźnienie, od kwoty 123.494,79 (sto dwadzieścia trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt cztery 79/100) złotych od dnia 13 marca 2018,

b) ustawowymi za opóźnienie od kwoty 3.821,24 (trzy tysiące osiemset dwadzieścia jeden 24/100) złotych od dnia 22 marca 2018 r.;

2. oddala powództwo w pozostałej części;

3. nie obciąża pozwanej kosztami procesu;

4. rozkłada należność główną, zasądzoną w punkcie 1. (pierwszym) wyroku, na 70 (siedemdziesiąt) miesięcznych rat, przy czym pierwsza rata w kwocie 1.877,57 (jeden tysiąc osiemset siedemdziesiąt siedem 57/100) złotych, zaś kolejne raty w kwocie po 1.818 (jeden tysiąc osiemset osiemnaście) złotych, płatne z góry do 15. dnia każdego miesiąca, poczynając od miesiąca następnego, od tego miesiąca, w którym wyrok się uprawomocni, wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w razie uchybienia terminowi płatności którejkolwiek raty;

5. przyznaje i nakazuje wypłacić ze Skarbu Państwa - Sądu Okręgowego w Łodzi adwokat K. K. kwotę 4.428 (cztery tysiące czterysta dwadzieścia osiem) złotych brutto, tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej pozwanej z urzędu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.