Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2722078

Wyrok
Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze
z dnia 5 kwietnia 2019 r.
I C 1112/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SR Marek Dziwiński.

Sentencja

Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze I Wydział Cywilny po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 kwietnia 2019 r. w K. sprawy z powództwa (...) Bank S.A. we W. przeciwko N. P. o zapłatę

I zasądza od pozwanej N. P. na rzecz strony powodowej (...) Bank S.A. we W. kwotę 4.098,46 zł (słownie złotych: cztery tysiące dziewięćdziesiąt osiem 46/100) wraz z odsetkami liczonymi następująco:

- od kwoty 3.441,95 zł z odsetkami umownymi w wysokości dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie od dnia 14 września 2018 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 484,94 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 17 września 2018 r. do dnia zapłaty,

II zasądza od pozwanej N. P. na rzecz strony powodowej (...) Bank S.A. we W. kwotę 118,97 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Uzasadnienie faktyczne

Strona powodowa (...) Bank S.A. z siedzibą we W. wystąpiła z pozwem przeciwko N. P., żądając zasądzenia od pozwanej kwoty 4.098,46 zł wraz z odsetkami liczonymi następująco:

- od kwoty 3.441,95 zł z odsetkami umownymi w wysokości odsetek maksymalnych od 14 września 2018 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 484,94 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty

Ponadto strona powodowa wniosła o zasądzenie od pozwanej kosztów procesu.

Uzasadniając swoje żądanie strona powodowa podała, że w dniu 7 kwietnia 2016 r. pomiędzy stronami została zawarta umowa o przyznanie limitu kredytowego oraz wydanie karty i Bank przyznał pozwanej limit kredytowy w wysokości 4.100,00 zł a także zobowiązał się do dostarczenia karty i rozliczania transakcji dokonanych przy użyciu karty. Pozwana była natomiast zobowiązana do spłaty kwot transakcji wraz z należnymi odsetkami i kwotami opłat i prowizji. Strona powodowa podała dalej, że pozwana otrzymała kartę i po jej aktywacji dokonywała przy jej pomocy transakcji, z których do spłaty pozostało: 1.890,00 z tytułu transakcji gotówkowych oraz 1.551,95 zł z tytułu transakcji bezgotówkowych. Strona powodowa wskazała, że z uwagi na niedopełnienie przez pozwaną warunków umowy, a w szczególności nieuregulowanie w pełni dwóch wymaganych minimalnych spłat limitu kredytowego, umowa została wypowiedziana. Oprócz wskazanych wyżej kwot strona powodowa dochodziła jeszcze kwoty 484,94 zł tytułem odsetek z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu oraz kwotę 171,57 zł tytułem kosztów ubezpieczenia kredytu i innych kosztów niezwiązanych z windykacja należności.

Pozwana N. P. na rozprawie w dniu 5 kwietnia 2019 r. przyznała powyższe okoliczności faktyczny, wnosiła jednak o rozłożenie świadczenia na raty z uwagi na trudną sytuację finansową.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Sąd zważył co następuje:

(...) Bank S.A. z siedzibą we W. zawarł w dniu 7 kwietnia 2016 r. z pozwaną N. P. umowę o przyznanie limitu kredytowego i wydanie karty. Limit kredytowy wynosił 4.100,00 i został on postawiony do dyspozycji posiadacza karty od dnia aktywacji karty. Przy wykorzystaniu limitu miał być on spłacany w odstępach miesięcznych w wysokości 5,00% salda zadłużenia. W przypadku nieterminowej spłaty kredytu przewidziane zostały odsetki za opóźnienie (odsetki karne) w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie. Wypowiedzenie umowy mogło nastąpić w przypadku nieuregulowania dwóch wymaganych minimalnych spłat limitu, po wcześniejszym przeprowadzeniu postępowania upominawczego.

(dowód: umowa o przyznanie limitu kredytowego i wydanie karty - k - 17-19, regulamin umowy - k -20-22, tabele opłat i prowizji - k - 23)

Pozwana nie uregulowała spłat limitu obejmujących 1.890,00 zł z tytułu transakcji gotówkowych i 1.551,95 zł. Mimo wezwań do zapłaty nie uregulowała powyższych należności i strona powodowa wypowiedziała umowę. Odsetki za opóźnienie w spłacie wyniosły 484,94 zł, a dalsze koszty to 171,57 zł.

(dowód: wykaz operacji na rachunku - k - 15-16)

Pozwana jest bezrobotna, ma jeszcze jeden dług, który spłaca.

(dowód: zeznania pozwanej N. P. złożone na rozprawie w dniu 5 kwietnia 2019 r.)

Uzasadnienie prawne

Sąd zważył co następuje:

Pozwana przyznała fakt zawarcia umowy i to, że zalega z zapłatą należności dochodzonych pozwem. Zgodnie z treścią przepisu art. 229 k.p.c. nie wymagają dowodu fakty przyznane w toku postępowania przez stronę przeciwną, jeżeli przyznanie nie budzi wątpliwości. W świetle dołączonych przez stronę powodową dokumentów nie może budzić wątpliwości, ani fakt zawarcia przez pozwaną umowy o przyznaniu limitu kredytowego, ani też wysokość zadłużenia z tego tytułu. Mając to na uwadze zasądzono od pozwanego na rzecz strony powodowej kwotę 4.098,46 zł z odsetkami liczonymi następująco:

- od kwoty 3.441,95 zł z odsetkami umownymi w wysokości odsetek maksymalnych tj. dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie od 14 września 2018 r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 484,94 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty

Zgodnie z treścią przepisu art. 320 k.p.c. w szczególnie uzasadnionych wypadkach sąd może w wyroku rozłożyć na raty zasądzone świadczenie. Taki wniosek złożył pozwana tłumacząc to trudną sytuacją materialną. Sąd uznał, że po stronie pozwanej, z uwagi na istnienie innego długu, brak jest pozytywnej prognozy co do możliwości efektywnej spłaty kwoty niniejszego długu w ratach.

O kosztach procesu orzeczono na podstawie przepisu art. 98 k.p.c. i zasądzono od pozwanego na rzecz strony powodowej kwotę 119,97 zł. Na sumę tę składają się: 1000,00 zł - opłata od pozwu, 17,00 zł - opłata skarbowa od pełnomocnictwa, 1,97 zł - opłata od dokumentu potwierdzającego uprawnienie do reprezentowania strony powodowej.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.